ကား ႏွင့္ စက္မႈပစၥည္းမ်ား


Aroma diffuser with car charger (RCC0115)(Black+

Aroma diffuser with car charger (RCC0115)(Black+

by W&P Design
13,500 က်ပ္

Aroma diffuser with car charger (RCC0115)

 • ကားေပၚရိွအနံ႕ဆိုးမ်ားအားဖယ္ရွားေပးႏိုင္ျခင္း။ 
 • ဖုန္းကုိလညး္ အားသြင္းထားႏို္င္ျခင္း။ 
Aroma diffuser with car charger (RCC0115)(Black+

Aroma diffuser with car charger (RCC0115)(Black+

by W&P Design
13,500 က်ပ္

Aroma diffuser with car charger (RCC0115)

 • ကားေပၚရိွအနံ႕ဆိုးမ်ားအားဖယ္ရွားေပးႏိုင္ျခင္း။ 
 • ဖုန္းကုိလညး္ အားသြင္းထားႏို္င္ျခင္း။ 
Non-slip Dash Mat (RPH0807) Sold out

Non-slip Dash Mat (RPH0807)

by W&P Design
3,000 က်ပ္

Non-slip Dash Mat (RPH0807)

 • ကားေပၚတြင္ဖုန္းအားစိတ္ခ်စြာ တင္ရိွထားႏိုင္ျခင္း။ 
ROCK Space H1 CAR CHARGER WITH HAMMER 2.4A (3642

ROCK Space H1 CAR CHARGER WITH HAMMER 2.4A (3642

by W&P Design
7,000 က်ပ္

ROCK Space H1 CAR CHARGER WITH HAMMER 2.4A

 • ကားေပၚတြင္မအလြယ္တကူ ဖုန္းအားသြငး္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 

ROCK Space H1 CAR CHARGER WITH HAMMER 2.4A (3642

ROCK Space H1 CAR CHARGER WITH HAMMER 2.4A (3642

by W&P Design
7,000 က်ပ္

ROCK Space H1 CAR CHARGER WITH HAMMER 2.4A

 • ကားေပၚတြင္မအလြယ္တကူ ဖုန္းအားသြငး္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 

ROCK Space H1 CAR CHARGER WITH HAMMER 2.4A (3642

ROCK Space H1 CAR CHARGER WITH HAMMER 2.4A (3642

by W&P Design
7,000 က်ပ္

ROCK Space H1 CAR CHARGER WITH HAMMER 2.4A

 • ကားေပၚတြင္မအလြယ္တကူ ဖုန္းအားသြငး္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ 

 

2 in 1 car charger with lighter socket (RCC0116)

2 in 1 car charger with lighter socket (RCC0116)

by W&P Design
6,500 က်ပ္

2 in 1 car charger with lighter socket (RCC0116)

 • ကားေပၚတြင္ဖုန္းအားသြင္းသည့္ ပစၥည္းကဲ့သို႕အသံုးျပဳၽႏိုင္သည္။ 
 • အျခား အားသြင္းDevice မ်ားကုိ္လညး္ ၾကားခံပစၥည္းအျဖစ္သျဖင့္အသံုးျပဳႏိုိင္သည္။
2 in 1 car charger with lighter socket (RCC0116)
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား


ROCK SPACE EBAR SMART POWER STRIP CHARGER(15139 Sold out

ROCK SPACE EBAR SMART POWER STRIP CHARGER(15139

by W&P Design
27,500 က်ပ္

ROCK SPACE  EBAR SMART  POWER STRIP CHARGER(15139)

 • လွ်ပ္စစ္အႏၱရာယ္ကင္းေဝးေစျခင္း။ 
 • လွ်ပ္စစ္အားေထာက္ပံ့မႈ ေကာင္းမြန္ျခင္း။ 
 • Wi-fi System ဖုန္းအားသြင္းစနစ္ပါဝင္ျခင္း။ 

မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ တဘလက္မ်ား


Rock Space Y2 stereo earphone (RAU0527)(silver)

