အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး


MOEZY Thanakha Face Mask by Moe Set Wine (1 pcs)

MOEZY Thanakha Face Mask by Moe Set Wine (1 pcs)

by W&P Design
2,600 က်ပ္

MOEZY

  • Whitening
  • Cooling 
  • Soothing

(၁) မ်က္နွာကို ေဆးေၾကာျပီး ေရကိုစင္ေအာင္သုတ္ေပးပါ။ 

(၂) အိတ္ထဲတြင္ပါရွိေသာ မ်က္နွာဖံုးကို မ်က္လံုး၊ နွာေခါင္းေပါက္ ၊ ပါးစပ္ေနရာတို႕အတိုင္းထားရွိျပီး မ်က္နွာျပင္ေပၚသို႕ အလိုက္သင့္ဖိကပ္ေပးပါ။

(၃) မ်က္နွာေပၚတြင္ (၁၅)မိနစ္ခန္႕ထားျပီးပါက မ်က္နွာဖံုးအား ျဖည္းညွင္းစြာဖယ္ရွားေပးပါ။

(၄) မ်က္နွာဖံုးကို ဖယ္ရွားျပီးပါက မ်က္နွာျပင္ကို အဝတ္ျဖင့္သုတ္စရာမလိုဘဲ လက္ဖဝါးျဖင့္ညွင္သာစြာဖိနွိပ္ေပးပါ။

MOEZY Thanakha Face Mask by Moe Set Wine (5 pcs
13,000 က်ပ္  (5 pcs – 1Box)

MOEZY Thanakha Face Mask by Moe Set Wine (5 pcs

MOEZY Thanakha Face Mask by Moe Set Wine (5 pcs

by W&P Design
13,000 က်ပ္

MOEZY

(၁) မ်က္နွာကို ေဆးေၾကာျပီး ေရကိုစင္ေအာင္သုတ္ေပးပါ။ 

(၂) အိတ္ထဲတြင္ပါရွိေသာ မ်က္နွာဖံုးကို မ်က္လံုး၊ နွာေခါင္းေပါက္ ၊ ပါးစပ္ေနရာတို႕အတိုင္းထားရွိျပီး မ်က္နွာျပင္ေပၚသို႕ အလိုက္သင့္ဖိကပ္ေပးပါ။

(၃) မ်က္နွာေပၚတြင္ (၁၅)မိနစ္ခန္႕ထားျပီးပါက မ်က္နွာဖံုးအား ျဖည္းညွင္းစြာဖယ္ရွားေပးပါ။

(၄) မ်က္နွာဖံုးကို ဖယ္ရွားျပီးပါက မ်က္နွာျပင္ကို အဝတ္ျဖင့္သုတ္စရာမလိုဘဲ လက္ဖဝါးျဖင့္ညွင္သာစြာဖိနွိပ္ေပးပါ။