အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး


Catrice Instant Lipstick Mattifier
9,500 က်ပ္  (5mL)

Catrice Instant Lipstick Mattifier

Catrice Instant Lipstick Mattifier

by W&P Design
9,500 က်ပ္
 • ႏူးညံ့ေပါ့ပါးတဲ့ Gel ပံုစံအထိအေတြ႕နဲ႔ Lipstick Topper အမ်ိဳးအစား
 • ဘယ္ႏႈတ္ခမ္းနီအမ်ိဳးအစားကိုမဆို Matt ပံုစံျဖစ္ေစျခင္း
 • ႏႈတ္ခမ္းနီအေရာင္ထြက္ကို ပိုမိုမွန္ကန္လွပေစၿပီး ၾကာရွည္ခံေစျခင္း
Catrice Lip Cushion
10,000 က်ပ္  (3.5mL)

Catrice Lip Cushion

Catrice Lip Cushion

by W&P Design
10,000 က်ပ္
 • ေတာက္ပရႊန္းစိုတဲ့ Lipgloss
 • ႀကီးမားၿပီး အဆံုးစြန္ဆံုးႏူးညံ့တဲ့ ေရျမွဳပ္စုတ္တံ
 • သဘာ၀က်က် အလယ္အလတ္ရွိတဲ့ အေရာင္ထြက္အား
Catrice Lip Cushion
10,000 က်ပ္  (3.5mL)

Catrice Lip Cushion

Catrice Lip Cushion

by W&P Design
10,000 က်ပ္
 • ေတာက္ပရႊန္းစိုတဲ့ Lipgloss
 • ႀကီးမားၿပီး အဆံုးစြန္ဆံုးႏူးညံ့တဲ့ ေရျမွဳပ္စုတ္တံ
 • သဘာ၀က်က် အလယ္အလတ္ရွိတဲ့ အေရာင္ထြက္အား
Catrice Lip Cushion
10,000 က်ပ္  (-)

Catrice Lip Cushion

Catrice Lip Cushion

by W&P Design
10,000 က်ပ္
 • ေတာက္ပရႊန္းစိုတဲ့ Lipgloss
 • ႀကီးမားၿပီး အဆံုးစြန္ဆံုးႏူးညံ့တဲ့ ေရျမွဳပ္စုတ္တံ
 • သဘာ၀က်က် အလယ္အလတ္ရွိတဲ့ အေရာင္ထြက္အား
Catrice Lip Cushion
10,000 က်ပ္  (3.5mL)

Catrice Lip Cushion

Catrice Lip Cushion

by W&P Design
10,000 က်ပ္
 • ေတာက္ပရႊန္းစိုတဲ့ Lipgloss
 • ႀကီးမားၿပီး အဆံုးစြန္ဆံုးႏူးညံ့တဲ့ ေရျမွဳပ္စုတ္တံ
 • သဘာ၀က်က် အလယ္အလတ္ရွိတဲ့ အေရာင္ထြက္အား
Catrice Lip Cushion
10,000 က်ပ္  (3.5mL)

Catrice Lip Cushion

Catrice Lip Cushion

by W&P Design
10,000 က်ပ္
 • ေတာက္ပရႊန္းစိုတဲ့ Lipgloss
 • ႀကီးမားၿပီး အဆံုးစြန္ဆံုးႏူးညံ့တဲ့ ေရျမွဳပ္စုတ္တံ
 • သဘာ၀က်က် အလယ္အလတ္ရွိတဲ့ အေရာင္ထြက္အား
Catrice Lip Cushion
10,000 က်ပ္  (3.5mL)

Catrice Lip Cushion

Catrice Lip Cushion

by W&P Design
10,000 က်ပ္
 • ေတာက္ပရႊန္းစိုတဲ့ Lipgloss
 • ႀကီးမားၿပီး အဆံုးစြန္ဆံုးႏူးညံ့တဲ့ ေရျမွဳပ္စုတ္တံ
 • သဘာ၀က်က် အလယ္အလတ္ရွိတဲ့ အေရာင္ထြက္အား