ကစားစရာႏွင့္ ကေလးပစၥည္းမ်ား


 • အသက္ (2)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ အရြယ္စီးႏိုင္ျခင္း
 • မတူကြဲျပားသည့္ ေျခဦးပိုင္းျဗက္ ပံုစံျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ေျခေခ်ာင္းထိပ္ေလးမ်ား သက္ေသာင့္သက္သာရွိျခင္း
 • ဖိနပ္ကိုယ္ထည္အား အဆိပ္အေတာက္ကင္းသည့္ PU ႏွင့္ Microfiber အားေပါင္းစပ္ အသုံးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ကေလးက်န္းမာေရးအတြက္ အာမခံႏိုင္ျခင္း
 • ေျခက်င္းဝတ္ ေနရာအား Mid-cut ဒီဇိုင္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ဖေနာင့္ရိုးကိုတည္ျငိမ္ေစျပီး ေျခက်င္းဝတ္ကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း
 • ဖိနပ္အတြင္း အမာခံဖိေနာင့္ အကာအား အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေျခဖေနာင့္ယိုင္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္ျပီး ေညာင္းညာမႈကိုေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ျခင္း
 • ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္ ေျခဖဝါးအခြက္ပံ့ပိုးမႈ အတြင္းခံျပားပါဝင္သည့္အတြက္ ေျခဖဝါးအခြက္ကို အေထာက္အကူေပးျပီး ေညာင္းညာမႈကိုေလ်ာ့က်ေစျခင္း
 • အသက္ (2)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ အရြယ္စီးႏိုင္ျခင္း
 • မတူကြဲျပားသည့္ ေျခဦးပိုင္းျဗက္ ပံုစံျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ေျခေခ်ာင္းထိပ္ေလးမ်ား သက္ေသာင့္သက္သာရွိျခင္း
 • ဖိနပ္ကိုယ္ထည္အား အဆိပ္အေတာက္ကင္းသည့္ PU ႏွင့္ Microfiber အားေပါင္းစပ္ အသုံးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ကေလးက်န္းမာေရးအတြက္ အာမခံႏိုင္ျခင္း
 • ေျခက်င္းဝတ္ ေနရာအား Mid-cut ဒီဇိုင္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ဖေနာင့္ရိုးကိုတည္ျငိမ္ေစျပီး ေျခက်င္းဝတ္ကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း
 • ဖိနပ္အတြင္း အမာခံဖိေနာင့္ အကာအား အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေျခဖေနာင့္ယိုင္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္ျပီး ေညာင္းညာမႈကိုေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ျခင္း
 • ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္ ေျခဖဝါးအခြက္ပံ့ပိုးမႈ အတြင္းခံျပားပါဝင္သည့္အတြက္ ေျခဖဝါးအခြက္ကို အေထာက္အကူေပးျပီး ေညာင္းညာမႈကိုေလ်ာ့က်ေစျခင္း
 • အသက္ (2)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ အရြယ္စီးႏိုင္ျခင္း
 • မတူကြဲျပားသည့္ ေျခဦးပိုင္းျဗက္ ပံုစံျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ေျခေခ်ာင္းထိပ္ေလးမ်ား သက္ေသာင့္သက္သာရွိျခင္း
 • ဖိနပ္ကိုယ္ထည္အား အဆိပ္အေတာက္ကင္းသည့္ PU ႏွင့္ Microfiber အားေပါင္းစပ္ အသုံးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ကေလးက်န္းမာေရးအတြက္ အာမခံႏိုင္ျခင္း
 • ေျခက်င္းဝတ္ ေနရာအား Mid-cut ဒီဇိုင္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ဖေနာင့္ရိုးကိုတည္ျငိမ္ေစျပီး ေျခက်င္းဝတ္ကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း
 • ဖိနပ္အတြင္း အမာခံဖိေနာင့္ အကာအား အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေျခဖေနာင့္ယိုင္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္ျပီး ေညာင္းညာမႈကိုေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ျခင္း
 • ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္ ေျခဖဝါးအခြက္ပံ့ပိုးမႈ အတြင္းခံျပားပါဝင္သည့္အတြက္ ေျခဖဝါးအခြက္ကို အေထာက္အကူေပးျပီး ေညာင္းညာမႈကိုေလ်ာ့က်ေစျခင္း
 • အသက္ (2)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ အရြယ္စီးႏိုင္ျခင္း
 • မတူကြဲျပားသည့္ ေျခဦးပိုင္းျဗက္ ပံုစံျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ေျခေခ်ာင္းထိပ္ေလးမ်ား သက္ေသာင့္သက္သာရွိျခင္း
 • ဖိနပ္ကိုယ္ထည္အား အဆိပ္အေတာက္ကင္းသည့္ PU ႏွင့္ Microfiber အားေပါင္းစပ္ အသုံးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ကေလးက်န္းမာေရးအတြက္ အာမခံႏိုင္ျခင္း
