အိမ္ခန္းသံုး ၂ေယာက္အိပ္ ျခင္ေထာင္ (အဝါေရာင္)

13,500 က်ပ္
  • ၂ေယာက္အိပ္ျခင္ေထာင္အျဖစ္အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
  • ဇာျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္းေၾကာင့္ အသံရွဴမၾကပ္ျခင္း

ကုန္ပစၥည္းအေလးခ်ိန္ : 1000 g

အရြယ္အစား

၂ေယာက္အိပ္

အမ်ိဳးအစား

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

တစ္ေယာက္တည္းေနလို႕ တစ္ေယာက္အိပ္ျခင္ေထာင္ဝယ္ျပီးမွ ၂ေယာက္ျဖစ္သြားေတာ့ ၂ေယာက္အိပ္ျခင္ေထာင္ဝယ္ရျပန္ေရာ…..

ပိုက္ဆံလည္း ၂ခါမကုန္တဲ့နည္းနဲ႕ ၂ေယာက္ဘဲအိပ္အိပ္ ၁ေယာက္ဘဲအိပ္အိပ္ ဘယ္နွေယာက္အိပ္အိပ္ အဆင္ေျပေစမယ့္နည္းလမ္းေလးပါ…. အေပၚပိုင္းမွာ ျခင္းေထာင္ကို အဝိုင္းပံုစံနဲ႕ျပဳလုပ္ထားျပီး ေအာက္ကို လိုသလို ျဖန္႕က်ဲေပးနိုင္တဲ့ ျခင္ေထာင္ျဖစ္ပါတယ္။ ဇာနဲ႕ျပဳလုပ္ထားတာေၾကာင့္ အသံရွဴၾကပ္ျခင္းမရွိေစဘဲ ရွည္လ်ားတဲ့ ဇာျဖစ္တာေၾကာင့္ လိုအပ္သလို ခုထားနုိင္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ ျခင္ကိုက္လို႕ တုပ္ေကြးလည္းမျဖစ္ေတာ့ စိတ္ခ်ရျပီေလ……

Customer Reviews

သင့္သုံးသပ္ခ်က္ေရးရန္အတြက္ 365myanmar.com တြင္ register လုပ္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။