ဖက္ရွင္


ရွဴတိုင္းယဥ္ နန္းဆန္သူ ထုိင္းပိုး အမ်ိဳးသမီးဝတ္လံုခ်ည္

 • ထိုင္းပိုး ၃ ကိုက္ ၁ မိုက္ (ဝမ္းဆက္ - အနံလြန္) 
 • ခ်ိတ္လိုင္းၾကီးဒီဇိုင္းျဖစ္ျခင္း
 • ပြဲတိုးေစျခင္း
 • ခ်ည္ေက်ာ္ ခ်ည္ျပတ္မပါျခင္း

ရွဴတိုင္းယဥ္ နန္းဆန္သူ ထုိင္းပိုး အမ်ိဳးသမီးဝတ္လံုခ်ည္

 • ထိုင္းပိုး ၃ ကိုက္ ၁ မိုက္ (ဝမ္းဆက္ - အနံလြန္) 
 • ခ်ိတ္လိုင္းၾကီးဒီဇိုင္းျဖစ္ျခင္း
 • ပြဲတိုးေစျခင္း
 • ခ်ည္ေက်ာ္ ခ်ည္ျပတ္မပါျခင္း

ရွဴတိုင္းယဥ္ နန္းဆန္သူ ထုိင္းပိုး အမ်ိဳးသမီးဝတ္လံုခ်ည္

 • ထိုင္းပိုး ၃ ကိုက္ ၁ မိုက္ (ဝမ္းဆက္ - အနံလြန္) 
 • ခ်ိတ္လိုင္းၾကီးဒီဇိုင္းျဖစ္ျခင္း
 • ပြဲတိုးေစျခင္း
 • ခ်ည္ေက်ာ္ ခ်ည္ျပတ္မပါျခင္း

ရွဴတိုင္းယဥ္ နန္းဆန္သူ ထုိင္းပိုး အမ်ိဳးသမီးဝတ္လံုခ်ည္

 • ထိုင္းပိုး ၃ ကိုက္ ၁ မိုက္ (ဝမ္းဆက္ - အနံလြန္) 
 • ခ်ိတ္လိုင္းၾကီးဒီဇိုင္းျဖစ္ျခင္း
 • ပြဲတိုးေစျခင္း
 • ခ်ည္ေက်ာ္ ခ်ည္ျပတ္မပါျခင္း

ရွဴတိုင္းယဥ္ နန္းဆန္သူ ထုိင္းပိုး အမ်ိဳးသမီးဝတ္လံုခ်ည္

 • ထိုင္းပိုး ၃ ကိုက္ ၁ မိုက္ (ဝမ္းဆက္ - အနံလြန္) 
 • ခ်ိတ္လိုင္းၾကီးဒီဇိုင္းျဖစ္ျခင္း
 • ပြဲတိုးေစျခင္း
 • ခ်ည္ေက်ာ္ ခ်ည္ျပတ္မပါျခင္း

ရွဴတိုင္းယဥ္ နန္းဆန္သူ ထုိင္းပိုး အမ်ိဳးသမီးဝတ္လံုခ်ည္

 • ထိုင္းပိုး ၃ ကိုက္ ၁ မိုက္ (ဝမ္းဆက္ - အနံလြန္) 
 • ခ်ိတ္လိုင္းၾကီးဒီဇိုင္းျဖစ္ျခင္း
 • ပြဲတိုးေစျခင္း
 • ခ်ည္ေက်ာ္ ခ်ည္ျပတ္မပါျခင္း

ရွဴတိုင္းယဥ္ မယ္သီတာ ထိုင္းပိုး အမ်ိဳးသမီးဝတ္လံုခ်ည္

 • ထိုင္းပိုး ၃ ကိုက္ ၁ မိုက္ (ဝမ္းဆက္ - အနံလြန္)
 • ခ်ည္ေက်ာ္၊ ခ်ည္ျပတ္မပါတာေၾကာင့္ ပစၥည္းအာမခံျခင္း
 • အသက္အရြယ္ၾကီးသူ ငယ္သူ အရြယ္မေရြး ဝတ္ဆင္နိုင္ျခင္း
 • ဝမ္းဆက္စမို႕ အက်ႌပါခ်ဳပ္ဝတ္နိုင္ျခင္း

 

ရွဴတိုင္းယဥ္ မယ္သီတာ ထိုင္းပိုး အမ်ိဳးသမီးဝတ္လံု
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္