ဖက္ရွင္


ZV Myanmar (A Size) 100% Cotton, Shoulder Bag

 • အျမင့္ x အလ်ား x ထုထည္ - ၁၄.၅” x ၁၅.၅” x ၄”
 • ၾကိဳးအရွည္ - ၁၀”
 • 100% ခ်ည္သားစစ္စစ္ျဖင့္ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း

ZV Myanmar (A Size) 100% Cotton, Shoulder Bag

 • အျမင့္ x အလ်ား x ထုထည္ - ၁၄.၅” x ၁၅.၅” x ၄”
 • ၾကိဳးအရွည္ - ၁၀”
 • 100% ခ်ည္သားစစ္စစ္ျဖင့္ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း

ZV Myanmar (A Size) 100% Cotton, Shoulder Bag

 • အျမင့္ x အလ်ား x ထုထည္ - ၁၄.၅” x ၁၅.၅” x ၄”
 • ၾကိဳးအရွည္ - ၁၀”
 • 100% ခ်ည္သားစစ္စစ္ျဖင့္ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း

ZV Myanmar (A Size) 100% Cotton, Shoulder Bag

 • အျမင့္ x အလ်ား x ထုထည္ - ၁၄.၅” x ၁၅.၅” x ၄”
 • ၾကိဳးအရွည္ - ၁၀”
 • 100% ခ်ည္သားစစ္စစ္ျဖင့္ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း

ZV Myanmar (A Size) 100% Cotton, Shoulder Bag

 • အျမင့္ x အလ်ား x ထုထည္ - ၁၄.၅” x ၁၅.၅” x ၄”
 • ၾကိဳးအရွည္ - ၁၀”
 • 100% ခ်ည္သားစစ္စစ္ျဖင့္ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း

ZV Myanmar (A Size) 100% Cotton, Shoulder Bag

 • အျမင့္ x အလ်ား x ထုထည္ - ၁၄.၅” x ၁၅.၅” x ၄”
 • ၾကိဳးအရွည္ - ၁၀”
 • 100% ခ်ည္သားစစ္စစ္ျဖင့္ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း

ZV Myanmar (A Size) 100% Cotton, Shoulder Bag

 • အျမင့္ x အလ်ား x ထုထည္ - ၁၄.၅” x ၁၅.၅” x ၄”
 • ၾကိဳးအရွည္ - ၁၀”
 • 100% ခ်ည္သားစစ္စစ္ျဖင့္ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
Zv (A Size), Shoulder Bag (A20) (အမ်ိဳးသမီးလက္ကိ
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္