ဖက္ရွင္


Genuine Italian Leather Smart Business Shoes (B001) (H62D16K022D) (Black)

 • Learher သားစစ္စစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေပးထားျခင္း။ 
 • အရပ္ကုိပိုမိုရွည္ေစျခင္း။ 
 • Style က်လွပေစျခင္း။
 • ဝတ္ဆင္သည့္အခ်ိန္တြင္သက္ေသာင့္သက္သာရိွျခင္း။

Genuine Italian Leather Smart Business Shoes

 • Learher သားစစ္စစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေပးထားျခင္း။ 
 • အရပ္ကုိပိုမိုရွည္ေစျခင္း။ 
 • Style က်လွပေစျခင္း။
 • ဝတ္ဆင္သည့္အခ်ိန္တြင္သက္ေသာင့္သက္သာရိွျခင္း။

Genuine Italian Leather Smart Business Shoes

 • Learher သားစစ္စစ္ျဖင့္ျပဳလုပ္ေပးထားျခင္း။ 
 • အရပ္ကုိပိုမိုရွည္ေစျခင္း။ 
 • Style က်လွပေစျခင္း။
 • ဝတ္ဆင္သည့္အခ်ိန္တြင္သက္ေသာင့္သက္သာရိွျခင္း။

Genuine Italian Leather Business Shoes

 • Leather စစ္စစ္ျဖစ္ျခင္း။ 
 • ဝတ္ဆင္သည့္အခ်ိန္တြင္ Smart က်ေစျခင္း။ 
 • သက္ေသာင့္သက္သာရိွျခင္း။ 

Mr. Confident Shoe Genuine Italian Leather Business Shoes (B005) 

 • ဝတ္ဆင္သည့္အခ်ိန္တြင္ ခန္႕ညာေစျခင္း။ 
 • Leather စစ္စစ္ျဖစ္ျခင္း။ 
 • အီတလီႏိုင္ငံထုတ္ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာပစၥည္းေလးျဖစ္ျခင္း။ 

Genuine Italian Leather Business Shoes 

 • အီတလီ Leather ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း။ 
 • Hand made ျဖစ္ျခင္း။ 
 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း။
 • အရပ္ကို ပိုမိုျမင့္တက္ေစျခင္း။ 
 • ဝတ္ဆင္သည့္အခ်ိန္တြင္ ခန္႕ညားေစျခင္း။ 

Genuine Italian Leather Business Shoes 

 • အီတလီ Leather ျဖင့္ေဆာင္ရြက္ထားျခင္း။ 
 • Hand made ျဖစ္ျခင္း။ 
 • မိမိကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရိွေစျခင္း။
 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ျခင္း။
 • အရပ္ကို ပိုမိုျမင့္တက္ေစျခင္း။ 
 • ဝတ္ဆင္သည့္အခ်ိန္တြင္ ခန္႕ညားေစျခင္း။ 
Mr.Confident Genuine Italian Leather Business Sh
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္