အိမ္၊မီးဖိုေခ်ာင္သုံးတန္ဆာကိရိယာမ်ား


Magic Hook (6021, 6022)
800 က်ပ္  (နံရံကပ္)

Magic Hook (6021, 6022)

Magic Hook (6021, 6022)

by W&P Design
800 က်ပ္
 • ေခ်ာေမြ႔ေသာ မ်က္ႏွာျပင္မ်ားတြင္ အလြယ္တကူ ကပ္ၿပီး အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း
 • ေကာ္မ်ားထပ္အသံုးျပဳရန္ အလိုအပ္ပဲ အႀကိမ္ႀကိမ္ ေနရာေျပာင္းေရႊ႕ကပ္ခြာၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
စဥ့္တီျပား (CB7028)
1,000 က်ပ္  (စဥ့္တီျပား)

စဥ့္တီျပား (CB7028)

စဥ့္တီျပား (CB7028)

by W&P Design
1,000 က်ပ္
 • အသီးႏွင့္အရြက္ သံုးရန္သင့္ေတာ္ေသာ စဥ့္တီျပား
 • အညီွအနံ ကင္းစင္ၿပီး သန္႔ရွင္လတ္ဆတ္တဲ့ အသီးအရြက္မ်ားကို ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္ျခင္း
တစ္ရွဴးလိပ္ခ်ိတ္ နံရံကပ္ျပား (PFS5080)
 • နံရံမ်ိဳးစံုတို႔အား လံုးဝ ေဖာက္ထြင္းရန္မလိုဘဲ နည္းပညာျမင့္ ကပ္ျပားျဖင့္ အလြယ္တကူ ကပ္ၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္
 • အိမ္အတြင္းပစၥည္းမ်ားကို သန္႔ရွင္သပ္ရပ္စြာ ထားရွိႏိုင္ျခင္း
ေရခ်ိဳးခန္းသံုး ေထာင့္ နံရံကပ္စင္ (CR5092)
9,000 က်ပ္  (ေထာင့္ နံရံကပ္စင္)

ေရခ်ိဳးခန္းသံုး ေထာင့္ နံရံကပ္စင္ (CR5092)

 • နံရံမ်ိဳးစံုတို႔အား လံုးဝ ေဖာက္ထြင္းရန္မလိုေတာ့ပဲ နည္းပညာျမင့္ ကပ္ျပားျဖင့္ အလြယ္တကူ ကပ္ၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • ေရခ်ိဳးခန္းအတြင္းသံုးပစၥည္းမ်ားကို သန္႔ရွင္သပ္ရပ္စြာ ထားရွိႏုိင္ျခင္း
 • နံရံမ်ိဳးစံုတို႔အား လံုးဝ ေဖာက္ထြင္းရန္မလိုပဲ နည္းပညာျမင့္ ကပ္ျပားျဖင့္ အလြယ္တကူ ကပ္ၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • ခ်ိတ္ 6 ခု တစ္တြဲတည္း ပါရွိျခင္း
ေလးဆင့္ ေထာင့္ထားစင္ (MSS1967)
 • နံရံမ်ိဳးစံုတို႔အား လံုးဝ ေဖာက္ထြင္းရန္မလိုပဲ နည္းပညာျမင့္ ကပ္ျပားျဖင့္ အလြယ္တကူ ကပ္ၿပီး အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • ေရခ်ိဳးခန္းသံုးပစၥည္းမ်ားကို သန္႔ရွင္းသပ္ရပ္စြာ ထားႏိုင္ျခင္း

ဖက္ရွင္


Sport Companion Music Cozy Bluetooth (Yellow)
20,000 က်ပ္  (Music Cozy Bluetooth)

Sport Companion Music Cozy Bluetooth (Yellow)

Sport Companion Music Cozy Bluetooth (Yellow)

by W&P Design
20,000 က်ပ္

Sport Companion Music Cozy Bluetooth

 • အားကစားလုပ္စဥ္ မ်က္စိထဲ ေခၽြးစီးက်ျခင္းမွ တားဆီးေပးနိုင္ျခင္း။
 • ဆံပင္ကို သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ အလွမပ်က္ျခင္း
 • သီခ်င္းအသံထြက္အား ေကာင္းမြန္ေစျခင္း။
 • ေရေလွ်ာ္ခံ နိုင္တဲ့အတြက္ ေလ်ာ္ဖြတ္ေပးနိုင္ျခင္း။

 

Sport Companion Music Cozy Bluetooth (Tarnish)
20,000 က်ပ္  (Music Cozy Bluetooth)

Sport Companion Music Cozy Bluetooth (Tarnish)

