ကား ႏွင့္ စက္မႈပစၥည္းမ်ား


S-Grade Car Floor Mat for VITZ Cream (2010-2016)
70,000 က်ပ္  (VITZ 2010-2016 model)

S-Grade Car Floor Mat for VITZ Cream (2010-2016)

S-Grade Car Floor Mat for VITZ Cream (2010-2016)

by W&P Design
70,000 က်ပ္

S-Grade Car Floor Mat for VITZ (2010-2016)

 • ၄လႊာရွိေသာ Professional အသားမ်ားကို အသံုးျပဳထားျခင္း
 • ၄လႊာပါ PVC Leather ျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ခိုင္ခန္႕ လွပျခင္း/ေရစိုခံျခင္း
 • ကား Model အလိုက္တိက်စြာ တိုင္းခ်ဳပ္ထားျခင္း
 • ပံုမွန္တပ္ဆင္ရန္ၾကာခ်ိန္ (၁၀ - ၁၅ မိနစ္)
 • ျဖဳတ္ရတပ္ရ လြယ္ကူျပီး ထိုင္ခံုျဖဳတ္ရန္မလိုပါ
S-Grade Car Floor Mat for VITZ Gray (2010-2016)
70,000 က်ပ္  (VITZ 2010-2016 model)

S-Grade Car Floor Mat for VITZ Gray (2010-2016)

S-Grade Car Floor Mat for VITZ Gray (2010-2016)

by W&P Design
70,000 က်ပ္

S-Grade Car Floor Mat for VITZ (2010-2016)

 • ၄လႊာရွိေသာ Professional အသားမ်ားကို အသံုးျပဳထားျခင္း
 • ၄လႊာပါ PVC Leather ျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ခိုင္ခန္႕ လွပျခင္း/ေရစိုခံျခင္း
 • ကား Model အလိုက္တိက်စြာ တိုင္းခ်ဳပ္ထားျခင္း
 • ပံုမွန္တပ္ဆင္ရန္ၾကာခ်ိန္ (၁၀ - ၁၅ မိနစ္)
 • ျဖဳတ္ရတပ္ရ လြယ္ကူျပီး ထိုင္ခံုျဖဳတ္ရန္မလိုပါ
S-Grade Car Floor Mat for VITZ Black (2010-2016)
70,000 က်ပ္  (VITZ 2010-2016 model)

S-Grade Car Floor Mat for VITZ Black (2010-2016)

S-Grade Car Floor Mat for VITZ Black (2010-2016)

by W&P Design
70,000 က်ပ္

S-Grade Car Floor Mat for VITZ (2010-2016)

 • ၄လႊာရွိေသာ Professional အသားမ်ားကို အသံုးျပဳထားျခင္း
 • ၄လႊာပါ PVC Leather ျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ခိုင္ခန္႕ လွပျခင္း/ေရစိုခံျခင္း
 • ကား Model အလိုက္တိက်စြာ တိုင္းခ်ဳပ္ထားျခင္း
 • ပံုမွန္တပ္ဆင္ရန္ၾကာခ်ိန္ (၁၀ - ၁၅ မိနစ္)
 • ျဖဳတ္ရတပ္ရ လြယ္ကူျပီး ထိုင္ခံုျဖဳတ္ရန္မလိုပါ
S-Grade Car Floor Mat for RACTIS Cream (2010-201
70,000 က်ပ္  (RACTIS model)

S-Grade Car Floor Mat for RACTIS Cream (2010-201

S-Grade Car Floor Mat for RACTIS Cream (2010-201

by W&P Design
70,000 က်ပ္

S-Grade Car Floor Mat for RACTIS (2010-2016)

 • ၄လႊာရွိေသာ Professional အသားမ်ားကို အသံုးျပဳထားျခင္း
 • ၄လႊာပါ PVC Leather ျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ခိုင္ခန္႕ လွပျခင္း/ေရစိုခံျခင္း
 • ကား Model အလိုက္တိက်စြာ တိုင္းခ်ဳပ္ထားျခင္း
 • ပံုမွန္တပ္ဆင္ရန္ၾကာခ်ိန္ (၁၀ - ၁၅ မိနစ္)
 • ျဖဳတ္ရတပ္ရ လြယ္ကူျပီး ထိုင္ခံုျဖဳတ္ရန္မလိုပါ
S-Grade Car Floor Mat for RACTIS Black (2010-201
70,000 က်ပ္  (RACTIS model)

S-Grade Car Floor Mat for RACTIS Black (2010-201

S-Grade Car Floor Mat for RACTIS Black (2010-201

by W&P Design
70,000 က်ပ္

S-Grade Car Floor Mat for RACTIS (2010-2016)

 • ၄လႊာရွိေသာ Professional အသားမ်ားကို အသံုးျပဳထားျခင္း
 • ၄လႊာပါ PVC Leather ျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ခိုင္ခန္႕ လွပျခင္း/ေရစိုခံျခင္း
 • ကား Model အလိုက္တိက်စြာ တိုင္းခ်ဳပ္ထားျခင္း
 • ပံုမွန္တပ္ဆင္ရန္ၾကာခ်ိန္ (၁၀ - ၁၅ မိနစ္)
 • ျဖဳတ္ရတပ္ရ လြယ္ကူျပီး ထိုင္ခံုျဖဳတ္ရန္မလိုပါ
S-Grade Car Floor Mat for RACTIS Gray (2010-2016
70,000 က်ပ္  (SWIFT model)

S-Grade Car Floor Mat for RACTIS Gray (2010-2016

S-Grade Car Floor Mat for RACTIS Gray (2010-2016

by W&P Design
70,000 က်ပ္

S-Grade Car Floor Mat for RACTIS (2010-2016)

 • ၄လႊာရွိေသာ Professional အသားမ်ားကို အသံုးျပဳထားျခင္း
 • ၄လႊာပါ PVC Leather ျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ခိုင္ခန္႕ လွပျခင္း/ေရစိုခံျခင္း
 • ကား Model အလိုက္တိက်စြာ တိုင္းခ်ဳပ္ထားျခင္း
 • ပံုမွန္တပ္ဆင္ရန္ၾကာခ်ိန္ (၁၀ - ၁၅ မိနစ္)
 • ျဖဳတ္ရတပ္ရ လြယ္ကူျပီး ထိုင္ခံုျဖဳတ္ရန္မလိုပါ
S-Grade Car Floor Mat for SWIFT Cream (2011-2016
70,000 က်ပ္  (SWIFT model)

S-Grade Car Floor Mat for SWIFT Cream (2011-2016

S-Grade Car Floor Mat for SWIFT Cream (2011-2016

by W&P Design
70,000 က်ပ္

S-Grade Car Floor Mat for SWIFT (2011-2016)

 • ၄လႊာရွိေသာ Professional အသားမ်ားကို အသံုးျပဳထားျခင္း
 • ၄လႊာပါ PVC Leather ျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ ခိုင္ခန္႕ လွပျခင္း/ေရစိုခံျခင္း
 • ကား Model အလိုက္တိက်စြာ တိုင္းခ်ဳပ္ထားျခင္း
 • ပံုမွန္တပ္ဆင္ရန္ၾကာခ်ိန္ (၁၀ - ၁၅ မိနစ္)
 • ျဖဳတ္ရတပ္ရ လြယ္ကူျပီး ထိုင္ခံုျဖဳတ္ရန္မလိုပါ