အိမ္၊မီးဖိုေခ်ာင္သုံးတန္ဆာကိရိယာမ်ား


LESSO single Tower Bar Stainless Steel WP90147

LESSO single Tower Bar Stainless Steel WP90147

by W&P Design
20,400 က်ပ္

LESSO single Tower Bar Stainless Steel WP90147

 • ေနရာစားသက္သာျခင္း
 • အလြယ္တကူတပ္ဆင္နိုင္ျခင္း
 • Stainless Steel ျဖင့္အသံုးျပဳထားျခင္း
 • Size: 654 x 85 x 54 (mm)
LESSO Single Tower Bar Stainless Steel WP90138

LESSO Single Tower Bar Stainless Steel WP90138

by W&P Design
25,400 က်ပ္

LESSO single Tower Bar Stainless Steel WP90147

 • ေနရာစားသက္သာျခင္း
 • အလြယ္တကူတပ္ဆင္နိုင္ျခင္း
 • Stainless Steel ျဖင့္အသံုးျပဳထားျခင္း
 • Size: 654 x 85 x 54 (mm)
LESSO Tissue Holder Stainless Steel WP90144

LESSO Tissue Holder Stainless Steel WP90144

by W&P Design
24,800 က်ပ္

LESSO Tissue Holder Stainless Steel WP90144

 • Tissue လိတ္ေတြကို နံရံကပ္မွာတင္ ခ်ိတ္ထားနိုင္ျခင္း
 • အေပၚမွာ အဖံုးေလးပါပါေတာ့ ဖုန္ေတြမေပျခင္း
 • Size – 144 x 124 x 144 (mm)
LESSO Tissue Holder ABS WP90131

LESSO Tissue Holder ABS WP90131

by W&P Design
3,000 က်ပ္

LESSO Tissue Holder ABS WP90131

 • နံရံကပ္မွာတင္ ခ်ိတ္ထားနုိင္ျခင္း
 • အေပၚမွာ အဖံုးေလးပါပါေတာ့ ဖုန္ေတြမေပျခင္း
 • ဖိုက္ဘာ နဲ႕အသံုးျပဳထားတာဆိုေတာ့ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးရွိျခင္း
 • Color – Blue, Yellow 
 • Size – 136 x 137 x 134 (mm)
LESSO Tissue Holder ABS WP90132

LESSO Tissue Holder ABS WP90132

by W&P Design
3,000 က်ပ္

LESSO Tissue Holder ABS WP90131

 • နံရံကပ္မွာတင္ ခ်ိတ္ထားနုိင္ျခင္း
 • အေပၚမွာ အဖံုးေလးပါပါေတာ့ ဖုန္ေတြမေပျခင္း
 • ဖိုက္ဘာ နဲ႕အသံုးျပဳထားတာဆိုေတာ့ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးရွိျခင္း
 • Color – Blue, Yellow 
 • Size – 136 x 137 x 134 (mm)
LESSO Tissue Holder ABS WP90134 (Blue)

LESSO Tissue Holder ABS WP90134 (Blue)

by W&P Design
3,100 က်ပ္

LESSO Tissue Holder ABS WP90131

 • နံရံကပ္မွာတင္ ခ်ိတ္ထားနုိင္ျခင္း
 • အေပၚမွာ အဖံုးေလးပါပါေတာ့ ဖုန္ေတြမေပျခင္း
 • ဖိုက္ဘာ နဲ႕အသံုးျပဳထားတာဆိုေတာ့ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးရွိျခင္း
 • Color – Blue, Yellow 
 • Size – 136 x 137 x 134 (mm)
LESSO Tissue Holder ABS WP90135 (Yellow)

LESSO Tissue Holder ABS WP90135 (Yellow)

by W&P Design
3,100 က်ပ္

LESSO Tissue Holder ABS WP90131

 • နံရံကပ္မွာတင္ ခ်ိတ္ထားနုိင္ျခင္း
 • အေပၚမွာ အဖံုးေလးပါပါေတာ့ ဖုန္ေတြမေပျခင္း
 • ဖိုက္ဘာ နဲ႕အသံုးျပဳထားတာဆိုေတာ့ ေပါ့ေပါ့ပါးပါးရွိျခင္း
 • Color – Blue, Yellow 
 • Size – 136 x 137 x 134 (mm)