ကြန္ပ်ဴတာႏွင့္ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား


Seagate Backup Plus 1TB, External HDD, Harddisk

 • Seagate 2.5” USB 3.0 External Harddisk
 • Storage Capacity : 1TB
 • Rotational Speed: 5400rpm
 • Maximum Read Speed : 100 MB/s
 • Pre-Formate : NTFS
 • Color – Black, White, Silver, Red, Blue, Gold

Seagate Backup Plus , External HDD, Harddisk

 • Seagate 2.5” USB 3.0 External Harddisk
 • Storage Capacity : 2TB
 • Rotational Speed: 5400rpm
 • Maximum Read Speed : 100 MB/s
 • Pre-Formate : NTFS
 • Color – Black, White, Silver, Red, Blue, Gold

Seagate Backup Plus , External HDD, Harddisk

 • Seagate 2.5” USB 3.0 External Harddisk
 • Storage Capacity : 4TB
 • Rotational Speed: 5400rpm
 • Maximum Read Speed : 100 MB/s
 • Pre-Formate : NTFS
 • Color – Black, White, Silver, Red, Blue, Gold

Seagate Backup Plus 1TB, External HDD, Harddisk

 • Seagate 2.5” USB 3.0 External Harddisk
 • Storage Capacity : 1TB
 • Rotational Speed: 5400rpm
 • Maximum Read Speed : 100 MB/s
 • Pre-Formate : NTFS
 • Color – Black, White, Silver, Red, Blue, Gold

Seagate Backup Plus 1TB, External HDD, Harddisk

 • Seagate 2.5” USB 3.0 External Harddisk
 • Storage Capacity : 1TB
 • Rotational Speed: 5400rpm
 • Maximum Read Speed : 100 MB/s
 • Pre-Formate : NTFS
 • Color – Black, White, Silver, Red, Blue, Gold

Seagate Backup Plus 1TB, External HDD, Harddisk

 • Seagate 2.5” USB 3.0 External Harddisk
 • Storage Capacity : 1TB
 • Rotational Speed: 5400rpm
 • Maximum Read Speed : 100 MB/s
 • Pre-Formate : NTFS
 • Color – Black, White, Silver, Red, Blue, Gold

Seagate Backup Plus 1TB, External HDD, Harddisk

 • Seagate 2.5” USB 3.0 External Harddisk
 • Storage Capacity : 1TB
 • Rotational Speed: 5400rpm
 • Maximum Read Speed : 100 MB/s
 • Pre-Formate : NTFS
 • Color – Black, White, Silver, Red, Blue, Gold
Seagate Backup Plus 1TB, (Blue), External HDD, H
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္