ဖက္ရွင္


M&B Jean shoulder bag for Men
20,000 က်ပ္  (17-inches)

M&B Jean shoulder bag for Men

M&B Jean shoulder bag for Men

by W&P Design
20,000 က်ပ္

M&B Jean shoulder bag for Men

 • ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္လွပျခင္း
 • Thailand made ျဖစ္ျခင္း
 • စမတ္က်က်ျဖင့္ လွပေစျခင္း
 • ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားခိုင္ခံ့ေကာင္းမြန္ျခင္း
M&B Leather shoulderbag for Men (အုပ္ခဲက်ိဳး

M&B Leather Shoulderbag for Men

 • ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္လွပျခင္း
 • Thailand made ျဖစ္ျခင္း
 • စမတ္က်က်ျဖင့္ လွပေစျခင္း
 • ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားခိုင္ခံ့ေကာင္းမြန္ျခင္း
 • အသားကြာက်ျခင္း၊ အသားလန္ျခင္း မရွိျခင္း
 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ leather အားအသံုးျပဳထားျခင္း
M&B Leather shoulderbag for Men (ေရညွိစိမ္းေ

M&B Leather Shoulderbag for Men

 • ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္လွပျခင္း
 • Thailand made ျဖစ္ျခင္း
 • စမတ္က်က်ျဖင့္ လွပေစျခင္း
 • ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားခိုင္ခံ့ေကာင္းမြန္ျခင္း
 • အသားကြာက်ျခင္း၊ အသားလန္ျခင္း မရွိျခင္း
 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ leather အားအသံုးျပဳထားျခင္း
M&B Leather shoulderbag for Men (Dark Brown)
20,000 က်ပ္  (17-inches)

M&B Leather shoulderbag for Men (Dark Brown)

M&B Leather shoulderbag for Men (Dark Brown)

by W&P Design
20,000 က်ပ္

M&B Leather Shoulderbag for Men

 • ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္လွပျခင္း
 • Thailand made ျဖစ္ျခင္း
 • စမတ္က်က်ျဖင့္ လွပေစျခင္း
 • ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားခိုင္ခံ့ေကာင္းမြန္ျခင္း
 • အသားကြာက်ျခင္း၊ အသားလန္ျခင္း မရွိျခင္း
 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ leather အားအသံုးျပဳထားျခင္း
M&B Leather shoulderbag for Men (Black)
20,000 က်ပ္  (17-inches)

M&B Leather shoulderbag for Men (Black)

M&B Leather shoulderbag for Men (Black)

by W&P Design
20,000 က်ပ္

M&B Leather Shoulderbag for Men

 • ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္လွပျခင္း
 • Thailand made ျဖစ္ျခင္း
 • စမတ္က်က်ျဖင့္ လွပေစျခင္း
 • ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားခိုင္ခံ့ေကာင္းမြန္ျခင္း
 • အသားကြာက်ျခင္း၊ အသားလန္ျခင္း မရွိျခင္း
 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ leather အားအသံုးျပဳထားျခင္း
M&B Women Leather Shoulderbag (Beige)
20,000 က်ပ္  (11.5"x 14"x 6")

M&B Women Leather Shoulderbag (Beige)

M&B Women Leather Shoulderbag (Beige)

by W&P Design
20,000 က်ပ္
 • ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္လွပျခင္း
 • Thailand made ျဖစ္ျခင္း
 • စမတ္က်က်ျဖင့္ လွပေစျခင္း
 • ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားခိုင္ခံ့ေကာင္းမြန္ျခင္း
 • အသားကြာက်ျခင္း၊ အသားလန္ျခင္း မရွိျခင္း
 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ lather အားအသံုးျပဳထားျခင္း
M&B Women Leather Handbag (Brown)
18,000 က်ပ္  (9.5 " x 14.5 " x 4.3 ")

M&B Women Leather Handbag (Brown)

M&B Women Leather Handbag (Brown)

by W&P Design
18,000 က်ပ္
 • ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္လွပျခင္း
 • Thailand made ျဖစ္ျခင္း
 • ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားခိုင္ခံ့ေကာင္းမြန္ျခင္း
 • လူၾကီး လူငယ္မေရြးအသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • အသားကြာက်ျခင္း၊ အသားလန္ျခင္း မရွိျခင္း
 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ lather အားအသံုးျပဳထားျခင္း