မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ တဘလက္မ်ား


Sim4crew Sim Card
27,000 က်ပ္

Sim4crew Sim Card

Sim4crew Sim Card

by W&P Design
27,000 က်ပ္

Sim4crew Sim Card

  • သေဘၤာသားမ်ားအတြက္ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ သံုးႏုိင္ေသာ Sim ကဒ္
  • 171 ႏိုင္ငံတြင္ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
  • အင္တာနက္သံုးျခင္း၊ ဖုန္းဆက္ျခင္းႏွင့္ SMS မက္ေဆ့ဂ်္မ်ား ပို႔ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း
  • ကဒ္အတြင္းတြင္ $10 ပါဝင္ျခင္း
  • ပံုမွန္ေငြျဖည့္သြင္းမႈမ်ားကို သင့္ Sim ကဒ္ထဲျဖည့္သြင္းၿပီးေနာက္ 2 ႏွစ္အထိ သံုးစြဲႏိုင္ျခင္း