အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး


Super Red Kissable Matte Lip Liquid (Romance) (ပ Save 23%
9,800 က်ပ္
7,506 က်ပ္

Super Red Kissable Matte Lip Liquid (Romance) (ပ

Super Red Kissable Matte Lip Liquid (Romance) (ပ

by W&P Design
Save 23%
9,800 က်ပ္
7,506 က်ပ္

Super Red Kissable Matte Lip Liquid (Romance) (ပန္းေရာင္)

 • USA ေဖာ္ျမဴလာျဖင့္ အေကာင္းဆံုး အရည္အေသြးမ်ားနွင့္ ေပါင္းစပ္ထားျခင္း
 • Moisturizer ပါဝင္မႈေၾကာင့္ ႏႈတ္ခမ္းသားကို ေျခာက္ေသြ႕ျခင္းမရွိေစျခင္း
 • အေရာင္ကိုလည္း ၄ မ်ိဳးထုတ္လုပ္ထားျခင္း
Super Red Kissable Matte Lip Liquid (Flawless) ( Save 23%
9,800 က်ပ္
7,506 က်ပ္

Super Red Kissable Matte Lip Liquid (Flawless) (

Super Red Kissable Matte Lip Liquid (Flawless) (

by W&P Design
Save 23%
9,800 က်ပ္
7,506 က်ပ္

Super Red Kissable Matte Lip Liquid (Flawless) (Nude Color)

 • USA ေဖာ္ျမဴလာျဖင့္ အေကာင္းဆံုး အရည္အေသြးမ်ားနွင့္ ေပါင္းစပ္ထားျခင္း
 • Moisturizer ပါဝင္မႈေၾကာင့္ ႏႈတ္ခမ္းသားကို ေျခာက္ေသြ႕ျခင္းမရွိေစျခင္း
 • အေရာင္ကိုလည္း ၄ မ်ိဳးထုတ္လုပ္ထားျခင္း
Super Red Kissable Matte Lip Liquid (Classy) (ေခ Save 23%
9,800 က်ပ္
7,506 က်ပ္

Super Red Kissable Matte Lip Liquid (Classy) (ေခ

Super Red Kissable Matte Lip Liquid (Classy) (ေခ

by W&P Design
Save 23%
9,800 က်ပ္
7,506 က်ပ္

Super Red Kissable Matte Lip Liquid (Classy) (ေခ်ာကလက္ေရာင္)

 • USA ေဖာ္ျမဴလာျဖင့္ အေကာင္းဆံုး အရည္အေသြးမ်ားနွင့္ ေပါင္းစပ္ထားျခင္း
 • Moisturizer ပါဝင္မႈေၾကာင့္ ႏႈတ္ခမ္းသားကို ေျခာက္ေသြ႕ျခင္းမရွိေစျခင္း
 • အေရာင္ကိုလည္း ၄ မ်ိဳးထုတ္လုပ္ထားျခင္း

Super Red Kissable Matte Lip Liquid (DIVA) (အနီေရာင္)

 • USA ေဖာ္ျမဴလာျဖင့္ အေကာင္းဆံုး အရည္အေသြးမ်ားနွင့္ ေပါင္းစပ္ထားျခင္း
 • Moisturizer ပါဝင္မႈေၾကာင့္ ႏႈတ္ခမ္းသားကို ေျခာက္ေသြ႕ျခင္းမရွိေစျခင္း
 • အေရာင္ကိုလည္း ၄ မ်ိဳးထုတ္လုပ္ထားျခင္း