အိမ္၊မီးဖိုေခ်ာင္သုံးတန္ဆာကိရိယာမ်ား


LUMINARC EVOLUTION WHITE PEPS CUP & SAUCER 2

LUMINARC EVOLUTION WHITE PEPS CUP & SAUCER 2

by W&P Design
26,990 က်ပ္

LUMINARC EVOLUTION WHITE PEPS CUP & SAUCER 22CL 6`S 63368

 • Capacity 220ml
 • Made of quality glass
 • comfortable to hold
 • Heat resistant
LUMINARC CARINE CUP & SAUCER 22CM D2371
29,600 က်ပ္  (22cm)

LUMINARC CARINE CUP & SAUCER 22CM D2371

LUMINARC CARINE CUP & SAUCER 22CM D2371

by W&P Design
29,600 က်ပ္

LUMINARC CARINE CUP & SAUCER 22CM D2371

 • Capacity 220ml
 • Made of quality glass
 • comfortable to hold
 • Heat resistant
LUMINARC TEMPERED ARTY SOFT BLUE DINNER SET 18PC

LUMINARC TEMPERED ARTY SOFT BLUE DINNER SET 18PC

by W&P Design
59,700 က်ပ္

LUMINARC TEMPERED ARTY SOFT BLUE DINNER SET 18PC L3650

 • အပူခ်ိန္အေျပာင္အလဲကို ေကာင္းစြာ ခံႏိုင္ျခင္း
 • ပန္းကန္ေဆးစက္ျဖင့္ ေဆးေၾကာႏုိင္ျခင္း
 • မိုက္ကရိုေဝ့အတြင္း အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • Set Consists Of: 6 dinner Plates, 6 Soup Plates, 6 Side Plates
LUMINARC TEMPERED VITROLINE RD CASSEROLE 3L W/LI

LUMINARC TEMPERED VITROLINE RD CASSEROLE 3L W/LI

by W&P Design
48,000 က်ပ္

LUMINARC TEMPERED VITROLINE RD CASSEROLE 3L W/LID C6319/J0871

 • Capacity (volume): 3L
 • Features: Tempered Glass Lid,
 • Material: Glass
 • Pan-Sheet Material: Glass
 • Lid Material: Glass
 • Handle Material: Glass
 • Protective Qualities: High-impact Resistant, stain-resistant
 • Care and Cleaning: Microwave Safe, Oven-safe up to 450 degrees, Dishwasher-safe
LUMINARC TEMPERED VITRO RD CASSEROLE 1L W/LID C6

LUMINARC TEMPERED VITRO RD CASSEROLE 1L W/LID C6

by W&P Design
31,400 က်ပ္

LUMINARC TEMPERED VITRO RD CASSEROLE 1L W/LID C6315/J0869

 • Capacity (volume): 1L
 • Features: Tempered Glass Lid,
 • Material: Glass
 • Pan-Sheet Material: Glass
 • Lid Material: Glass
 • Handle Material: Glass
 • Protective Qualities: High-impact Resistant, stain-resistant
 • Care and Cleaning: Microwave Safe, Oven-safe up to 450 degrees, Dishwasher-safe
LUMINARC TEMPERED CARINA CONSTELLATION RED DINNE

LUMINARC TEMPERED CARINA CONSTELLATION RED DINNE

by W&P Design
62,000 က်ပ္

LUMINARC TEMPERED CARINA CONSTELLATION RED DINNER SET 19`S G8265

 • စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အပူဒဏ္ကို ခံႏိုင္ျခင္း
 • ထိခိုက္မႈဒဏ္ကို ေကာင္းစြာ ခံႏုိင္ျခင္း
 • ပန္းကန္ေဆးစက္ျဖင့္ ေဆးေၾကာႏုိင္ျခင္း
 • မိုက္ကရိုေဝ့အတြင္း အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • Contains: 6 dinner plates, 6 Soup Plates, 6 Dessert plates, 1 salad bowl
LUMINARC TEMPERED BLACK & WHITE CARINE NOIR
45,000 က်ပ္  (18 pcs)

LUMINARC TEMPERED BLACK & WHITE CARINE NOIR

LUMINARC TEMPERED BLACK & WHITE CARINE NOIR

by W&P Design
45,000 က်ပ္

LUMINARC TEMPERED BLACK&WHITE CARINE NOIR DINNER SET 18PC D2380

 • စက္ပစၥည္းမ်ားႏွင့္ အပူဒဏ္ကို ခံႏိုင္ျခင္း
 • ထိခိုက္မႈဒဏ္ကို ေကာင္းစြာ ခံႏုိင္ျခင္း
 • ပန္းကန္ေဆးစက္ျဖင့္ ေဆးေၾကာႏုိင္ျခင္း
 • မိုက္ကရိုေဝ့အတြင္း အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • Set Consists Of: 6 dinner Plates, 6 Soup Plates, 6 Side Plates