 • ေျခက်င္းဝတ္ ေနရာအား Mid-cut ဒီဇိုင္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ဖေနာင့္ရိုးကိုတည္ျငိမ္ေစျပီး ေျခက်င္းဝတ္ကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း
 • ဖိနပ္အတြင္း အမာခံဖိေနာင့္ အကာအား အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေျခဖေနာင့္ယိုင္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္ျပီး ေညာင္းညာမႈကိုေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ျခင္း
 • ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္ ေျခဖဝါးအခြက္ပံ့ပိုးမႈ အတြင္းခံျပားပါဝင္သည့္အတြက္ ေျခဖဝါးအခြက္ကို အေထာက္အကူေပးျပီး ေညာင္းညာမႈကိုေလ်ာ့က်ေစျခင္း
 • အသက္ (2)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ အရြယ္စီးႏိုင္ျခင္း
 • မတူကြဲျပားသည့္ ေျခဦးပိုင္းျဗက္ ပံုစံျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ေျခေခ်ာင္းထိပ္ေလးမ်ား သက္ေသာင့္သက္သာရွိျခင္း
 • ဖိနပ္ကိုယ္ထည္အား အဆိပ္အေတာက္ကင္းသည့္ PU ႏွင့္ Microfiber အားေပါင္းစပ္ အသုံးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ကေလးက်န္းမာေရးအတြက္ အာမခံႏိုင္ျခင္း
 • ေျခက်င္းဝတ္ ေနရာအား Mid-cut ဒီဇိုင္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ဖေနာင့္ရိုးကိုတည္ျငိမ္ေစျပီး ေျခက်င္းဝတ္ကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း
 • ဖိနပ္အတြင္း အမာခံဖိေနာင့္ အကာအား အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေျခဖေနာင့္ယိုင္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္ျပီး ေညာင္းညာမႈကိုေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ျခင္း
 • ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္ ေျခဖဝါးအခြက္ပံ့ပိုးမႈ အတြင္းခံျပားပါဝင္သည့္အတြက္ ေျခဖဝါးအခြက္ကို အေထာက္အကူေပးျပီး ေညာင္းညာမႈကိုေလ်ာ့က်ေစျခင္း
 • အသက္ (2)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ဝတ္ဆင္ႏုိင္ျခင္း
 • မတူကြဲျပားသည့္ ေျခဦးပိုင္းျဗက္ ပံုစံျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ေျခေခ်ာင္းထိပ္ေလးမ်ား သက္ေသာင့္သက္သာရွိျခင္း
 • ဖိနပ္ကိုယ္ထည္အား အဆိပ္အေတာက္ကင္းသည့္ PU ႏွင့္ Microfiber အားေပါင္းစပ္ အသုံးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ကေလးက်န္းမာေရးအတြက္ အာမခံႏိုင္ျခင္း
 • ေျခက်င္းဝတ္ ေနရာအား Mid-cut ဒီဇိုင္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ဖေနာင့္ရိုးကိုတည္ျငိမ္ေစျပီး ေျခက်င္းဝတ္ကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း
 • ဖိနပ္အတြင္း အမာခံဖိေနာင့္ အကာအား အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေျခဖေနာင့္ယိုင္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္ျပီး ေညာင္းညာမႈကိုေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ျခင္း
 • ပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္ ေျခဖဝါးအခြက္ပံ့ပိုးမႈ အတြင္းခံျပားပါဝင္သည့္အတြက္ ေျခဖဝါးအခြက္ကို အေထာက္အကူေပးျပီး ေညာင္းညာမႈကိုေလ်ာ့က်ေစျခင္း
 • အသက္ (2)ႏွစ္ႏွင့္ အထက္ဝတ္ဆင္ႏုိင္ျခင္း
 • မတူကြဲျပားသည့္ ေျခဦးပိုင္းျဗက္ ပံုစံျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ေျခေခ်ာင္းထိပ္ေလးမ်ား သက္ေသာင့္သက္သာရွိျခင္း
 • ဖိနပ္ကိုယ္ထည္အား အဆိပ္အေတာက္ကင္းသည့္ PU ႏွင့္ Microfiber အားေပါင္းစပ္ အသုံးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ကေလးက်န္းမာေရးအတြက္ အာမခံႏိုင္ျခင္း
 • ေျခက်င္းဝတ္ ေနရာအား Mid-cut ဒီဇိုင္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ဖေနာင့္ရိုးကိုတည္ျငိမ္ေစျပီး ေျခက်င္းဝတ္ကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း
 • ဖိနပ္အတြင္း အမာခံဖိေနာင့္ အကာအား အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေျခဖေနာင့္ယိုင္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္ျပီး ေညာင္းညာမႈကိုေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ျခင္း
 • ပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္ ေျခဖဝါးအခြက္ပံ့ပိုးမႈ အတြင္းခံျပားပါဝင္သည့္အတြက္ ေျခဖဝါးအခြက္ကို အေထာက္အကူေပးျပီး ေညာင္းညာမႈကိုေလ်ာ့က်ေစျခင္း