ကစားစရာႏွင့္ ကေလးပစၥည္းမ်ား


Kangaroo Child Slipper ကေလးစီးၾကိဳးသိုင္းဖိနပ္ (R ZawGyi-014)

 • ေခ်ာ္မလဲေအာင္ေအာက္ေျခအထစ္ျဖင့္ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 • ေျခေထာက္ေလးေတြနာက်င္မႈမရွိေစရန္အတြက္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • Blue, Red, Green
 • (Size – 22 ~ 26)

Kangaroo Child Slipper ကေလးစီးၾကိဳးသိုင္းဖိနပ္ (R ZawGyi-014)

 • ေခ်ာ္မလဲေအာင္ေအာက္ေျခအထစ္ျဖင့္ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 • ေျခေထာက္ေလးေတြနာက်င္မႈမရွိေစရန္အတြက္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • Blue, Red, Green
 • (Size – 22 ~ 26)

Kangaroo Child Slipper ကေလးစီးၾကိဳးသိုင္းဖိနပ္ (R ZawGyi-014)

 • ေခ်ာ္မလဲေအာင္ေအာက္ေျခအထစ္ျဖင့္ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 • ေျခေထာက္ေလးေတြနာက်င္မႈမရွိေစရန္အတြက္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • Blue, Red, Green
 • (Size – 22 ~ 26)

Kangaroo Child Slipper ကေလးစီးၾကိဳးသိုင္းဖိနပ္ (R ZawGyi-014)

 • ေခ်ာ္မလဲေအာင္ေအာက္ေျခအထစ္ျဖင့္ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 • ေျခေထာက္ေလးေတြနာက်င္မႈမရွိေစရန္အတြက္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • Blue, Red, Green
 • (Size – 22 ~ 26)

Kangaroo Child Slipper ကေလးစီးၾကိဳးသိုင္းဖိနပ္ (R ZawGyi-014)

 • ေခ်ာ္မလဲေအာင္ေအာက္ေျခအထစ္ျဖင့္ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 • ေျခေထာက္ေလးေတြနာက်င္မႈမရွိေစရန္အတြက္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • Blue, Red, Green
 • (Size – 22 ~ 26)

Kangaroo Child Slipper ကေလးစီးၾကိဳးသိုင္းဖိနပ္ (R ZawGyi-014)

 • ေခ်ာ္မလဲေအာင္ေအာက္ေျခအထစ္ျဖင့္ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 • ေျခေထာက္ေလးေတြနာက်င္မႈမရွိေစရန္အတြက္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • Blue, Red, Green
 • (Size – 22 ~ 26)

Kangaroo Child Slipper ကေလးစီးၾကိဳးသိုင္းဖိနပ္ (R ZawGyi-014)

 • ေခ်ာ္မလဲေအာင္ေအာက္ေျခအထစ္ျဖင့္ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 • ေျခေထာက္ေလးေတြနာက်င္မႈမရွိေစရန္အတြက္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • Blue, Red, Green
 • (Size – 22 ~ 26)

ဖက္ရွင္


Kangaroo Blue Shoe (IS005.017)(43)
17,000 က်ပ္  (43)

Kangaroo Blue Shoe (IS005.017)(43)

Kangaroo Blue Shoe (IS005.017)(43)

by W&P Design
17,000 က်ပ္

Kangaroo Black Shoe Kangaroo (IS005.017)

 • လြယ္ကူစြာဝတ္ဆင္ႏို္င္ျခင္း။ 
 • Style က်လွပျခင္း။ 
 • ေပါ့ပါးစြာဝတ္ဆင္ႏုိ္င္ျခင္း။
 • သက္ေသာင့္သက္သာဝတ္ဆင္ႏုိင္ျခင္း ။ 
Kangaroo Blue Shoe (IS005.017)(42)
17,000 က်ပ္  (42)

Kangaroo Blue Shoe (IS005.017)(42)

Kangaroo Blue Shoe (IS005.017)(42)

by W&P Design
17,000 က်ပ္

Kangaroo Black Shoe Kangaroo (IS005.017)

