အိမ္၊မီးဖိုေခ်ာင္သုံးတန္ဆာကိရိယာမ်ား


SCOTCH 3M KITCHEN SCISSOR KS-DT
19,800 က်ပ္  (3M)

SCOTCH 3M KITCHEN SCISSOR KS-DT

SCOTCH 3M KITCHEN SCISSOR KS-DT

by W&P Design
19,800 က်ပ္

 

SCOTCH 3M KITCHEN SCISSOR KS-DT

B

  • အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာmaterial မ်ားေၾကာင့္ အသံုးျပဳရ အဆင္ေျပေကာင္းမြန္ျခင္း ။
SCOTCH 3M KITCHEN SCISSOR KS-AB
15,800 က်ပ္  (3M)

SCOTCH 3M KITCHEN SCISSOR KS-AB

SCOTCH 3M KITCHEN SCISSOR KS-AB

by W&P Design
15,800 က်ပ္

SCOTCH 3M KITCHEN SCISSOR KS-AB

  • အရည္အေသြးျပည့္ဝေသာmaterial မ်ားေၾကာင့္ အသံုးျပဳရ အဆင္ေျပေကာင္းမြန္ျခင္း ။
SCOTCH BRITE 3M LATEX MOP SET NON WOVEN R3

SCOTCH BRITE 3M LATEX MOP SET NON WOVEN R3

by W&P Design
11,700 က်ပ္

SCOTCH BRITE 3M LATEX MOP SET NON WOVEN R3

  • လ်င္ျမန္စြာေျခာက္ေသြ႕ေစျခင္း။ 
SCOTCH BRITE 3M LATEX MOP SET NON WOVEN R2

SCOTCH BRITE 3M LATEX MOP SET NON WOVEN R2

by W&P Design
13,630 က်ပ္

SCOTCH BRITE 3M LATEX MOP SET NON WOVEN R2

  • လ်င္ျမန္စြာေျခာက္ေသြ႕ေစျခင္း။ 
SCOTCH BRITE 3M LINT ROLLER REMOVES LINT,DUST &a

SCOTCH BRITE 3M LINT ROLLER REMOVES LINT,DUST &a

by W&P Design
4,900 က်ပ္

SCOTCH BRITE 3M LINT ROLLER REMOVES LINT,DUST & PET HAIR 836R-30

  • လြယ္ကူစြာျဖင့္ အသံုးျပဳႏို္င္ျခင္း။ 
SCOTCH BRITE 3M MULTI PURPOSE FRESH LEMON SCENT

SCOTCH BRITE 3M MULTI PURPOSE FRESH LEMON SCENT

by W&P Design
2,290 က်ပ္

SCOTCH BRITE 3M MULTI PURPOSE FRESH LEMON SCENT GLOVES 491 (L)

  • အဝတ္ေလ်ာ္ရာတြင္လက္အား ပြန္းျခင္းကင္းေဝးေစျခင္း။ 
SCOTCH BRITE 3M MULTI PURPOSE FRESH LEMON SCENT

SCOTCH BRITE 3M MULTI PURPOSE FRESH LEMON SCENT

by W&P Design
2,290 က်ပ္

SCOTCH BRITE 3M MULTI PURPOSE FRESH LEMON SCENT GLOVES 491 (S)

  • အဝတ္ေလ်ာ္ရာတြင္လက္အား ပြန္းျခင္းကင္းေဝးေစျခင္း။