လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား


Smart Home Phone Camera: IvC-NPC006K
172,000 က်ပ္  (Smart Home Phone Camera)

Smart Home Phone Camera: IvC-NPC006K

Smart Home Phone Camera: IvC-NPC006K

by W&P Design
172,000 က်ပ္
 • Smart Home NPC Phone Camera
 • Buld-in temperature and humidity sensor
 • 2pcs Door magnetic sensor
 • 1pcs Smoke Detector sensor
 • Build in Microphone, Speaker, Monitor & PTZ Control
 • Can make Video Call between same devices and/or mobiles
Network POE NVR Package Model: IvC-POE802K
541,000 က်ပ္  (8CH POE NVR)

Network POE NVR Package Model: IvC-POE802K

Network POE NVR Package Model: IvC-POE802K

by W&P Design
541,000 က်ပ္
 • 8Channel POE NVR (ZB-6408POE) တစ္လံုး
 • POE ကင္မရာ ရွစ္လံုး
 • 20M Network Cable ရွစ္ေခ်ာင္း
 • 48V 2.5A Power Adaptor တစ္ခု
Network POE NVR Package Model: IvC-POE801K
541,000 က်ပ္  (8CH POE NVR)

Network POE NVR Package Model: IvC-POE801K

Network POE NVR Package Model: IvC-POE801K

by W&P Design
541,000 က်ပ္
 • 8Channel POE NVR (ZB-6408POE) တစ္လံုး
 • POE ကင္မရာ ရွစ္လံုး
 • 20M Network Cable ရွစ္ေခ်ာင္း
 • 48V 2.5A Power Adaptor တစ္ခု
Network POE NVR Package Model: IvC-POE401K
300,000 က်ပ္  (4CH POE NVR)

Network POE NVR Package Model: IvC-POE401K

Network POE NVR Package Model: IvC-POE401K

by W&P Design
300,000 က်ပ္
 • 4Channel POE NVR (ZB-6404POE) တစ္လံုး
 • POE ကင္မရာ ေလးလံုး
 • 20M Network Cable ေလးေခ်ာင္း
 • 48V 1.5A Power Adaptor တစ္ခု
Network Wireless CCTV NVR Package Model: IvC-WKM
578,000 က်ပ္  (9CH WiFi NVR with 10" LCD Monitor)

Network Wireless CCTV NVR Package Model: IvC-WKM

Network Wireless CCTV NVR Package Model: IvC-WKM

by W&P Design
578,000 က်ပ္
 • Wireless ကင္မရာ ကိုးလံုး
 • 3.6mm fixed lens, 36pcs IR LEDs
 • 9CH WiFi NVR တစ္လံုး ႏွင့္ 10" LCD Monitor တစ္လံုး
 • ကင္မရာ ကိုးလံုး အတြက္ DC 12V 1A Power Supply ကိုးခု
 • အထိုင္စက္တစ္ခုအတြက္ DC 12V 2A Power Supply တစ္ခု
Network Wireless CCTV NVR Package Model: IvC-WKM
329,000 က်ပ္  (4CH WiFi NVR with 7" LCD Monitor)

Network Wireless CCTV NVR Package Model: IvC-WKM

Network Wireless CCTV NVR Package Model: IvC-WKM

by W&P Design
329,000 က်ပ္
 • Wireless ကင္မရာ ေလးလံုး
 • 3.6mm fixed lens, 36pcs IR LEDs
 • 4CH WiFi NVR တစ္လံုး ႏွင့္ 7" LCD Monitor တစ္လံုး
 • ကင္မရာ ေလးလံုး အတြက္ DC 12V 1A Power Supply ေလးခု
 • အထိုင္စက္တစ္ခုအတြက္ DC 12V 2A Power Supply တစ္ခု
Network Wireless CCTV NVR Package Model: IvC-WK2
561,000 က်ပ္  (9CH WiFi NVR)

Network Wireless CCTV NVR Package Model: IvC-WK2

Network Wireless CCTV NVR Package Model: IvC-WK2

by W&P Design
561,000 က်ပ္
 • Wireless ကင္မရာ ကိုးလံုး
 • 3.6mm fixed lens, 36pcs IR LEDs
 • 9CH WiFi NVR တစ္လံုး (WN204 - 960P)
 • ကင္မရာ ကိုးလံုး အတြက္ DC 12V 1A Power Supply ကိုခုခု
 • အထိုင္စက္တစ္ခုအတြက္ DC 12V 2A Power Supply တစ္ခု