အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး


Exclusiva Myanmar Sugar Wax (Orange) 220g

Exclusiva Myanmar Sugar Wax (Orange) 220g

by W&P Design
18,500 က်ပ္

Exclusiva Myanmar Sugar Wax (Orange)

 • သၾကားကို အေျခခံၿပီး သဘာဝပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • Chemical လံုးဝမပါဝင္ဘဲ စားလို႔ပါရတဲ့အတြက္ စိတ္ခ်အသံုးျပဳႏိုင္ (Organic Product)
 • Wax ဗူးစဖြင့္သည္႔ေန႔မွ ၅ ႏွစ္အထိအသံုးျပဳႏိုင္၊ wax sheets မ်ားကိုလည္း ေလ်ွာ္ပီးျပန္္အသံုးျပဳႏိုင္
 • Dead Cell ေတြပါ ဖယ္ေပးတာမို႔ အသားအေရကို ျဖဴဝင္းၾကည္လင္ေစျခင္း
 • လိေမၼာ္ ၊ ခ်ယ္ရီ ၊ ယူကလစ္ ၊ စပယ္ ရနံ႔ေလးေတြရွိတာမို႔ နွစ္သက္ရာရနံ႔ေလး ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • Wax sheet 10 ရြက္ပါရွိျခင္း
Exclusiva Myanmar Sugar Wax (Orange) 80g

Exclusiva Myanmar Sugar Wax (Orange) 80g

by W&P Design
13,500 က်ပ္

Exclusiva Myanmar Sugar Wax (Orange)

 • သၾကားကို အေျခခံၿပီး သဘာဝပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • Chemical လံုးဝမပါဝင္ဘဲ စားလို႔ပါရတဲ့အတြက္ စိတ္ခ်အသံုးျပဳႏိုင္ (Organic Product)
 • Wax ဗူးစဖြင့္သည္႔ေန႔မွ ၅ ႏွစ္အထိအသံုးျပဳႏိုင္၊ wax sheets မ်ားကိုလည္း ေလ်ွာ္ပီးျပန္္အသံုးျပဳႏိုင္
 • Dead Cell ေတြပါ ဖယ္ေပးတာမို႔ အသားအေရကို ျဖဴဝင္းၾကည္လင္ေစျခင္း
 • လိေမၼာ္ ၊ ခ်ယ္ရီ ၊ ယူကလစ္ ၊ စပယ္ ရနံ႔ေလးေတြရွိတာမို႔ နွစ္သက္ရာရနံ႔ေလး ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • Wax sheet 5 ရြက္ပါရွိျခင္း
Exclusiva Myanmar Sugar Wax (Cherry) 220g

Exclusiva Myanmar Sugar Wax (Cherry) 220g

by W&P Design
18,500 က်ပ္

Exclusiva Myanmar Sugar Wax (Cherry)

 • သၾကားကို အေျခခံၿပီး သဘာဝပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • Chemical လံုးဝမပါဝင္ဘဲ စားလို႔ပါရတဲ့အတြက္ စိတ္ခ်အသံုးျပဳႏိုင္ (Organic Product)
 • Wax ဗူးစဖြင့္သည္႔ေန႔မွ ၅ ႏွစ္အထိအသံုးျပဳႏိုင္၊ wax sheets မ်ားကိုလည္း ေလ်ွာ္ပီးျပန္္အသံုးျပဳႏိုင္
 • Dead Cell ေတြပါ ဖယ္ေပးတာမို႔ အသားအေရကို ျဖဴဝင္းၾကည္လင္ေစျခင္း
 • လိေမၼာ္ ၊ ခ်ယ္ရီ ၊ ယူကလစ္ ၊ စပယ္ ရနံ႔ေလးေတြရွိတာမို႔ နွစ္သက္ရာရနံ႔ေလး ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • Wax sheet 10 ရြက္ပါရွိျခင္း
Exclusiva Myanmar Sugar Wax (Cherry) 80g

Exclusiva Myanmar Sugar Wax (Cherry) 80g

by W&P Design
13,500 က်ပ္

Exclusiva Myanmar Sugar Wax (Cherry)

