ဖက္ရွင္


ရွဳတိုင္းယဥ္ ေတာ္ဝင္နဒီခ်ိတ္ (Gold) (Shu Tine Yi
55,000 က်ပ္  (၃ကိုက္ (ဝမ္းဆက္ - အနံလြန္))

ရွဳတိုင္းယဥ္ ေတာ္ဝင္နဒီခ်ိတ္ (Gold) (Shu Tine Yi

ရွဳတိုင္းယဥ္ ေတာ္ဝင္နဒီခ်ိတ္ (Shu Tine Yin - Taw Win Nadi Traditional Longyi)

 • ရွဳတိုင္းယဥ္ ေတာ္ဝင္နဒီခ်ိတ္
 • ထိုင္းပိုး ၃ ကိုက္ (ဝမ္းဆက္ - အနံလြန္)
 • ခ်ည္ေက်ာ္၊ ခ်ည္ျပတ္ မပါျခင္း
 • ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ဝတ္ဆင္နိုင္ျခင္း
 • အသက္အရြယ္ အခ်ိန္မေရြး ေနရာမေရြးမွာ ဝတ္ဆင္နိုင္ျခင္း
 • ခ်ည္ေရာင္စံုျဖင့္ ေသသပ္လွပစြာထုတ္ထားျခင္း
ရွဳတိုင္းယဥ္ ေတာ္ဝင္နဒီခ်ိတ္ (Green) (Shu Tine Y
55,000 က်ပ္  (၃ကိုက္ (ဝမ္းဆက္ - အနံလြန္))

ရွဳတိုင္းယဥ္ ေတာ္ဝင္နဒီခ်ိတ္ (Green) (Shu Tine Y

ရွဳတိုင္းယဥ္ ေတာ္ဝင္နဒီခ်ိတ္ (Shu Tine Yin - Taw Win Nadi Traditional Longyi)

 • ရွဳတိုင္းယဥ္ ေတာ္ဝင္နဒီခ်ိတ္
 • ထိုင္းပိုး ၃ ကိုက္ (ဝမ္းဆက္ - အနံလြန္)
 • ခ်ည္ေက်ာ္၊ ခ်ည္ျပတ္ မပါျခင္း
 • ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ဝတ္ဆင္နိုင္ျခင္း
 • အသက္အရြယ္ အခ်ိန္မေရြး ေနရာမေရြးမွာ ဝတ္ဆင္နိုင္ျခင္း
 • ခ်ည္ေရာင္စံုျဖင့္ ေသသပ္လွပစြာထုတ္ထားျခင္း
ရွဳတိုင္းယဥ္ ေတာ္ဝင္နဒီခ်ိတ္ (Blue) (Shu Tine Yi
55,000 က်ပ္  (၃ကိုက္ (ဝမ္းဆက္ - အနံလြန္))

ရွဳတိုင္းယဥ္ ေတာ္ဝင္နဒီခ်ိတ္ (Blue) (Shu Tine Yi

ရွဳတိုင္းယဥ္ ေတာ္ဝင္နဒီခ်ိတ္ (Shu Tine Yin - Taw Win Nadi Traditional Longyi)

 • ရွဳတိုင္းယဥ္ ေတာ္ဝင္နဒီခ်ိတ္
 • ထိုင္းပိုး ၃ ကိုက္ (ဝမ္းဆက္ - အနံလြန္)
 • ခ်ည္ေက်ာ္၊ ခ်ည္ျပတ္ မပါျခင္း
 • ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ဝတ္ဆင္နိုင္ျခင္း
 • အသက္အရြယ္ အခ်ိန္မေရြး ေနရာမေရြးမွာ ဝတ္ဆင္နိုင္ျခင္း
 • ခ်ည္ေရာင္စံုျဖင့္ ေသသပ္လွပစြာထုတ္ထားျခင္း
ရွဳတိုင္းယဥ္ ေတာ္ဝင္နဒီခ်ိတ္ (Pink) (Shu Tine Yi
55,000 က်ပ္  (၃ကိုက္ (ဝမ္းဆက္ - အနံလြန္))

ရွဳတိုင္းယဥ္ ေတာ္ဝင္နဒီခ်ိတ္ (Pink) (Shu Tine Yi

ရွဳတိုင္းယဥ္ ေတာ္ဝင္နဒီခ်ိတ္ (Shu Tine Yin - Taw Win Nadi Traditional Longyi)

