အိမ္၊မီးဖိုေခ်ာင္သုံးတန္ဆာကိရိယာမ်ား


OSSIEAO Cup Small Cyclone Portable Electric Juic Save 17%
11,500 က်ပ္
9,499 က်ပ္

OSSIEAO Cup Small Cyclone Portable Electric Juic

OSSIEAO Cup Small Cyclone Portable Electric Juic

by W&P Design
Save 17%
11,500 က်ပ္
9,499 က်ပ္
 • Item No : MA-079
 • Volume : 380ml
 • Motor Model : DC3.6v
 • Motor Rotation : 
 • -No-Load-<22000RPM
 • -Load:<15000RPM
 • Working Current 10-12A
OSSIEAO Cup Small Cyclone Portable Electric Juic Save 17%
11,500 က်ပ္
9,499 က်ပ္

OSSIEAO Cup Small Cyclone Portable Electric Juic

OSSIEAO Cup Small Cyclone Portable Electric Juic

by W&P Design
Save 17%
11,500 က်ပ္
9,499 က်ပ္
 • Item No : MA-079
 • Volume : 380ml
 • Motor Model : DC3.6v
 • Motor Rotation : 
 • -No-Load-<22000RPM
 • -Load:<15000RPM
 • Working Current 10-12A
OSSIEAO Cup Small Cyclone Portable Electric Juic Save 17%
11,500 က်ပ္
9,499 က်ပ္

OSSIEAO Cup Small Cyclone Portable Electric Juic

OSSIEAO Cup Small Cyclone Portable Electric Juic

by W&P Design
Save 17%
11,500 က်ပ္
9,499 က်ပ္
 • Item No : MA-079
 • Volume : 380ml
 • Motor Model : DC3.6v
 • Motor Rotation : 
 • -No-Load-<22000RPM
 • -Load:<15000RPM
 • Working Current 10-12A
OSSIEAO Cup Small Cyclone Portable Electric Juic Save 17%
11,500 က်ပ္
9,499 က်ပ္

OSSIEAO Cup Small Cyclone Portable Electric Juic

OSSIEAO Cup Small Cyclone Portable Electric Juic

by W&P Design
Save 17%
11,500 က်ပ္
9,499 က်ပ္
 • Item No : MA-079
 • Volume : 380ml
 • Motor Model : DC3.6v
 • Motor Rotation : 
 • -No-Load-<22000RPM
 • -Load:<15000RPM
 • Working Current 10-12A

လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား


Homeboss HB-8899 Hair Dryer Save 15%
10,000 က်ပ္
8,500 က်ပ္

Homeboss HB-8899 Hair Dryer

Homeboss HB-8899 Hair Dryer

by W&P Design
Save 15%
10,000 က်ပ္
8,500 က်ပ္

Homeboss HB-8899 Hair Dryer

 • Model: HB-8899
 • Rate Power: 2300W
 • Rate Voltage: 220V
 • Rate Frequency: 50Hz
 • Two Speeds to create the perfect shape
Homeboss HB-8866 Hair Dryer Save 20%
9,500 က်ပ္
7,600 က်ပ္

Homeboss HB-8866 Hair Dryer

Homeboss HB-8866 Hair Dryer

by W&P Design
Save 20%
9,500 က်ပ္
7,600 က်ပ္

Homeboss HB-8866 Hair Dryer

 • Model: HB-8866
 • Rate Power: 2300W
 • Rate Voltage: 220V
 • Rate Frequency: 50Hz
 • Two Speeds to create the perfect shape
Homeboss Fashion Hair Dryer (HB-818) Save 17%
8,500 က်ပ္
7,055 က်ပ္

Homeboss Fashion Hair Dryer (HB-818)

Homeboss Fashion Hair Dryer (HB-818)

by W&P Design
Save 17%
8,500 က်ပ္
7,055 က်ပ္

Homeboss Fashion Hair Dryer (HB-818)

 • Model: HB-818
 • Power: 1000W
 • Rate voltage: 220V
 • Rate frequency: 50Hz
 • Foldable hair dryer
Homeboss Electric Kettle (HB-20S) Save 31%
8,000 က်ပ္
5,502 က်ပ္

Homeboss Electric Kettle (HB-20S)

Homeboss Electric Kettle (HB-20S)

by W&P Design
Save 31%
8,000 က်ပ္
5,502 က်ပ္

Homeboss Electric Kettle (HB-20S)

 • Product Name: Rapid Electric Kettle
 • Rated voltage: 220V
 • Rate frequency: 50Hz
 • Rated power: 1500W
 • Capacity: 2.0L
Homeboss Electric Kettle (HB-20C) Save 16%
9,000 က်ပ္
7,560 က်ပ္

Homeboss Electric Kettle (HB-20C)

Homeboss Electric Kettle (HB-20C)

by W&P Design
Save 16%
9,000 က်ပ္
7,560 က်ပ္

Homeboss Electric Kettle (HB-20C)

 • Product Name: Rapid Electric Kettle
 • Rated voltage: 220V
 • Rate frequency: 50Hz
 • Rated power: 1500W
 • Capacity: 2.0L
 • 1 Year Warranty
Homeboss Electric Kettle (HB-20C) Save 16%
9,000 က်ပ္
7,560 က်ပ္

Homeboss Electric Kettle (HB-20C)

Homeboss Electric Kettle (HB-20C)

by W&P Design
Save 16%
9,000 က်ပ္
7,560 က်ပ္

Homeboss Electric Kettle (HB-20C)

 • Product Name: Rapid Electric Kettle
 • Rated voltage: 220V
 • Rate frequency: 50Hz
 • Rated power: 1500W
 • Capacity: 2.0L
 • 1 Year Warranty
Homeboss Electric Kettle (HB-20C) Save 27%
9,000 က်ပ္
6,500 က်ပ္

Homeboss Electric Kettle (HB-20C)

Homeboss Electric Kettle (HB-20C)

by W&P Design
Save 27%
9,000 က်ပ္
6,500 က်ပ္

Homeboss Electric Kettle (HB-20C)

 • Product Name: Rapid Electric Kettle
 • Rated voltage: 220V
 • Rate frequency: 50Hz
 • Rated power: 1500W
 • Capacity: 2.0L
 • 1 Year Warranty
Homeboss Electric Kettle (HB-20C)
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္