အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး


SAI sexy and intelligent, Cosmetic, Matte Liquid

SAI sexy and intelligent, Cosmetic, Matte Liquid

by W&P Design
12,000 က်ပ္

SAI sexy and intelligent, Cosmetic, Matte Liquid Lip Cream (My Bae)

 • ႏႈတ္ခမ္းသားေျခာက္ေသြ႔ျခင္းမွကင္းေဝးေစၿပီး ႏူးညံ့ေခ်ာမြတ္ေစျခင္း
 • Made in Korea ျဖစ္ၿပီးႏူးညံ့တဲ့ soft matte အမ်ိဳးအစားျဖစ္ျခင္း
 • ရဲရင့္စြာ လွပေနဖို႔ ဆြဲေဆာင္မႈရွိျခင္း
SAI sexy and intelligent, Cosmetic, Matte Liquid

SAI sexy and intelligent, Cosmetic, Matte Liquid

by W&P Design
12,000 က်ပ္

SAI sexy and intelligent, Cosmetic, Matte Liquid Lip Cream (Only You)

 • ႏႈတ္ခမ္းသားေျခာက္ေသြ႔ျခင္းမွကင္းေဝးေစၿပီး ႏူးညံ့ေခ်ာမြတ္ေစျခင္း
 • Made in Korea ျဖစ္ၿပီးႏူးညံ့တဲ့ soft matte အမ်ိဳးအစားျဖစ္ျခင္း
 • ရဲရင့္စြာ လွပေနဖို႔ ဆြဲေဆာင္မႈရွိျခင္း
SAI sexy and intelligent, Cosmetic, Matte Liquid

SAI sexy and intelligent, Cosmetic, Matte Liquid

by W&P Design
12,000 က်ပ္

SAI sexy and intelligent, Cosmetic, Matte Liquid Lip Cream (Summer Fling)

 • ႏႈတ္ခမ္းသားေျခာက္ေသြ႔ျခင္းမွကင္းေဝးေစၿပီး ႏူးညံ့ေခ်ာမြတ္ေစျခင္း
 • Made in Korea ျဖစ္ၿပီးႏူးညံ့တဲ့ soft matte အမ်ိဳးအစားျဖစ္ျခင္း
 • ရဲရင့္စြာ လွပေနဖို႔ ဆြဲေဆာင္မႈရွိျခင္း
SAI sexy and intelligent, Cosmetic, Matte Liquid

SAI sexy and intelligent, Cosmetic, Matte Liquid

by W&P Design
12,000 က်ပ္

SAI sexy and intelligent, Cosmetic, Matte Liquid Lip Cream (Sai Valetine)

 • ႏႈတ္ခမ္းသားေျခာက္ေသြ႔ျခင္းမွကင္းေဝးေစၿပီး ႏူးညံ့ေခ်ာမြတ္ေစျခင္း
 • Made in Korea ျဖစ္ၿပီးႏူးညံ့တဲ့ soft matte အမ်ိဳးအစားျဖစ္ျခင္း
 • ရဲရင့္စြာ လွပေနဖို႔ ဆြဲေဆာင္မႈရွိျခင္း
SAI sexy and intelligent, Cosmetic, Matte Liquid

SAI sexy and intelligent, Cosmetic, Matte Liquid

by W&P Design
12,000 က်ပ္

SAI sexy and intelligent, Cosmetic, Matte Liquid Lip Cream (Be Mine)

 • ႏႈတ္ခမ္းသားေျခာက္ေသြ႔ျခင္းမွကင္းေဝးေစၿပီး ႏူးညံ့ေခ်ာမြတ္ေစျခင္း
 • Made in Korea ျဖစ္ၿပီးႏူးညံ့တဲ့ soft matte အမ်ိဳးအစားျဖစ္ျခင္း
 • ရဲရင့္စြာ လွပေနဖို႔ ဆြဲေဆာင္မႈရွိျခင္း
SAI sexy and intelligent, Cosmetic, Matte Liquid

SAI sexy and intelligent, Cosmetic, Matte Liquid

by W&P Design
12,000 က်ပ္

SAI sexy and intelligent, Cosmetic, Matte Liquid Lip Cream (Heart Breaker)

 • ႏႈတ္ခမ္းသားေျခာက္ေသြ႔ျခင္းမွကင္းေဝးေစၿပီး ႏူးညံ့ေခ်ာမြတ္ေစျခင္း
 • Made in Korea ျဖစ္ၿပီးႏူးညံ့တဲ့ soft matte အမ်ိဳးအစားျဖစ္ျခင္း
 • ရဲရင့္စြာ လွပေနဖို႔ ဆြဲေဆာင္မႈရွိျခင္း
SAI sexy and intelligent, Cosmetic, Matte Liquid

SAI sexy and intelligent, Cosmetic, Matte Liquid

by W&P Design
12,000 က်ပ္

SAI sexy and intelligent, Cosmetic, Matte Liquid Lip Cream (First Kiss)

 • ႏႈတ္ခမ္းသားေျခာက္ေသြ႔ျခင္းမွကင္းေဝးေစၿပီး ႏူးညံ့ေခ်ာမြတ္ေစျခင္း
 • Made in Korea ျဖစ္ၿပီးႏူးညံ့တဲ့ soft matte အမ်ိဳးအစားျဖစ္ျခင္း
 • ရဲရင့္စြာ လွပေနဖို႔ ဆြဲေဆာင္မႈရွိျခင္း