Sport Companion Music Cozy Bluetooth (Tarnish)

by W&P Design
20,000 က်ပ္

Sport Companion Music Cozy Bluetooth

 • အားကစားလုပ္စဥ္ မ်က္စိထဲ ေခၽြးစီးက်ျခင္းမွ တားဆီးေပးနိုင္ျခင္း။
 • ဆံပင္ကို သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ အလွမပ်က္ျခင္း
 • သီခ်င္းအသံထြက္အား ေကာင္းမြန္ေစျခင္း။
 • ေရေလွ်ာ္ခံ နိုင္တဲ့အတြက္ ေလ်ာ္ဖြတ္ေပးနိုင္ျခင္း။

 

Sport Companion Music Cozy Bluetooth (Red)
20,000 က်ပ္  (Music Cozy Bluetooth)

Sport Companion Music Cozy Bluetooth (Red)

Sport Companion Music Cozy Bluetooth (Red)

by W&P Design
20,000 က်ပ္

Sport Companion Music Cozy Bluetooth

 • အားကစားလုပ္စဥ္ မ်က္စိထဲ ေခၽြးစီးက်ျခင္းမွ တားဆီးေပးနိုင္ျခင္း။
 • ဆံပင္ကို သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ အလွမပ်က္ျခင္း
 • သီခ်င္းအသံထြက္အား ေကာင္းမြန္ေစျခင္း။
 • ေရေလွ်ာ္ခံ နိုင္တဲ့အတြက္ ေလ်ာ္ဖြတ္ေပးနိုင္ျခင္း။

 

Sport Companion Music Cozy Bluetooth (Pink)
20,000 က်ပ္  (Music Cozy Bluetooth)

Sport Companion Music Cozy Bluetooth (Pink)

Sport Companion Music Cozy Bluetooth (Pink)

by W&P Design
20,000 က်ပ္

Sport Companion Music Cozy Bluetooth

 • အားကစားလုပ္စဥ္ မ်က္စိထဲ ေခၽြးစီးက်ျခင္းမွ တားဆီးေပးနိုင္ျခင္း။
 • ဆံပင္ကို သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ အလွမပ်က္ျခင္း
 • သီခ်င္းအသံထြက္အား ေကာင္းမြန္ေစျခင္း။
 • ေရေလွ်ာ္ခံ နိုင္တဲ့အတြက္ ေလ်ာ္ဖြတ္ေပးနိုင္ျခင္း။

 

Sport Companion Music Cozy Bluetooth (Orange)
20,000 က်ပ္  (Music Cozy Bluetooth)

Sport Companion Music Cozy Bluetooth (Orange)

Sport Companion Music Cozy Bluetooth (Orange)

by W&P Design
20,000 က်ပ္

Sport Companion Music Cozy Bluetooth

 • အားကစားလုပ္စဥ္ မ်က္စိထဲ ေခၽြးစီးက်ျခင္းမွ တားဆီးေပးနိုင္ျခင္း။
 • ဆံပင္ကို သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ အလွမပ်က္ျခင္း
 • သီခ်င္းအသံထြက္အား ေကာင္းမြန္ေစျခင္း။
 • ေရေလွ်ာ္ခံ နိုင္တဲ့အတြက္ ေလ်ာ္ဖြတ္ေပးနိုင္ျခင္း။

 

Sport Companion Music Cozy Bluetooth (Grey)
20,000 က်ပ္  (Music Cozy Bluetooth)

Sport Companion Music Cozy Bluetooth (Grey)

Sport Companion Music Cozy Bluetooth (Grey)

by W&P Design
20,000 က်ပ္

Sport Companion Music Cozy Bluetooth

 • အားကစားလုပ္စဥ္ မ်က္စိထဲ ေခၽြးစီးက်ျခင္းမွ တားဆီးေပးနိုင္ျခင္း။
 • ဆံပင္ကို သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ အလွမပ်က္ျခင္း
 • သီခ်င္းအသံထြက္အား ေကာင္းမြန္ေစျခင္း။
 • ေရေလွ်ာ္ခံ နိုင္တဲ့အတြက္ ေလ်ာ္ဖြတ္ေပးနိုင္ျခင္း။

 

Sport Companion Music Cozy Bluetooth (Blue)
20,000 က်ပ္  (Music Cozy Bluetooth)

Sport Companion Music Cozy Bluetooth (Blue)

Sport Companion Music Cozy Bluetooth (Blue)

by W&P Design
20,000 က်ပ္

Sport Companion Music Cozy Bluetooth

 • အားကစားလုပ္စဥ္ မ်က္စိထဲ ေခၽြးစီးက်ျခင္းမွ တားဆီးေပးနိုင္ျခင္း။
 • ဆံပင္ကို သပ္သပ္ရပ္ရပ္ ျဖစ္ေစတဲ့အတြက္ အလွမပ်က္ျခင္း
 • သီခ်င္းအသံထြက္အား ေကာင္းမြန္ေစျခင္း။
 • ေရေလွ်ာ္ခံ နိုင္တဲ့အတြက္ ေလ်ာ္ဖြတ္ေပးနိုင္ျခင္း။