က်န္းမာေရးနွင့္ ဆက္စပ္ပစၥည္းမ်ား


Nico BLOC 99 smoker – friendly solution Quit Smo

Nico BLOC 99 smoker – friendly solution Quit Smo

by W&P Design
25,000 က်ပ္

Nico BLOC 99 smoker – friendly solution Quit Smoking Cessation15ml)

  • ေဆးလိပ္မေသာက္ရ မေနႏိုင္တဲ့စိတ္ကို ျဖစ္ေစတဲ့ နီကုိတင္းကို ၉၉ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ တားဆီးေပးႏုိင္ျခင္း
  • အဂၤလန္ FDA ၊ ျမန္မာ FDA (အစားအေသာက္နွင့္ ေဆးဝါးကြပ္ကဲေရးဌာန)
  • အဂၤလန္နိုင္ငံထုတ္ အရည္အေသြးျမင့္ က်န္းမာေရး အေထာက္အကျပဳ ကုန္ပစၥည္းတစ္ခုျဖစ္ျခင္း
  • ေဆးလိပ္အစီခံ အတြင္းသို႕ အစက္ခ်ထည့္သြင္းအသံုးျပဳရျခင္း
  • ေဆးလိပ္အေငြ႕အနံ႕၊ အရသာမ်ား ေျပာင္းလဲျခင္းမရွိျခင္း
  • ေဆးလိပ္၏ မူလအနံ႕အရသာခံစားမႈအတိုင္း ေပးစြမ္းနိုင္ျခင္း
  • ကိုရီးယား၊ ဂ်ပန္၊ မကၠဆီကို၊ ဆြီဒင္ အစရွိေသာ နိုင္ငံေပါင္းမ်ားစြာတြင္လည္းအသံုးေနျခင္း