အိမ္၊မီးဖိုေခ်ာင္သုံးတန္ဆာကိရိယာမ်ား


Realon 1055 Whiskey Glass
1,100 က်ပ္  (350mL)

Realon 1055 Whiskey Glass

Realon 1055 Whiskey Glass

by W&P Design
1,100 က်ပ္
 • 350mL ဝင္ဆန္႔ျခင္း
 • အခ်ဳိရည္ႏွင့္ Beverage မ်ားအား ထည့္၍ေသာက္သံုးႏိုင္ျခင္း
 • Bar မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ dinner စားပြဲမ်ားႏွင့္ Party ပြဲမ်ားတြင္ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားထည့္၍ တည္ခင္းေသာက္သံုးႏိုင္ျခင္း
Realon 1054 Tumbler
1,000 က်ပ္  (335mL)

Realon 1054 Tumbler

Realon 1054 Tumbler

by W&P Design
1,000 က်ပ္
 • 335mL ဝင္ဆန္႔ျခင္း
 • အခ်ဳိရည္ႏွင့္ Beverage မ်ားအား ထည့္၍ေသာက္သံုးႏိုင္ျခင္း
 • Bar မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ dinner စားပြဲမ်ားႏွင့္ Party ပြဲမ်ားတြင္ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားထည့္၍ တည္ခင္းေသာက္သံုးႏိုင္ျခင္း
Realon 7008 Tumbler
1,400 က်ပ္  (520mL)

Realon 7008 Tumbler

Realon 7008 Tumbler

by W&P Design
1,400 က်ပ္
 • 520mL ဝင္ဆန္႔ျခင္း
 • အိမ္သံုး၊ ရံုးသံုး၊ လုပ္ငန္းသံုး အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • အခ်ဳိရည္ႏွင့္ Beverage မ်ားအား ထည့္၍ေသာက္သံုးႏိုင္ျခင္း
 • Bar မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ dinner စားပြဲမ်ားႏွင့္ Party ပြဲမ်ားတြင္ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားထည့္၍ တည္ခင္းေသာက္သံုးႏိုင္ျခင္း
Realon 8117 Tumbler
1,300 က်ပ္  (460mL)

Realon 8117 Tumbler

Realon 8117 Tumbler

by W&P Design
1,300 က်ပ္
 • 460mL ဝင္ဆန္႔ျခင္း
 • အခ်ဳိရည္ႏွင့္ Beverage မ်ားအား ထည့္၍ေသာက္သံုးႏိုင္ျခင္း
 • Bar မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ dinner စားပြဲမ်ားႏွင့္ Party ပြဲမ်ားတြင္ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားထည့္၍ တည္ခင္းေသာက္သံုးႏိုင္ျခင္း
Realon 1037 Whiskey Glass
1,100 က်ပ္  (325mL)

Realon 1037 Whiskey Glass

Realon 1037 Whiskey Glass

by W&P Design
1,100 က်ပ္
 • 325mL ဝင္ဆန္႔ျခင္း
 • အခ်ဳိရည္ႏွင့္ Beverage မ်ားအား ထည့္၍ေသာက္သံုးႏိုင္ျခင္း
 • Bar မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ dinner စားပြဲမ်ားႏွင့္ Party ပြဲမ်ားတြင္ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားထည့္၍ တည္ခင္းေသာက္သံုးႏိုင္ျခင္း
Realon 1033 Tumbler
1,100 က်ပ္  (370mL)

Realon 1033 Tumbler

Realon 1033 Tumbler

by W&P Design
1,100 က်ပ္
 • 370mL ဝင္ဆန္႔ျခင္း
 • အိမ္သံုး၊ ရံုးသံုး၊ လုပ္ငန္းသံုး အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • အခ်ဳိရည္ႏွင့္ Beverage မ်ားအား ထည့္၍ေသာက္သံုးႏိုင္ျခင္း
 • Bar မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ dinner စားပြဲမ်ားႏွင့္ Party ပြဲမ်ားတြင္ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားထည့္၍ တည္ခင္းေသာက္သံုးႏိုင္ျခင္း
Realon 1012 Tumbler
1,200 က်ပ္  (425mL)

Realon 1012 Tumbler

Realon 1012 Tumbler

by W&P Design
1,200 က်ပ္
 • 425mL ဝင္ဆန္႔ျခင္း
 • အိမ္သံုး၊ ရံုးသံုး၊ လုပ္ငန္းသံုး အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • အခ်ဳိရည္ႏွင့္ Beverage မ်ားအား ထည့္၍ေသာက္သံုးႏိုင္ျခင္း
 • Bar မ်ား၊ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၊ dinner စားပြဲမ်ားႏွင့္ Party ပြဲမ်ားတြင္ အေဖ်ာ္ယမကာမ်ားထည့္၍ တည္ခင္းေသာက္သံုးႏိုင္ျခင္း