က်န္းမာေရးနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား


Green World Contour Knobby, Pillow (Code - PCK)

Green World Contour Knobby, Pillow (Code - PCK)

by W&P Design
52,800 က်ပ္

Green World Contour Knobby (Code - PCK)

 • ေရလိႈင္းပံုစံနွင့္ ပ်ားအံုပံုစံထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • ဦးေနွာက္ေသြးလည္ပက္မႈအားေကာင္းမြန္ျခင္း
 • အပူျဖာထြက္ေစေသာ ဦးေခါင္းကို Relax ျဖစ္ေစျခင္း
 • ဇက္ေၾကတတ္၊ ပုခံုနာတတ္သူမ်ား စသည္တို႕သက္သာျခင္း
Green World Heart Knobby, Pillow (Code - PHK)

Green World Heart Knobby, Pillow (Code - PHK)

by W&P Design
52,800 က်ပ္

Green World Heart Knobby (Code - PHK)

 • လိပ္ျပာပံုစံျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • ပါးရည္တြန္႕ျခင္းမရွိေအာင္ပါကာကြယ္ေပးျခင္း
 • ဦးေခါင္းနွင့္ ေခါင္းအံုးကို Balance ျဖစ္ေအာင္ကူညီေပးျခင္း
 • သက္ေသာင့္သက္သာအိပ္စက္နိုင္ျခင္း
Green World Contour Standard, Pillow (Code - PCS

Green World Contour Standard, Pillow (Code - PCS

by W&P Design
52,800 က်ပ္

Green World Contour Standard (Code - PCS)

 • ေရလိႈင္းပံုစံ အနိမ့္အျမင့္ ၂ပိုင္းပါရွိျခင္း
 • ပ်ားအံုပံုစံအေပါက္ပါရွိျခင္း
 • က်ီးေပါင္းေရာဂါမ်ားအတြက္ သက္သာေစျခင္း 
 • အသက္ရွဴလမ္းေၾကာင္းမွန္ျခင္း နွင့္ ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ျခင္း
 • အလ်ား ၄၀ x အနံ ၆၀ x အျမင့္ ၁၀/ ၁၂ (စင္တီမီတာ)
Green World Infant Square Pillow (Code - PIS)

Green World Infant Square Pillow (Code - PIS)

by W&P Design
28,600 က်ပ္

Green World Infant Square Pillow (Code - PIS)

 • ကေလးအေနအထားမွန္ေအာင္ထိန္းေပးျခင္း
 • ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ျခင္း
 • နွစ္နွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္အိပ္စက္နိုင္ျခင္း
 • ကာလၾကာျမင့္စြာအသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
Green World Neck Pillow (U Shape) Code – PNU

Green World Neck Pillow (U Shape) Code – PNU

by W&P Design
44,880 က်ပ္

Green World Neck Pillow (U Shape) Code – PNU

 • လမ္းခရီးသြားလွ်င္ သက္ေသာင့္သက္သာနဲ႕ အိပ္စက္နိုင္ျခင္း
 • U-Shape ပံုစံျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • ဇက္လႊဲျခင္း၊ ဇက္ေၾကာတတ္ျခင္းမရွိ
 • ကားေပၚမွာမအိပ္တတ္သူမ်ားအတြက္ ပိုမိုသင့္ေတာ္ျခင္း
Green World Neck Pillow (U Shape) Code – PNU

Green World Neck Pillow (U Shape) Code – PNU

by W&P Design
44,880 က်ပ္

Green World Neck Pillow (U Shape) Code – PNU

 • လမ္းခရီးသြားလွ်င္ သက္ေသာင့္သက္သာနဲ႕ အိပ္စက္နိုင္ျခင္း
 • U-Shape ပံုစံျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • ဇက္လႊဲျခင္း၊ ဇက္ေၾကာတတ္ျခင္းမရွိ
 • ကားေပၚမွာမအိပ္တတ္သူမ်ားအတြက္ ပိုမိုသင့္ေတာ္ျခင္း
Green World Neck Pillow (U Shape) Code – PNU

Green World Neck Pillow (U Shape) Code – PNU

by W&P Design
44,880 က်ပ္

Green World Neck Pillow (U Shape) Code – PNU

 • လမ္းခရီးသြားလွ်င္ သက္ေသာင့္သက္သာနဲ႕ အိပ္စက္နိုင္ျခင္း
 • U-Shape ပံုစံျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • ဇက္လႊဲျခင္း၊ ဇက္ေၾကာတတ္ျခင္းမရွိ
 • ကားေပၚမွာမအိပ္တတ္သူမ်ားအတြက္ ပိုမိုသင့္ေတာ္ျခင္း

