ARENA coats (ARCO NO.6)

23,000 က်ပ္
  • ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္လွပျခင္း
  • ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းျခင္း
  • ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္ရိုးသားေသသပ္ေကာင္းမြန္ျခင္း
  • အားကစားသမားမ်ားအတြက္ အထူးသင့္ေလ်ာ္ျခင္း
  • ေပါ့ေပါ့ပါးပါးျဖင့္ သက္ေသာင့္သက္သာဝတ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း

 

ကုန္ပစၥည္းအေလးခ်ိန္ : 800 g

အရြယ္အစား

95 100

ကုန္ပစၥည္းအေရာင္

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

ARENA အမွတ္တံဆိပ္ ေခါင္းစြပ္ပါ အားကစား Coat ေလးပဲျဖစ္ပါတယ္။ အားကစားလိုက္စားသူမ်ားအတြက္ ေပါ့ပါ့ပါးပါး ဝတ္ဆင္ႏိုင္သည့္အျပင္ အေပါက္ပါဇကာသားျဖင့္ခ်ဳပ္လုပ္ထားေသာေၾကာင့္ Basket Ball ကစားသူမ်ား၊ အျခားေခၽြးထြက္မ်ားေသာ အားကစားလိုက္သူမ်ားအတြက္ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းေစျပီး ေခၽြးမ်ားအား လ်င္ျမန္စြာေျခာက္ေသြ႕မွာပဲျဖစ္ပါတယ္။

Customer Reviews

သင့္သုံးသပ္ခ်က္ေရးရန္အတြက္ 365myanmar.com တြင္ register လုပ္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။