 • လြယ္ကူစြာဝတ္ဆင္ႏို္င္ျခင္း။ 
 • Style က်လွပျခင္း။ 
 • ေပါ့ပါးစြာဝတ္ဆင္ႏုိ္င္ျခင္း။
 • သက္ေသာင့္သက္သာဝတ္ဆင္ႏုိင္ျခင္း ။ 
Kangaroo Blue Shoe (IS005.017)(41)
17,000 က်ပ္  (41)

Kangaroo Blue Shoe (IS005.017)(41)

Kangaroo Blue Shoe (IS005.017)(41)

by W&P Design
17,000 က်ပ္

Kangaroo Black Shoe Kangaroo (IS005.017)

 • လြယ္ကူစြာဝတ္ဆင္ႏို္င္ျခင္း။ 
 • Style က်လွပျခင္း။ 
 • ေပါ့ပါးစြာဝတ္ဆင္ႏုိ္င္ျခင္း။
 • သက္ေသာင့္သက္သာဝတ္ဆင္ႏုိင္ျခင္း ။ 
Kangaroo Blue Shoe (IS005.017)(40)
17,000 က်ပ္  (40)

Kangaroo Blue Shoe (IS005.017)(40)

Kangaroo Blue Shoe (IS005.017)(40)

by W&P Design
17,000 က်ပ္

Kangaroo Black Shoe Kangaroo (IS005.017)

 • လြယ္ကူစြာဝတ္ဆင္ႏို္င္ျခင္း။ 
 • Style က်လွပျခင္း။ 
 • ေပါ့ပါးစြာဝတ္ဆင္ႏုိ္င္ျခင္း။
 • သက္ေသာင့္သက္သာဝတ္ဆင္ႏုိင္ျခင္း ။ 
Kangaroo Blue Shoe (IS005.017)(39)
17,000 က်ပ္  (39)

Kangaroo Blue Shoe (IS005.017)(39)

Kangaroo Blue Shoe (IS005.017)(39)

by W&P Design
17,000 က်ပ္

Kangaroo Black Shoe Kangaroo (IS005.017)

 • လြယ္ကူစြာဝတ္ဆင္ႏို္င္ျခင္း။ 
 • Style က်လွပျခင္း။ 
 • ေပါ့ပါးစြာဝတ္ဆင္ႏုိ္င္ျခင္း။
 • သက္ေသာင့္သက္သာဝတ္ဆင္ႏုိင္ျခင္း ။ 
Kangaroo Blue Shoe withhold (IS004.017) (43)

Kangaroo Blue Shoe withhold (IS004.017) (43)

by W&P Design
18,000 က်ပ္

Kangaroo Blue Shoe withhold (IS004.017)

 • လြယ္ကူစြာဝတ္ဆင္ႏို္င္ျခင္း။ 
 • Style က်လွပျခင္း။ 
 • ေပါ့ပါးစြာဝတ္ဆင္ႏုိ္င္ျခင္း။
 • သက္ေသာင့္သက္သာ ဝတ္ဆင္နုိ္င္ျခင္း။ 
 • အေပါက္ေလးမ်ားပါဝင္မႈေၾကာင့္ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ရိွျခင္း။ 
Kangaroo Blue Shoe withhold (IS004.017) (42)

Kangaroo Blue Shoe withhold (IS004.017) (42)

by W&P Design
18,000 က်ပ္

Kangaroo Blue Shoe withhold (IS004.017)

 • လြယ္ကူစြာဝတ္ဆင္ႏို္င္ျခင္း။ 
 • Style က်လွပျခင္း။ 
 • ေပါ့ပါးစြာဝတ္ဆင္ႏုိ္င္ျခင္း။
 • သက္ေသာင့္သက္သာ ဝတ္ဆင္နုိ္င္ျခင္း။ 
 • အေပါက္ေလးမ်ားပါဝင္မႈေၾကာင့္ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ရိွျခင္း။