ဖက္ရွင္


Zv Backbag 100% Cotton (Green)
8,500 က်ပ္  (100% cotton)

Zv Backbag 100% Cotton (Green)

Zv Backbag 100% Cotton (Green)

by W&P Design
8,500 က်ပ္

Zv Backbag 100% Cotton

 • ၁၀၀% ခ်ည္သားစစ္စစ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ထဲမွာပါထည့္၍ ေလွ်ာ္နိုင္ျခင္း
 • မီးပူတိုက္ခံနိုင္စြမ္းအားရွိျခင္း
Zv Shoulder Bag Honesty (Pink)
6,000 က်ပ္  (100% cotton)

Zv Shoulder Bag Honesty (Pink)

Zv Shoulder Bag Honesty (Pink)

by W&P Design
6,000 က်ပ္

Zv Shoulder Bag Home 100% Cotton

 • ၁၀၀% ခ်ည္သားစစ္စစ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ထဲမွာပါထည့္၍ ေလွ်ာ္နိုင္ျခင္း
 • မီးပူတိုက္ခံနိုင္စြမ္းအားရွိျခင္း
Zv Shoulder Bag Home (Orange)
6,000 က်ပ္  (100% cotton)

Zv Shoulder Bag Home (Orange)

Zv Shoulder Bag Home (Orange)

by W&P Design
6,000 က်ပ္

Zv Shoulder Bag Home 100% Cotton

 • ၁၀၀% ခ်ည္သားစစ္စစ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ထဲမွာပါထည့္၍ ေလွ်ာ္နိုင္ျခင္း
 • မီးပူတိုက္ခံနိုင္စြမ္းအားရွိျခင္း
Zv Shoulder Bag Octopus (Red)
6,000 က်ပ္  (100% cotton)

Zv Shoulder Bag Octopus (Red)

Zv Shoulder Bag Octopus (Red)

by W&P Design
6,000 က်ပ္

Zv Shoulder Bag Octopus 100% Cotton

 • ၁၀၀% ခ်ည္သားစစ္စစ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ထဲမွာပါထည့္၍ ေလွ်ာ္နိုင္ျခင္း
 • မီးပူတိုက္ခံနိုင္စြမ္းအားရွိျခင္း
Zv Shoulder Bag pinguim (Sky Blue)
6,000 က်ပ္  (100% cotton)

Zv Shoulder Bag pinguim (Sky Blue)

Zv Shoulder Bag pinguim (Sky Blue)

by W&P Design
6,000 က်ပ္

Zv Shoulder Bag pinguim 100% Cotton

 • ၁၀၀% ခ်ည္သားစစ္စစ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ထဲမွာပါထည့္၍ ေလွ်ာ္နိုင္ျခင္း
 • မီးပူတိုက္ခံနိုင္စြမ္းအားရွိျခင္း
Zv Shoulder Bag Giraffe (Yellow)
6,000 က်ပ္  (100% cotton)

Zv Shoulder Bag Giraffe (Yellow)

Zv Shoulder Bag Giraffe (Yellow)

by W&P Design
6,000 က်ပ္

Zv Shoulder Bag Giraffe 100% Cotton

 • ၁၀၀% ခ်ည္သားစစ္စစ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • အဝတ္ေလွ်ာ္စက္ထဲမွာပါထည့္၍ ေလွ်ာ္နိုင္ျခင္း
 • မီးပူတိုက္ခံနိုင္စြမ္းအားရွိျခင္း
Zv (C Size), eT Rainbow, Shoulder Bag (C04) (Blu Sold out
8,500 က်ပ္  (အျမင့္ x အလ်ား x ထုထည္ - ၁၃.၅” x ၁၃” x ၂.၅”)

Zv (C Size), eT Rainbow, Shoulder Bag (C04) (Blu

Zv (C Size), eT Rainbow, Shoulder Bag (C04) (Blu

by W&P Design
8,500 က်ပ္

ZV Myanmar (C Size) 100% Cotton, eT Rainbow, Shoulder Bag

 • အေရာင္ (၇) မ်ိဳးျဖင့္ လွပလိုက္ဖက္ေအာင္ ဖြဲ႕စည္းထားျခင္း
 • ရိုးရိုးေလးနဲ႕ေခတ္မွီျပီး ပစၥည္းထုတ္ရ လြယ္ကူေအာင္ဇစ္မပါဘဲထုုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • အတြင္းမွာေတာ့ အေရးၾကီး ပစၥည္းမ်ားထည့္ထားနိုင္ရန္အတြက္ ဇစ္အိတ္ေလးပါရွိျခင္း
 •  ၾကိဳးအရွည္ကိုေတာ့ လိုသလို ခ်ိန္ညွိနိုင္ရန္ျပဳလုပ္နိုင္ျခင္း
 • ၁၀၀% ခ်ည္သားစစ္စစ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • အျမင့္ x အလ်ား x ထုထည္ - ၁၃.၅” x ၁၃” x ၂.၅”

 • ၾကိဳးအရွည္ - ၁၂.၅”