Rock Space Y2 stereo earphone (RAU0527)(silver)

by W&P Design
13,500 က်ပ္

Rock Space Y2 stereo earphone (RAU0527)

 • Speaker diameter12mm ထိထည့္သြငး္ေေပးထားျခငး္၊

 • wire type ျဖစ္၍အားသြင္းရန္မလိုအပ္ျခင္း။
Rock Space Y2 stereo earphone (RAU0527)(gold)

Rock Space Y2 stereo earphone (RAU0527)(gold)

by W&P Design
13,500 က်ပ္

Rock Space Y2 stereo earphone (RAU0527)

 • Speaker diameter12mm ထိထည့္သြငး္ေေပးထားျခငး္၊

 • wire type ျဖစ္၍အားသြင္းရန္မလိုအပ္ျခင္း။
Rock Space Y2 stereo earphone (RAU0527)(Rose gol

Rock Space Y2 stereo earphone (RAU0527)(Rose gol

by W&P Design
13,500 က်ပ္

Rock Space Y2 stereo earphone (RAU0527)

 • Speaker diameter12mm ထိထည့္သြငး္ေေပးထားျခငး္၊

 • wire type ျဖစ္၍အားသြင္းရန္မလိုအပ္ျခင္း။
Rock Space Y6 stereo earphone (Dark grey+ green)

Rock Space Y6 stereo earphone (Dark grey+ green)

by W&P Design
8,500 က်ပ္

 

Rock Space Y6 stereo earphone (RAU05321)

 • IOS & Android ႏွစ္မ်ိဳးလံုးတြင္အသံုးျပဳႏို္င္ျခင္း။

 • ေခတ္မီွေသာ Design ျဖစ္ျခင္း၊
 • အသံအားၾကည္လင္ျပတ္သားစြာၾကားႏိုင္ျခင္း။
Rock Space Y6 stereo earphone (Dark grey+ red) (

Rock Space Y6 stereo earphone (Dark grey+ red) (

by W&P Design
8,500 က်ပ္

 

Rock Space Y6 stereo earphone (RAU05321)

 • IOS & Android ႏွစ္မ်ိဳးလံုးတြင္အသံုးျပဳႏို္င္ျခင္း။

 • ေခတ္မီွေသာ Design ျဖစ္ျခင္း၊
 • အသံအားၾကည္လင္ျပတ္သားစြာၾကားႏိုင္ျခင္း။
Rock Space Mula Stereo Earphone ( RAU0511)

Rock Space Mula Stereo Earphone ( RAU0511)

by W&P Design
6,500 က်ပ္

Rock Space Mula Stereo Earphone ( RAU0511)

 • Speaker diameter 9mmရိွျခင္းေၿကာင့္ အသံအားၿကည္လင္ျပတ္သားစြာၿကာႏိုင္ျခင္း၊

 • အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ပစၥည္းမ်ားအားအသံုးျပဳထားေသာေၿကာင့္ ခို္င္မာမႈရိွျခင္း၊
 • အေလးခ်ိန္ေပါ့ပါးမႈရိွျခင္းေၿကာင့္ အလြယ္တကူသယ္ေဆာင္ႏို္င္ျခင္း။
Rock Space Bottle Power Bank (Blue) (RMP0314)

Rock Space Bottle Power Bank (Blue) (RMP0314)

by W&P Design
19,500 က်ပ္

Rock Space Bottle Power Bank (RMP0314)

 • 10000mah အထိေထာက္ပံံ့ထားျခင္းေၾကာင့္ အားျပန္လည္မ်ွေဝရာတြင္ အျပည့္အဝျပန္လည္ မ်ွေဝႏိုင္ျခင္း၊
 • USB ႏွစ္ေပါက္ထည့္သြင္းေပးထားေသာေျကာင့္ Deviceႏွစ္ခုအား အလြယ္တကုူျပန္လည္အားမ်ွေဝႏုိင္ျခင္း။
Rock Space Bottle Power Bank (Blue) (RMP0314)
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္