အမ်ဳိးသမီးဝတ္ ဇာအက်ႌ

Save 17%
7,300 က်ပ္
6,000 က်ပ္
  • ရင္ခံတစ္ထပ္ပါရွိျခင္း
  • ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္လွပျခင္း
  • ခ်ဳဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားေသသပ္လွပျခင္း

ကုန္ပစၥည္းအေလးခ်ိန္ : 0 g

အရြယ္အစား

ဇာအက်ႌ# အနီ

အမ်ိဳးအစား

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

ေခတ္မွီလွပ၍ ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္ေသာအမ်ဳိးသမီးဝတ္ တတ္တင္းဇာ အကႌ်ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ည္ထိုးထားေသာ ဇာအခက္အက်ဲေလးမ်ားျဖင့္ခ်ဳပ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ဝတ္ဆင္သူအားငယ္ရြယ္ႏုပ်ဳိသည့္သြင္ျပင္အား ရရွိေစမွာပဲျဖစ္ပါတယ္ရွင္။ အက်ႌအတြင္းပိုင္းမွာဆိုရင္ေတာ့ ရင္ခံတစ္ထပ္ပါရွိေသာေၾကာင့္ လံုျခံဳစြာဝတ္ဆင္ႏိုင္မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားေကာင္းမြန္၍ ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္လွပေသာေၾကာင့္ ဝတ္ဆင္သူအားစိတ္ေက်နပ္မႈ အျပည့္အဝေပးႏိုင္မည့္ အက်ႌေလးပဲျဖစ္ပါတယ္ရွင္။

Customer Reviews

သင့္သုံးသပ္ခ်က္ေရးရန္အတြက္ 365myanmar.com တြင္ register လုပ္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။