ကစားစရာႏွင့္ ကေလးပစၥည္းမ်ား


Green World Baby Pillow (Code - PBP)

Green World Baby Pillow (Code - PBP)

by W&P Design
31,900 က်ပ္

Green World Baby Pillow (Code - PBP)

 • နူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းရွိေစသည့္အတြက္ နွစ္နွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္အိပ္ေပ်ာ္ေစျခင္း
 • ေမြးကင္းစအရြယ္မွ ၇နွစ္အထိ အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
 • ကေလးငယ္၏ေခါင္းလွပေစျခင္း
Green World Baby Mattress (Code - MBM)

Green World Baby Mattress (Code - MBM)

by W&P Design
140,800 က်ပ္

Green World Baby Mattress (Code - MBM)

 • ေက်ာပူျခင္း၊ အိုက္ျခင္းမရွိဘဲ ေလဝင္ေလထြက္ရွိျခင္း
 • အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အသံုးခံနိင္ျခင္း
 • ကေလးခႏၶာကိုယ္အေနအထားကို ထိန္းေပးနိုင္ျခင္း
 • နူးညံ့ေပ်ာ့ေျပာင္းတဲ့အတြက္ နွစ္နွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္အိပ္ေပ်ာ္ျခင္း
 • Size (W x L x H) (cm) - 90 x 100 x 2.5 cm
Green World Doll Pillow Code – PD

Green World Doll Pillow Code – PD

by W&P Design
60,000 က်ပ္

Green World Doll Pillow (Elephant) Code – PD

 • ဖက္လံုးဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ အိပ္ယာခင္းျဖစ္ျဖစ္ အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
 • နွစ္နွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ေစျခင္း
 • ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ျခင္း
 • ကေလးသံုးပစၥည္း
 • အလ်ား ၆၀ x အနံ ၄၀ x အျမင့္ ၂ (စင္တီမီတာ)
Green World Doll Pillow (Monkey) Code – PD

Green World Doll Pillow (Monkey) Code – PD

by W&P Design
60,000 က်ပ္

Green World Doll Pillow (Monkey) Code – PD

 • ဖက္လံုးဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ အိပ္ယာခင္းျဖစ္ျဖစ္ အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
 • နွစ္နွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ေစျခင္း
 • ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ျခင္း
 • ကေလးသံုးပစၥည္း
 • အလ်ား ၆၀ x အနံ ၄၀ x အျမင့္ ၂ (စင္တီမီတာ)
Green World Doll Pillow (Dog)Code – PD

Green World Doll Pillow (Dog)Code – PD

by W&P Design
60,000 က်ပ္

Green World Doll Pillow (Dog) Code – PD

 • ဖက္လံုးဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ အိပ္ယာခင္းျဖစ္ျဖစ္ အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
 • နွစ္နွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ေစျခင္း
 • ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ျခင္း
 • ကေလးသံုးပစၥည္း
 • အလ်ား ၆၀ x အနံ ၄၀ x အျမင့္ ၂ (စင္တီမီတာ)
Green World Doll Pillow (Horse) Code – PD

Green World Doll Pillow (Horse) Code – PD

by W&P Design
60,000 က်ပ္

Green World Doll Pillow (Horse) Code – PD

 • ဖက္လံုးဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ အိပ္ယာခင္းျဖစ္ျဖစ္ အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
 • နွစ္နွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ေစျခင္း
 • ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ျခင္း
 • ကေလးသံုးပစၥည္း
 • အလ်ား ၆၀ x အနံ ၄၀ x အျမင့္ ၂ (စင္တီမီတာ)
Green World Doll Pillow (Giraffe) Code – PD

Green World Doll Pillow (Giraffe) Code – PD

by W&P Design
60,000 က်ပ္

Green World Doll Pillow (Giraffe) Code – PD

 • ဖက္လံုးဘဲျဖစ္ျဖစ္၊ အိပ္ယာခင္းျဖစ္ျဖစ္ အသံုးျပဳနိုင္ျခင္း
 • နွစ္နွစ္ျခိဳက္ျခိဳက္ အိပ္ေပ်ာ္ေစျခင္း
 • ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းမြန္ျခင္း
 • ကေလးသံုးပစၥည္း
 • အလ်ား ၆၀ x အနံ ၄၀ x အျမင့္ ၂ (စင္တီမီတာ)