လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား


KENWOOD Toaster TTP230
75,000 က်ပ္  (4 slice)

KENWOOD Toaster TTP230

KENWOOD Toaster TTP230

by W&P Design
75,000 က်ပ္
 • ကိုယ္ထည္ကို Plastic ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • ေပါင္မုန္႔ ေလးခ်ပ္ မီးကင္ႏိုင္ျခင္း
 • အၾကြင္အက်န္ထည့္သည့္ ေအာက္ခံျပာပါရွိျခင္းေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းရလြယ္ကူျခင္း
 • ေပါင္မုန္႔ကင္ေနစဥ္အတြင္း ေပါင္မုန္႔က်က္မက်က္ ၾကည့္နိုင္ျခင္း

 

KENWOOD Toaster TTP200
60,000 က်ပ္  (2 slice)

KENWOOD Toaster TTP200

KENWOOD Toaster TTP200

by W&P Design
60,000 က်ပ္
 • ကိုယ္ထည္ကို Plastic ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • ေပါင္မုန္႔ ႏွစ္ခ်ပ္ မီးကင္ႏိုင္ျခင္း
 • အၾကြင္အက်န္ထည့္သည့္ ေအာက္ခံျပာပါရွိျခင္းေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းရလြယ္ကူျခင္း
 • ေပါင္မုန္႔ကင္ေနစဥ္အတြင္း ေပါင္မုန္႔က်က္မက်က္ ၾကည့္နိုင္ျခင္း

 

KENWOOD Juicer JEP010
93,000 က်ပ္  (0.6L)

KENWOOD Juicer JEP010

KENWOOD Juicer JEP010

by W&P Design
93,000 က်ပ္
 • ကိုယ္ထည္ကို Plastic ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • အရည္ 0.6L ဝင္ဆံ့ျခင္း
 • အဖတ္ 1.4L ဝင္ဆံ့ျခင္း
 • Wattage: 340W

 

KENWOOD Icecream Maker IM280
85,000 က်ပ္  (1.5L)

KENWOOD Icecream Maker IM280

KENWOOD Icecream Maker IM280

by W&P Design
85,000 က်ပ္
 • ကိုယ္ထည္ကို Plastic ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • 1.5L ဝင္ဆံ့ျခင္း
 • Wattage: 4/6kw

 

KENWOOD Induction Hob IH350
96,000 က်ပ္  (6.1H x 27W x 35D)

KENWOOD Induction Hob IH350

KENWOOD Induction Hob IH350

by W&P Design
96,000 က်ပ္
 • အပူခ်ိန္ အတိုးအေလွ်ာကို ၈ ဆင့္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း
 • ၃ နာရီထိ timer ေပး၍ ခ်က္ျပဳတ္နိုင္ျခင္း
 • Wattage: 1900W

 

KENWOOD Kettle JKP240
61,000 က်ပ္  (1L)

KENWOOD Kettle JKP240

KENWOOD Kettle JKP240

by W&P Design
61,000 က်ပ္
 • ကိုယ္ထည္ကို Plastic ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • 1L ဝင္ဆံ့ျခင္း
 • ေရစစ္ခြက္ကို ျဖဳတ္တပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း
 • အတြင္းမွ Water Level ၾကည့္ႏိုင္ဖို ျပတင္းႏွစ္ခု ပါရွိျခင္း
 • တစ္ခြက္စာသာ က်ိဳနိုင္ေသာ Eco 1 cup နည္းပညာ ပါရွိျခင္း
KENWOOD Kettle JKP220
67,000 က်ပ္  (1.6L)

KENWOOD Kettle JKP220

KENWOOD Kettle JKP220

by W&P Design
67,000 က်ပ္
 • ကိုယ္ထည္ကို Plastic ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • 1.6L ဝင္ဆံ့ျခင္း
 • ေရစစ္ခြက္ကို ျဖဳတ္တပ္ျပဳလုပ္ႏိုင္ျခင္း
 • အတြင္းမွ Water Level ၾကည့္ႏိုင္ဖို ျပတင္းႏွစ္ခု ပါရွိျခင္း
 • တစ္ခြက္စာသာ က်ိဳနိုင္ေသာ Eco 1 cup နည္းပညာ ပါရွိျခင္း