အိမ္၊မီးဖိုေခ်ာင္သုံးတန္ဆာကိရိယာမ်ား


SCOTCH BRITE 3M LATEX MOP REFILL NON WOVEN BLUE

SCOTCH BRITE 3M LATEX MOP REFILL NON WOVEN BLUE

by W&P Design
9,780 က်ပ္

SCOTCH BRITE 3M LATEX MOP REFILL NON WOVEN BLUE (STRIP R2)

  • လြယ္ကူစြာအသံုးျပဴဳႏုိင္ျခင္း ၊
  • လ်င္ျမန္စြာေျခာက္ေသြ႕ေစႏိုူင္ျခင္း။ 
SCOTH BRITE 3M QUICK DRY PVA SPONGE MOP REFILL (

SCOTH BRITE 3M QUICK DRY PVA SPONGE MOP REFILL (

by W&P Design
5,870 က်ပ္

SCOTH BRITE 3M QUICK DRY PVA SPONGE MOP REFILL (W3-1R)

  • လြယ္ကူစြာ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း။
  • လ်င္ျမန္စြာ ေျခာက္ေသြ႕ေစျခင္း။ 
SCOTCH BRITE 3M EASY SWEEPER KIT (Q600E)

SCOTCH BRITE 3M EASY SWEEPER KIT (Q600E)

by W&P Design
17,150 က်ပ္

SCOTCH BRITE 3M EASY SWEEPER KIT (Q600E)

  • လ်င္ျမန္စြာေျခာက္ေသြ႕ေစျခင္း။ 
SCOTCH BRITE 3M EASY SWEEPER KIT (Q600RD-E)

SCOTCH BRITE 3M EASY SWEEPER KIT (Q600RD-E)

by W&P Design
13,790 က်ပ္

SCOTCH BRITE 3M EASY SWEEPER KIT (Q600RD-E)

  • လ်င္ျမန္စြာေျခာက္ေသြ႕ေစျခင္း။ 
SCOTCH BRITE 3M HIGH PERFORMANCE KITCHEN CLOTH 2
SCOTCH BRITE 3M MINI LINT ROLLER REMOVES LINT,DU

SCOTCH BRITE 3M MINI LINT ROLLER REMOVES LINT,DU

by W&P Design
3,480 က်ပ္

SCOTCH BRITE 3M MINI LINT ROLLER REMOVES LINT,DUST&PET 30 SHEETS 4"X15' 836RP-30

  • လြယ္ကူစြာျဖင့္ အသံုးျပဳႏို္င္ျခင္း။ 
SCOTCH BRITE 3M MINI LINT ROLLER REMOVES LINT,DU

SCOTCH BRITE 3M MINI LINT ROLLER REMOVES LINT,DU

by W&P Design
4,490 က်ပ္

SCOTCH BRITE 3M MINI LINT ROLLER REMOVES LINT,DUST&PET 30 SHEETS 4"X15' 836RP-30

  • လြယ္ကူစြာျဖင့္ အသံုးျပဳႏို္င္ျခင္း။ 
SCOTCH BRITE 3M MINI LINT ROLLER REMOVES LINT,DU
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္