အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး


Herballines SPA Body Shower Yellow (Chamomile) 5

Herballines SPA Body Shower Yellow (Chamomile) 5

by W&P Design
2,800 က်ပ္
 • SPA formula အားအသံုးျပဳထားျခင္း
 • အသားအေရအား ေခ်ာေမြ႕ႏူးညံ့ေစျခင္း
 • ေရခ်ဳဳိးျပီးေနာက္ သင္းပ်ံ႕ေသာေမႊးရနံ႕ကိုရရွိေစျခင္း
Herballines SPA Body Shower Violet (Lavender) 50

Herballines SPA Body Shower Violet (Lavender) 50

by W&P Design
2,800 က်ပ္
 • SPA formula အားအသံုးျပဳထားျခင္း
 • အသားအေရအား ေခ်ာေမြ႕ႏူးညံ့ေစျခင္း
 • ေရခ်ဳဳိးျပီးေနာက္ သင္းပ်ံ႕ေသာေမႊးရနံ႕ကိုရရွိေစျခင္း
Herballines SPA Body Shower Red (Strawberry) 500

Herballines SPA Body Shower Red (Strawberry) 500

by W&P Design
2,800 က်ပ္
 • SPA formula အားအသံုးျပဳထားျခင္း
 • အသားအေရအား ေခ်ာေမြ႕ႏူးညံ့ေစျခင္း
 • ေရခ်ဳဳိးျပီးေနာက္ သင္းပ်ံ႕ေသာေမႊးရနံ႕ကိုရရွိေစျခင္း
Herballines SPA Body Shower Pink (Orchid) 500mL

Herballines SPA Body Shower Pink (Orchid) 500mL

by W&P Design
2,800 က်ပ္
 • SPA formula အားအသံုးျပဳထားျခင္း
 • အသားအေရအား ေခ်ာေမြ႕ႏူးညံ့ေစျခင္း
 • ေရခ်ဳဳိးျပီးေနာက္ သင္းပ်ံ႕ေသာေမႊးရနံ႕ကိုရရွိေစျခင္း
Herballines SPA Body Shower Green (Kiwi) 500mL

Herballines SPA Body Shower Green (Kiwi) 500mL

by W&P Design
2,800 က်ပ္
 • SPA formula အားအသံုးျပဳထားျခင္း
 • အသားအေရအား ေခ်ာေမြ႕ႏူးညံ့ေစျခင္း
 • ေရခ်ဳဳိးျပီးေနာက္ သင္းပ်ံ႕ေသာေမႊးရနံ႕ကိုရရွိေစျခင္း
Herballines SPA Body Shower Blue (Blueberry) 500

Herballines SPA Body Shower Blue (Blueberry) 500

by W&P Design
2,800 က်ပ္
 • SPA formula အားအသံုးျပဳထားျခင္း
 • အသားအေရအား ေခ်ာေမြ႕ႏူးညံ့ေစျခင္း
 • ေရခ်ဳဳိးျပီးေနာက္ သင္းပ်ံ႕ေသာေမႊးရနံ႕ကိုရရွိေစျခင္း
Herballines Shampoo Yogurt & Wheat Protein 1

Herballines Shampoo Yogurt & Wheat Protein 1

by W&P Design
3,600 က်ပ္
 • ဆံေကသာကိုေျဖာင့္စင္းလွပေစျခင္း
 • ေဗာက္ထျခင္းႏွင့္ မိႈစြဲျခင္းကိုကာကြယ္ေပးျခင္း
 • ဆံသား ေစးကပ္ရႈပ္ေထြးျခင္းကို ရွင္းလင္းေျပေလ်ာ့ေစျခင္း
 • ဆံပင္အဖ်ားကြဲျခင္း ႏွင့္ က်ဳိးေက်ျပတ္ေတာက္ျခင္းကို ေလ်ာ့ပါးသက္သာေစျခင္း