မိုဘိုင္းဖုန္းႏွင့္ တဘလက္မ်ား


ZTE Blade V7 Lite
179,800 က်ပ္

ZTE Blade V7 Lite

ZTE Blade V7 Lite

by W&P Design
179,800 က်ပ္
 • Version            - 6.0
 • RAM                 - 2GB
 • ROM                - 16GB
 • Display Size    - 5”
 • Resolution      - 720×1280
 • Camera          - 13MP (Rear) , 8MP (Front)
 • ont)
ZTE Blade V6
159,800 က်ပ္

ZTE Blade V6

ZTE Blade V6

by W&P Design
159,800 က်ပ္
 • Version               - 5.1
 • RAM                   - 2GB
 • ROM                   - 8GB
 • Display Size         - 5”
 • Resolution           - 720×1280
 • Camera               - 8MP (Rear), 5MP (Front)
ZTE Blade S6
169,800 က်ပ္

ZTE Blade S6

ZTE Blade S6

by W&P Design
169,800 က်ပ္
 • Version               - 5.0.1
 • RAM                   - 2GB
 • ROM                   - 16GB
 • Display Size         - 5”
 • Resolution           - 720×1280
 • Camera               - 13MP (Rear), 5MP (Front)
ZTE Blade A452
149,800 က်ပ္

ZTE Blade A452

ZTE Blade A452

by W&P Design
149,800 က်ပ္
 • Version               - 5.1.0
 • RAM                   - 1GB
 • ROM                   - 8GB
 • Display Size        - 5”
 • Resolution          - 1280×720
 • Camera              - 8MP (Rear), 5MP (Front)
ZTE Blade L5 Plus
109,800 က်ပ္

ZTE Blade L5 Plus

ZTE Blade L5 Plus

by W&P Design
109,800 က်ပ္
 • Version               - 5.1
 • RAM                   - 1GB
 • ROM                   - 8GB
 • Display Size         - 5”
 • Resolution           - 720×1280
 • Camera               - 13MP (Rear), 5MP (Front)
ZTE Blade V7 Lite
179,800 က်ပ္

ZTE Blade V7 Lite

ZTE Blade V7 Lite

by W&P Design
179,800 က်ပ္
 • Version            - 6.0
 • RAM              - 2GB
 • ROM              - 16GB
 • Display Size    - 5”
 • Resolution      - 720×1280
 • Camera          - 13MP (Rear) , 8MP (Front)
ZTE Blade L5 Plus
109,800 က်ပ္

ZTE Blade L5 Plus

ZTE Blade L5 Plus

by W&P Design
109,800 က်ပ္
 • Version               - 5.1
 • RAM                   - 1GB
 • ROM                   - 8GB
 • Display Size         - 5”
 • Resolution           - 720×1280
 • Camera               - 13MP (Rear), 5MP (Front)
ZTE Blade L5 Plus
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္