 • သၾကားကို အေျခခံၿပီး သဘာဝပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • Chemical လံုးဝမပါဝင္ဘဲ စားလို႔ပါရတဲ့အတြက္ စိတ္ခ်အသံုးျပဳႏိုင္ (Organic Product)
 • Wax ဗူးစဖြင့္သည္႔ေန႔မွ ၅ ႏွစ္အထိအသံုးျပဳႏိုင္၊ wax sheets မ်ားကိုလည္း ေလ်ွာ္ပီးျပန္္အသံုးျပဳႏိုင္
 • Dead Cell ေတြပါ ဖယ္ေပးတာမို႔ အသားအေရကို ျဖဴဝင္းၾကည္လင္ေစျခင္း
 • လိေမၼာ္ ၊ ခ်ယ္ရီ ၊ ယူကလစ္ ၊ စပယ္ ရနံ႔ေလးေတြရွိတာမို႔ နွစ္သက္ရာရနံ႔ေလး ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • Wax sheet 5 ရြက္ပါရွိျခင္း
Exclusiva Myanmar Sugar Wax (Eucalyptus) 220g

Exclusiva Myanmar Sugar Wax (Eucalyptus) 220g

by W&P Design
18,500 က်ပ္

Exclusiva Myanmar Sugar Wax (Eucalyptus)

 • သၾကားကို အေျခခံၿပီး သဘာဝပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • Chemical လံုးဝမပါဝင္ဘဲ စားလို႔ပါရတဲ့အတြက္ စိတ္ခ်အသံုးျပဳႏိုင္ (Organic Product)
 • Wax ဗူးစဖြင့္သည္႔ေန႔မွ ၅ ႏွစ္အထိအသံုးျပဳႏိုင္၊ wax sheets မ်ားကိုလည္း ေလ်ွာ္ပီးျပန္္အသံုးျပဳႏိုင္
 • Dead Cell ေတြပါ ဖယ္ေပးတာမို႔ အသားအေရကို ျဖဴဝင္းၾကည္လင္ေစျခင္း
 • လိေမၼာ္ ၊ ခ်ယ္ရီ ၊ ယူကလစ္ ၊ စပယ္ ရနံ႔ေလးေတြရွိတာမို႔ နွစ္သက္ရာရနံ႔ေလး ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • Wax sheet 10 ရြက္ပါရွိျခင္း
Exclusiva Myanmar Sugar Wax (Eucalyptus) 80g

Exclusiva Myanmar Sugar Wax (Eucalyptus) 80g

by W&P Design
13,500 က်ပ္

Exclusiva Myanmar Sugar Wax (Eucalyptus)

 • သၾကားကို အေျခခံၿပီး သဘာဝပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • Chemical လံုးဝမပါဝင္ဘဲ စားလို႔ပါရတဲ့အတြက္ စိတ္ခ်အသံုးျပဳႏိုင္ (Organic Product)
 • Wax ဗူးစဖြင့္သည္႔ေန႔မွ ၅ ႏွစ္အထိအသံုးျပဳႏိုင္၊ wax sheets မ်ားကိုလည္း ေလ်ွာ္ပီးျပန္္အသံုးျပဳႏိုင္
 • Dead Cell ေတြပါ ဖယ္ေပးတာမို႔ အသားအေရကို ျဖဴဝင္းၾကည္လင္ေစျခင္း
 • လိေမၼာ္ ၊ ခ်ယ္ရီ ၊ ယူကလစ္ ၊ စပယ္ ရနံ႔ေလးေတြရွိတာမို႔ နွစ္သက္ရာရနံ႔ေလး ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • Wax sheet 5 ရြက္ပါရွိျခင္း
Exclusiva Myanmar Sugar Wax (Jasmine) 220g

Exclusiva Myanmar Sugar Wax (Jasmine) 220g

by W&P Design
18,500 က်ပ္

Exclusiva Myanmar Sugar Wax (Jasmine)

 • သၾကားကို အေျခခံၿပီး သဘာဝပစၥည္းမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • Chemical လံုးဝမပါဝင္ဘဲ စားလို႔ပါရတဲ့အတြက္ စိတ္ခ်အသံုးျပဳႏိုင္ (Organic Product)
 • Wax ဗူးစဖြင့္သည္႔ေန႔မွ ၅ ႏွစ္အထိအသံုးျပဳႏိုင္၊ wax sheets မ်ားကိုလည္း ေလ်ွာ္ပီးျပန္္အသံုးျပဳႏိုင္
 • Dead Cell ေတြပါ ဖယ္ေပးတာမို႔ အသားအေရကို ျဖဴဝင္းၾကည္လင္ေစျခင္း
 • လိေမၼာ္ ၊ ခ်ယ္ရီ ၊ ယူကလစ္ ၊ စပယ္ ရနံ႔ေလးေတြရွိတာမို႔ နွစ္သက္ရာရနံ႔ေလး ေရြးခ်ယ္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • Wax sheet 10 ရြက္ပါရွိျခင္း
Exclusiva Myanmar Sugar Wax (Jasmine) 220g
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္