ပုညခင္ (လက္က်န္လေရာင္ )

5,500 က်ပ္

လက္က်န္လေရာင္

အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ား

လက္က်န္လေရာင္

ျမန္မာတို႔၏ တန္ဖိုးထားထိုက္ေသာ ေရွးေဟာင္းအေမြအႏွစ္ေဒသ ပုဂံေျမကိုေနာက္ခံထားကာ ျမန္မာ့ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္တကြ ျမန္မာဆန္ေသာခ်စ္ျခင္းေမတၱာအေၾကာင္းကို ေဖာ္ညႊန္းဖြဲ႕ဆိုထားေသာဝတၳဳျဖစ္ပါတယ္။ ေဘာ္ဒါတို ့ကုိ စာေရးဆရာမ ပုညခင္ရဲ ့ပုဂံေျမမွ အညာေက်းလက္ေတာရြာ ရိုးရာဓေလ့မ်ားပါဝင္တဲ့ ဝတၳဳတစ္ပုဒ္နဲ ့ မိတ္ဆက္ေပးမယ္ေနာ္။ လက္ရွိလည္း ေရာင္းအားအေကာင္းဆံုး စာရင္းဝင္ေနတဲ့ အျပင္ ပုဂံေဒသရဲ ့အေငြ ့အသက္ေတြကုိ ခံစားႏိုင္မယ့္ ဝတၱဳေကာင္းတစ္ပုဒ္ဆိုေတာ့ ေဘာ္ဒါတို ့အတြက္ ေဖာ္ျပေပးလိုက္ပါတယ္။ မင္းလမ္းကို မင္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္သြားပါ ၊မမကို ျပန္လွည့္မၾကည့္ဘဲ မင္းပ်ံႏိုင္သမၽွ ျမင့္ျမင့္ပ်ံပါ။မင္းနားမွာ မမမရွိေပမယ့္ မင္း ေအာင္ေအာင္ျမင္ျမင္ရပ္တည္ႏိုင္တဲ့ေနရာတိုင္းမွာ မမရဲ႕ ေပ်ာ္ရႊင္မႈရွိတယ္ ။

ျမေက်းရံု

မမကိုုျပန္လွည့္မၾကည့္နဲ႔ဆိုတာကေတာ့မျဖစ္ႏိုင္ဘူး မမကၽြန္ေတာ့္ေပ်ာ္ရႊင္မႈက မမရွိတဲ့ေနရာမွာက်န္ခဲ့တာေလ၊ မမကို ျပန္လွည့္မၾကည့္ရင္ ကၽြန္ေတာ့္ေပ်ာ္ရႊင္မႈကို ကၽြန္ေတာ္ျပန္လွည့္မၾကည့္သလိုျဖစ္ေတာ့မွာေပါ့။

ရန္ေျပေအး

Customer Reviews

သင့္သုံးသပ္ခ်က္ေရးရန္အတြက္ 365myanmar.com တြင္ register လုပ္ေပးရန္လိုအပ္ပါသည္။