က်န္းမာေရးနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား


3M FUTURO COMFORT LIFT ELBOW SUPPORT (S) (76577)

3M FUTURO COMFORT LIFT ELBOW SUPPORT (S) (76577)

by W&P Design
16,240 က်ပ္

3M FUTURO COMFORT LIFT ELBOW SUPPORT (S) (76577)

 • Name: FUTURO COMFORT ELBOW SUPPORT S-76577EN
 • SKU: 8OH92
 • Brand: 3M
 • Injury: Arthritis, Swelling, Tennis/Golf Elbow
 • Product Type: Sleeve
 • Product Usage: Arthritis, Sprains, Strains, Swelling, Tendonitis
 • Product Use: Braces and Supports
 • Size: Small
 • Support Level: Mild
 • Type: Sleeve, Support
 • Use For: Arthritis, swelling, tendonitis
 • Weight: 0.34 KG
 • Dimension: 127 X 101.6 X 233.68 MM
 • Consist of: 24 EA/BOX
3M FUTURO COMFORT LIFT ANKLE SUPPORT (S) (76581)

3M FUTURO COMFORT LIFT ANKLE SUPPORT (S) (76581)

by W&P Design
16,240 က်ပ္

3M FUTURO COMFORT LIFT ANKLE SUPPORT

 Name: FUTURO COMFORT ANKLE SUPPORT S-76581EN

SKU: 8OH97

Brand: 3M

Net to Weight: 3 KG

Manufacturing Number: 7100015616

Dimension Unit: 41.2 X 27 X 16.3 CM

Type: Small Ankle Support

Benefit: High performance

3M FUTURO COMFORT LIFT KNEE SUPPORT (S) (76586)

3M FUTURO COMFORT LIFT KNEE SUPPORT (S) (76586)

by W&P Design
25,080 က်ပ္

3M FUTURO COMFORT LIFT KNEE SUPPORT (S) 76586

 Brand Name    3M Health Care

Color   Beige

Included Components Knee Support

Item Volume   24 fluidounces

Item Weight   12.0 ounces

Model Number 76586EN

Number of Items       12

Part Number   76586EN

Size     Small

UNSPSC Code 42241703

Body Part       Knee

Color   Beige

Injury  Arthritis, General Soreness, Swelling

Product Type  Sleeve

Product Use    Braces and Supports

Size     Small

Support Level  Mild

Suggested Applications: Swelling, Arthritis, Strains,Sprains

3M FUTURO SPORT COMPRESSION BASICS ADJUSTABLE AN

3M FUTURO SPORT COMPRESSION BASICS ADJUSTABLE AN

by W&P Design
11,300 က်ပ္

3M FUTURO SPORT COMPRESSION BASICS ADJUSTABLE ANKLE SUPPORT

 • လြယ္ကူစြာဝတ္ဆင္ႏုိင္ျခင္း။ 
 • သက္ေသာင့္သက္သာရိွေစသည္။
3M FUTURO SPORT COMPRESSION BASICS ADJUSTABLE KN

3M FUTURO SPORT COMPRESSION BASICS ADJUSTABLE KN

by W&P Design
17,790 က်ပ္

3M FUTURO SPORT COMPRESSION BASICS ADJUSTABLE KNEE SUPPORT

 • လြယ္ကူေပါ့ပါးစြာဝတ္ဆင္ထားႏုိင္ျခင္း။ 
 • ေလဝင္၊ ေလထြက္ေကာင္းမြန္ေစရန္အတြက္ျပဳလုပ္ေပးထားပါတယ္။ 
3M FUTURO SPORT COMPRESSION BASICS ADJUSTABLE WR

3M FUTURO SPORT COMPRESSION BASICS ADJUSTABLE WR

by W&P Design
9,790 က်ပ္

 3M FUTURO SPORT COMPRESSION BASICS ADJUSTABLE WRIST SUPPORT

 • လက္ေကာက္ဝတ္ကုိ အကာကြယ္ေပးထားျခင္း။ 
 • အလြယ္တကူဒဏ္ရာ အနာတရမ်ားကုိမျဖစ္ေစျခင္း။