ဖက္ရွင္


KG Mandala Tee
10,000 က်ပ္

KG Mandala Tee

KG Mandala Tee

by W&P Design
10,000 က်ပ္
 • ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္ျခင္း
 • စတိုင္လ္က်လွပျခင္း
 • ေပါ့ေပါ့ပါးပါးျဖင့္ဝတ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း
 • ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားေသသပ္ေကာင္းမြန္ျခင္း

 

 

KG Mandala Tee
10,000 က်ပ္

KG Mandala Tee

KG Mandala Tee

by W&P Design
10,000 က်ပ္
 • ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္ျခင္း
 • စတိုင္လ္က်လွပျခင္း
 • ေပါ့ေပါ့ပါးပါးျဖင့္ဝတ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း
 • ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားေသသပ္ေကာင္းမြန္ျခင္း

 

 

KG Mandala Tank Top for men (Light Gray) Small

KG Mandala Tank Top for men (Light Gray) Small

by W&P Design
6,000 က်ပ္
 • ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္ျခင္း
 • စတိုင္လ္က်လွပျခင္း
 • ေပါ့ေပါ့ပါးပါးျဖင့္ဝတ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း
 • ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားေသသပ္ေကာင္းမြန္ျခင္း

 

 

KG Mandala Tank Top for men (Small)

KG Mandala Tank Top for men (Small)

by W&P Design
6,000 က်ပ္
 • ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္ျခင္း
 • စတိုင္လ္က်လွပျခင္း
 • ေပါ့ေပါ့ပါးပါးျဖင့္ဝတ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း
 • ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားေသသပ္ေကာင္းမြန္ျခင္း

 

 

 • ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္ျခင္း
 • စတိုင္လ္က်လွပျခင္း
 • ေပါ့ေပါ့ပါးပါးျဖင့္ဝတ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း
 • ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားေသသပ္ေကာင္းမြန္ျခင္း

 

 

 • ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္ျခင္း
 • စတိုင္လ္က်လွပျခင္း
 • ေပါ့ေပါ့ပါးပါးျဖင့္ဝတ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း
 • ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားေသသပ္ေကာင္းမြန္ျခင္း

 

 

 • ဒီဇိုင္းဆန္းသစ္ျခင္း
 • စတိုင္လ္က်လွပျခင္း
 • ေပါ့ေပါ့ပါးပါးျဖင့္ဝတ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း
 • ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားေသသပ္ေကာင္းမြန္ျခင္း

 

 

KG နားၿငီးရင္. . . ပါးစပ္ပိတ္ထား Tank Top (Dark
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္