ကစားစရာႏွင့္ ကေလးပစၥည္းမ်ား


 • ေမြးကင္းစမွ အသက္ (15)လအရြယ္ထိစီးႏိုင္ျခင္း 
 • အဆိပ္အေတာက္ကင္းေသာ မိုက္ခရိုဖိုက္ဘာျပားအား အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ကေလးက်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း
 •  ဖိနပ္အတြင္းခံျပားကိုေတာ့ ကူရွင္သဖြယ္ ထုတ္ယူသန္႔ရွင္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းရလြယ္ကူေစသည့္အျပင္ ပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ေရာဂါဘယမ်ားကို ကင္းေဝးေစျခင္း
 • ပါးလႊာေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ဖိနပ္ေအာက္ခံဆိုးျပားအား အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေျမၾကီးအထိအေတြ႕ ခံစားမႈအားတိုးပြားေစျပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာလမ္းေလွ်ာက္မႈအား ရရွိရန္ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ျခင္း
 • ေမြးကင္းစမွ အသက္ (15)လအရြယ္ထိစီးႏိုင္ျခင္း 
 • အဆိပ္အေတာက္ကင္းေသာ မိုက္ခရိုဖိုက္ဘာျပားအား အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ကေလးက်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း
 •  ဖိနပ္အတြင္းခံျပားကိုေတာ့ ကူရွင္သဖြယ္ ထုတ္ယူသန္႔ရွင္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းရလြယ္ကူေစသည့္အျပင္ ပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ေရာဂါဘယမ်ားကို ကင္းေဝးေစျခင္း
 • ပါးလႊာေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ဖိနပ္ေအာက္ခံဆိုးျပားအား အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေျမၾကီးအထိအေတြ႕ ခံစားမႈအားတိုးပြားေစျပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာလမ္းေလွ်ာက္မႈအား ရရွိရန္ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ျခင္း
 • ေမြးကင္းစအရြယ္မွ (15)လအရြယ္ အထိစီးႏိုင္ျခင္း
 • အဆိပ္အေတာက္ကင္းသည့္ မိုက္ခရိုဖိုက္ဘာျပား >> အဆိပ္အေတာက္ကင္းေသာ မိုက္ခရိုဖိုက္ဘာျပားအား အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ကေလးက်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း
 • ဖယ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ ဖိနပ္အတြင္းခံျပား >> ဖိနပ္အတြင္းခံျပားကိုေတာ့ ကူရွင္သဖြယ္ ထုတ္ယူသန္႔ရွင္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းရလြယ္ကူေစသည့္အျပင္ ပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ေရာဂါဘယမ်ားကို ကင္းေဝးေစျခင္း
 • ပါးလႊာေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ဖိနပ္ေအာက္ခံျပား >> ပါးလႊာေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ဖိနပ္ေအာက္ခံဆိုးျပားအား အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေျမၾကီးအထိအေတြ႕ ခံစားမႈအားတိုးပြားေစျပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာလမ္းေလွ်ာက္မႈအား ရရွိရန္ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ျခင္း
 • ေမြးကင္းစမွ အသက္ (15)လအရြယ္ထိစီးႏိုင္ျခင္း 
 • အဆိပ္အေတာက္ကင္းေသာ မိုက္ခရိုဖိုက္ဘာျပားအား အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ကေလးက်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း
 •  ဖိနပ္အတြင္းခံျပားကိုေတာ့ ကူရွင္သဖြယ္ ထုတ္ယူသန္႔ရွင္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းရလြယ္ကူေစသည့္အျပင္ ပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ေရာဂါဘယမ်ားကို ကင္းေဝးေစျခင္း
 • ပါးလႊာေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ဖိနပ္ေအာက္ခံဆိုးျပားအား အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေျမၾကီးအထိအေတြ႕ ခံစားမႈအားတိုးပြားေစျပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာလမ္းေလွ်ာက္မႈအား ရရွိရန္ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ျခင္း
 • ေမြးကင္းစအရြယ္မွ (15)လအရြယ္ အထိစီးႏိုင္ျခင္း
 • အဆိပ္အေတာက္ကင္းသည့္ မိုက္ခရိုဖိုက္ဘာျပား >> အဆိပ္အေတာက္ကင္းေသာ မိုက္ခရိုဖိုက္ဘာျပားအား အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ကေလးက်န္းမာေရးကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း
 • ဖယ္ထုတ္ႏိုင္သည့္ ဖိနပ္အတြင္းခံျပား >> ဖိနပ္အတြင္းခံျပားကိုေတာ့ ကူရွင္သဖြယ္ ထုတ္ယူသန္႔ရွင္းႏိုင္ေသာေၾကာင့္ သန္႔ရွင္းရလြယ္ကူေစသည့္အျပင္ ပိုးမႊားမ်ားႏွင့္ေရာဂါဘယမ်ားကို ကင္းေဝးေစျခင္း
 • ပါးလႊာေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ဖိနပ္ေအာက္ခံျပား >> ပါးလႊာေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ဖိနပ္ေအာက္ခံဆိုးျပားအား အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေျမၾကီးအထိအေတြ႕ ခံစားမႈအားတိုးပြားေစျပီး သင့္ေလ်ာ္ေသာလမ္းေလွ်ာက္မႈအား ရရွိရန္ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ျခင္း
 • အသက္ (15)လ အထက္အရြယ္စီးဖိနပ္
 • ဖိနပ္ကိုယ္ထည္အား အဆိပ္အေတာက္ကင္းသည့္ PU ႏွင့္ Microfiber အားေပါင္းစပ္ အသုံးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ကေလးက်န္းမာေရးအတြက္ အာမခံႏိုင္ျခင္း
 • ေျခက်င္းဝတ္ ေနရာအား Mid-cut ဒီဇိုင္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ဖေနာင့္ရိုးကိုတည္ျငိမ္ေစျပီး ေျခက်င္းဝတ္ကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း
 • ဖိနပ္အတြင္း အမာခံဖိေနာင့္ အကာအား အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေျခဖေနာင့္ယိုင္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္ျပီး ေညာင္းညာမႈကိုေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ျခင္း
 • ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္ ေျခဖဝါးအခြက္ပံ့ပိုးမႈ အတြင္းခံျပားပါဝင္သည့္အတြက္ ေျခဖဝါးအခြက္ကို အေထာက္အကူေပးျပီး ေညာင္းညာမႈကိုေလ်ာ့က်ေစျခင္း
 •  ေကြးညႊတ္လြယ္သည့္ ေအာက္ခံဆိုးျပားဒီဇိုင္းေၾကာင့္ လမ္းေလွ်ာက္ေနစဥ္အအတြင္း ေျခေခ်ာင္းေကြးညႊတ္မႈကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ျခင္း
 • အသက္ (15)လ အထက္အရြယ္စီးဖိနပ္
 • ဖိနပ္ကိုယ္ထည္အား အဆိပ္အေတာက္ကင္းသည့္ PU ႏွင့္ Microfiber အားေပါင္းစပ္ အသုံးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ကေလးက်န္းမာေရးအတြက္ အာမခံႏိုင္ျခင္း
 • ေျခက်င္းဝတ္ ေနရာအား Mid-cut ဒီဇိုင္းျဖင့္ျပဳလုပ္ထားေသာေၾကာင့္ ဖေနာင့္ရိုးကိုတည္ျငိမ္ေစျပီး ေျခက်င္းဝတ္ကို အကာအကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း
 • ဖိနပ္အတြင္း အမာခံဖိေနာင့္ အကာအား အသံုးျပဳထားေသာေၾကာင့္ ေျခဖေနာင့္ယိုင္ျခင္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ေပးႏိုင္ျပီး ေညာင္းညာမႈကိုေလ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ျခင္း
 • ေပ်ာ့ေပ်ာင္းသည့္ ေျခဖဝါးအခြက္ပံ့ပိုးမႈ အတြင္းခံျပားပါဝင္သည့္အတြက္ ေျခဖဝါးအခြက္ကို အေထာက္အကူေပးျပီး ေညာင္းညာမႈကိုေလ်ာ့က်ေစျခင္း
 •  ေကြးညႊတ္လြယ္သည့္ ေအာက္ခံဆိုးျပားဒီဇိုင္းေၾကာင့္ လမ္းေလွ်ာက္ေနစဥ္အအတြင္း ေျခေခ်ာင္းေကြးညႊတ္မႈကို ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ျခင္း
Dr.Kong လမ္းေလွ်ာက္သင္သည့္အရြယ္ ကေလးစီးရႈးဖိနပ္
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္