 • ရွဳတိုင္းယဥ္ ေတာ္ဝင္နဒီခ်ိတ္
 • ထိုင္းပိုး ၃ ကိုက္ (ဝမ္းဆက္ - အနံလြန္)
 • ခ်ည္ေက်ာ္၊ ခ်ည္ျပတ္ မပါျခင္း
 • ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ဝတ္ဆင္နိုင္ျခင္း
 • အသက္အရြယ္ အခ်ိန္မေရြး ေနရာမေရြးမွာ ဝတ္ဆင္နိုင္ျခင္း
 • ခ်ည္ေရာင္စံုျဖင့္ ေသသပ္လွပစြာထုတ္ထားျခင္း
ရွဳတိုင္းယဥ္ ေတာ္ဝင္နဒီခ်ိတ္ (Dark Red) (Shu Tin
55,000 က်ပ္  (၃ကိုက္ (ဝမ္းဆက္ - အနံလြန္))

ရွဳတိုင္းယဥ္ ေတာ္ဝင္နဒီခ်ိတ္ (Dark Red) (Shu Tin

ရွဳတိုင္းယဥ္ ေတာ္ဝင္နဒီခ်ိတ္ (Shu Tine Yin - Taw Win Nadi Traditional Longyi)

 • ရွဳတိုင္းယဥ္ ေတာ္ဝင္နဒီခ်ိတ္
 • ထိုင္းပိုး ၃ ကိုက္ (ဝမ္းဆက္ - အနံလြန္)
 • ခ်ည္ေက်ာ္၊ ခ်ည္ျပတ္ မပါျခင္း
 • ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ဝတ္ဆင္နိုင္ျခင္း
 • အသက္အရြယ္ အခ်ိန္မေရြး ေနရာမေရြးမွာ ဝတ္ဆင္နိုင္ျခင္း
 • ခ်ည္ေရာင္စံုျဖင့္ ေသသပ္လွပစြာထုတ္ထားျခင္း
ရွဳတိုင္းယဥ္ ပ်ိဳမဒီခ်ိတ္ (Sandy Brown) (Shu Tin
38,500 က်ပ္  (၃ကိုက္ခြဲ (ဝမ္းဆက္ - အနံလြန္))

ရွဳတိုင္းယဥ္ ပ်ိဳမဒီခ်ိတ္ (Sandy Brown) (Shu Tin

ရွဳတိုင္းယဥ္ ပ်ိဳမဒီခ်ိတ္ (Shu Tine Yin - Pyo Madi Traditional Longyi)

 • ရွဳတိုင္းယဥ္ ပ်ိဳမဒီခ်ိတ္
 • ထိုင္းပိုး ၃ ကိုက္ခြဲ (ဝမ္းဆက္ - အနံလြန္)
 • ခ်ည္ေက်ာ္၊ ခ်ည္ျပတ္ မပါျခင္း
 • ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ဝတ္ဆင္နိုင္ျခင္း
 • အသက္အရြယ္ အခ်ိန္မေရြး ေနရာမေရြးမွာ ဝတ္ဆင္နိုင္ျခင္း
 • ခ်ည္ေရာင္စံုျဖင့္ ေသသပ္လွပစြာထုတ္ထားျခင္း
ရွဳတိုင္းယဥ္ ပ်ိဳမဒီခ်ိတ္ (Deep Pink) (Shu Tine
38,500 က်ပ္  (၃ကိုက္ခြဲ (ဝမ္းဆက္ - အနံလြန္))

ရွဳတိုင္းယဥ္ ပ်ိဳမဒီခ်ိတ္ (Deep Pink) (Shu Tine

ရွဳတိုင္းယဥ္ ပ်ိဳမဒီခ်ိတ္ (Shu Tine Yin - Pyo Madi Traditional Longyi)

 • ရွဳတိုင္းယဥ္ ပ်ိဳမဒီခ်ိတ္
 • ထိုင္းပိုး ၃ ကိုက္ခြဲ (ဝမ္းဆက္ - အနံလြန္)
 • ခ်ည္ေက်ာ္၊ ခ်ည္ျပတ္ မပါျခင္း
 • ယံုၾကည္စိတ္ခ်စြာ ဝတ္ဆင္နိုင္ျခင္း
 • အသက္အရြယ္ အခ်ိန္မေရြး ေနရာမေရြးမွာ ဝတ္ဆင္နိုင္ျခင္း
 • ခ်ည္ေရာင္စံုျဖင့္ ေသသပ္လွပစြာထုတ္ထားျခင္း