အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး


Common အဆီက်ေဆး

Common အဆီက်ေဆး

by W&P Design
17,000 က်ပ္
  • စားလိုက္ေသာအဆီမ်ား၏ 80% ကိုေခ်ဖ်က္ေပးႏိုင္ျခင္း
  • 100% organic မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳထားျခင္း
  • ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်သြားျပီးေနာက္ အသားေရေလ်ာ့လ်ဲ တြဲက်ျခင္းမရွိျခင္း
Common အဆီက်ေဆး

Common အဆီက်ေဆး

by W&P Design
37,000 က်ပ္
  • စားလိုက္ေသာအဆီမ်ား၏ 80% ကိုေခ်ဖ်က္ေပးႏိုင္ျခင္း
  • 100% organic မ်ားကိုသာ အသံုးျပဳထားျခင္း
  • ကိုယ္အေလးခ်ိန္က်သြားျပီးေနာက္ အသားေရေလ်ာ့လ်ဲ တြဲက်ျခင္းမရွိျခင္း