အိမ္၊မီးဖိုေခ်ာင္သုံးတန္ဆာကိရိယာမ်ား


OSSIEAO Cup Small Cyclone Portable Electric Juic Save 17%
11,500 က်ပ္
9,499 က်ပ္  (380ml)

OSSIEAO Cup Small Cyclone Portable Electric Juic

OSSIEAO Cup Small Cyclone Portable Electric Juic

by W&P Design
Save 17%
11,500 က်ပ္
9,499 က်ပ္
 • Item No : MA-079
 • Volume : 380ml
 • Motor Model : DC3.6v
 • Motor Rotation : 
 • -No-Load-<22000RPM
 • -Load:<15000RPM
 • Working Current 10-12A
OSSIEAO Cup Small Cyclone Portable Electric Juic Save 17%
11,500 က်ပ္
9,499 က်ပ္  (380ml)

OSSIEAO Cup Small Cyclone Portable Electric Juic

OSSIEAO Cup Small Cyclone Portable Electric Juic

by W&P Design
Save 17%
11,500 က်ပ္
9,499 က်ပ္
 • Item No : MA-079
 • Volume : 380ml
 • Motor Model : DC3.6v
 • Motor Rotation : 
 • -No-Load-<22000RPM
 • -Load:<15000RPM
 • Working Current 10-12A
OSSIEAO Cup Small Cyclone Portable Electric Juic Save 17%
11,500 က်ပ္
9,499 က်ပ္  (380ml)

OSSIEAO Cup Small Cyclone Portable Electric Juic

OSSIEAO Cup Small Cyclone Portable Electric Juic

by W&P Design
Save 17%
11,500 က်ပ္
9,499 က်ပ္
 • Item No : MA-079
 • Volume : 380ml
 • Motor Model : DC3.6v
 • Motor Rotation : 
 • -No-Load-<22000RPM
 • -Load:<15000RPM
 • Working Current 10-12A
OSSIEAO Cup Small Cyclone Portable Electric Juic Save 17%
11,500 က်ပ္
9,499 က်ပ္  (380ml)

OSSIEAO Cup Small Cyclone Portable Electric Juic

OSSIEAO Cup Small Cyclone Portable Electric Juic

by W&P Design
Save 17%
11,500 က်ပ္
9,499 က်ပ္
 • Item No : MA-079
 • Volume : 380ml
 • Motor Model : DC3.6v
 • Motor Rotation : 
 • -No-Load-<22000RPM
 • -Load:<15000RPM
 • Working Current 10-12A

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား


Philips dry iron GC-146 Save 16%
12,500 က်ပ္
10,500 က်ပ္  (24.8 x 11.8 x 11 cm)

Philips dry iron GC-146

Philips dry iron GC-146

by W&P Design
Save 16%
12,500 က်ပ္
10,500 က်ပ္

Philips dry iron HI-146

 • Power Consumption: 1000 W
 • Temperature Control
 • Indicator Light
 • Power input: 240V
Sharp dry iron AM-P333 Save 26%
20,500 က်ပ္
15,001 က်ပ္  (110 x 123 x 244 mm)

Sharp dry iron AM-P333

Sharp dry iron AM-P333

by W&P Design
Save 26%
20,500 က်ပ္
15,001 က်ပ္

Sharp dry iron AM-P333

 • Rated Voltage: 220V
 • Rated Frequency: 50Hz
 • Power Consumption: 1000W
 • Light indicator
Philips dry iron HI-108 Save 29%
12,000 က်ပ္
8,500 က်ပ္  (24.8 x 11.8 x 11 cm)

Philips dry iron HI-108

Philips dry iron HI-108

by W&P Design
Save 29%
12,000 က်ပ္
8,500 က်ပ္

Philips dry iron HI-108

 • Power Consumption: 1000 W
 • Temperature Control
 • Indicator Light
 • Power input: 240V
 • Made in Singapore
Homeboss 2 in 1 Multifunctional Fruits Agitator Save 19%
13,000 က်ပ္
10,500 က်ပ္  (1500ml)

Homeboss 2 in 1 Multifunctional Fruits Agitator

Homeboss 2 in 1 Multifunctional Fruits Agitator

by W&P Design
Save 19%
13,000 က်ပ္
10,500 က်ပ္

Homeboss 2 in 1 Multifunctional Fruits Agitator (HB-999)

 • Rated Power: 220V 50Hz
 • Rated Power: 300W
 • Rated Capacity: 1500ml
 • Warranty: 1 Year
HAPPYCALL Food Chopper PY-791 Save 25%
20,000 က်ပ္
15,000 က်ပ္  (1.2L)

HAPPYCALL Food Chopper PY-791

HAPPYCALL Food Chopper PY-791

by W&P Design
Save 25%
20,000 က်ပ္
15,000 က်ပ္

HAPPYCALL Food Chopper PY-791

 • Capacity: 1.2L
 • Frequency: 50Hz
 • The most powerful: 300W
 • Voltage: 220V
 • More cup body material: Tempered Glass
 • The shell material: ABS food-grade plastic

 

HAPPYCALL Food Chopper PY-791 Save 25%
20,000 က်ပ္
15,000 က်ပ္  (1.2L)

HAPPYCALL Food Chopper PY-791

HAPPYCALL Food Chopper PY-791

by W&P Design
Save 25%
20,000 က်ပ္
15,000 က်ပ္

HAPPYCALL Food Chopper PY-791

 • Capacity: 1.2L
 • Frequency: 50Hz
 • The most powerful: 300W
 • Voltage: 220V
 • More cup body material: Tempered Glass
 • The shell material: ABS food-grade plastic

 

Homeboss Induction Cooker (HB-60) Save 13%
22,000 က်ပ္
18,999 က်ပ္  (465 x 92 x 348 mm)

Homeboss Induction Cooker (HB-60)

Homeboss Induction Cooker (HB-60)

by W&P Design
Save 13%
22,000 က်ပ္
18,999 က်ပ္

Homeboss Induction Cooker

 • The rated Voltage: 220V
 • Rated Frequency: 50Hz
 • Rated Power: 2000W, 1800W, 1600W
 • High temperature resistant
 • Safe Use