အိမ္၊မီးဖိုေခ်ာင္သုံးတန္ဆာကိရိယာမ်ား


Tatung Vaccum Flask TVB-300W
14,000 က်ပ္  (300mL)

Tatung Vaccum Flask TVB-300W

Tatung Vaccum Flask TVB-300W

by W&P Design
14,000 က်ပ္
 • Colour – White
 • Capacity – 300mL
 • Material – Stainless Steel
 • Weight _ 0.5kg
 • Warranty - (1) year

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား


Tatung Blender TJC-1713B
37,800 က်ပ္  (1.7L)

Tatung Blender TJC-1713B

Tatung Blender TJC-1713B

by W&P Design
37,800 က်ပ္
 • Model – TJC-1713B
 • Colour – Green
 • Power – 400W
 • Capacity – 1.7L
 • Voltage – 230V~50V
 • Warranty - (1) Year
Tatung Blender TJC-1713A
37,800 က်ပ္  (1.7L)

Tatung Blender TJC-1713A

Tatung Blender TJC-1713A

by W&P Design
37,800 က်ပ္
 • Model – TJC-1713A
 • Colour – Green
 • Power – 400W
 • Capacity – 1.7L
 • Voltage – 230V~50V
 • Warranty - (1) Year
Tatung Steamer TAC-SO2 3pcs Stainless Steel Stre

Tatung Steamer TAC-SO2 3pcs Stainless Steel Stre

by W&P Design
56,100 က်ပ္
 • 3-piece ေလးကိုေတာ့ Stainless Steel ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ပါဝင္ေသာ ဒီဇိုင္းျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 •  မတူညီေသာအစားအစားမ်ားျဖစ္သည့္ အသီးအရြက္မ်ား၊ ပင္လယ္စာမ်ား၊ အသားမ်ား၊ ၾကက္၊ ဘဲ စသည္တို႕အားတစ္ျပိဳင္နက္ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္ျခင္း
 • လြယ္ကူစြာသန္႔ရွင္းႏိုင္ျခင္း
 • Warranty - (1) Year
Tatung Steamer TAC-SO3 3pcs Stainless Steel Stre

Tatung Steamer TAC-SO3 3pcs Stainless Steel Stre

by W&P Design
55,000 က်ပ္
 • 3-piece ေလးကိုေတာ့ Stainless Steel ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ပါဝင္ေသာ ဒီဇိုင္းျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 •  မတူညီေသာအစားအစားမ်ားျဖစ္သည့္ အသီးအရြက္မ်ား၊ ပင္လယ္စာမ်ား၊ အသားမ်ား၊ ၾကက္၊ ဘဲ စသည္တို႕အားတစ္ျပိဳင္နက္ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္ျခင္း
 • လြယ္ကူစြာသန္႔ရွင္းႏိုင္ျခင္း
 • Warranty - (1) Year
Tatung Rice Cooker TAC-15G (Red) Save 10%
126,500 က်ပ္
113,850 က်ပ္  (ဆန္ (6) လံုးခ်က္)

Tatung Rice Cooker TAC-15G (Red)

Tatung Rice Cooker TAC-15G (Red)

by W&P Design
Save 10%
126,500 က်ပ္
113,850 က်ပ္
 • ဆန္ (6) လံုးဝင္ဆန္႕ျခင္း
 • ထမင္းခ်က္ျခင္း၊ ဆန္ျပဳတ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အသီးအရြက္ႏွင့္ ပင္လယ္စာမ်ားအား ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္ျခင္း
 • Indirect heating နည္းပညာအားအသံုးျပဳထားျခင္း
 • “Keep Warm On/Off” switch ပါဝင္ျခင္း
 • အိုးအတြင္းသားအား Stain less Steel ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • Warranty - (1) Year
Tatung Rice Cooker TAC-15G (Green) Save 10%
126,500 က်ပ္
113,850 က်ပ္  (ဆန္ (6) လံုးခ်က္)

Tatung Rice Cooker TAC-15G (Green)

Tatung Rice Cooker TAC-15G (Green)

by W&P Design
Save 10%
126,500 က်ပ္
113,850 က်ပ္
 • ဆန္ (6) လံုးဝင္ဆန္႕ျခင္း
 • ထမင္းခ်က္ျခင္း၊ ဆန္ျပဳတ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အသီးအရြက္ႏွင့္ ပင္လယ္စာမ်ားအား ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္ျခင္း
 • Indirect heating နည္းပညာအားအသံုးျပဳထားျခင္း
 • “Keep Warm On/Off” switch ပါဝင္ျခင္း
 • အိုးအတြင္းသားအား Stain less Steel ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • Warranty - (1) Year
Tatung Rice Cooker TAC-10GS (Red)
124,300 က်ပ္  (ဆန္ (4) လံုးခ်က္)

Tatung Rice Cooker TAC-10GS (Red)

Tatung Rice Cooker TAC-10GS (Red)

by W&P Design
124,300 က်ပ္
 • ဆန္ (4) လံုးဝင္ဆန္႕ျခင္း
 • ထမင္းခ်က္ျခင္း၊ ဆန္ျပဳတ္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ အသီးအရြက္ႏွင့္ ပင္လယ္စာမ်ားအား ခ်က္ျပဳတ္ႏိုင္ျခင္း
 • Indirect heating နည္းပညာအားအသံုးျပဳထားျခင္း
 • “Keep Warm On/Off” switch ပါဝင္ျခင္း
 • အိုးအတြင္းသားအား Stain less Steel ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • Warranty - (1) Year