အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး


Shuya Night Use Heavy
2,500 က်ပ္

Shuya Night Use Heavy

Shuya Night Use Heavy

by W&P Design
2,500 က်ပ္

သံုးစြဲရန္ အထူးသင့္ေလ်ာ္သူမ်ား

 • တစ္ကိုယ္ရည္ က်န္းမာေရးကို အေလးထားသူမ်ား
 • ဆီးက်င္/ ဆီးေအာင့္ျဖစ္သူမ်ား
 • အျဖဴအလြန္အကၽြံဆင္းသူမ်ား
 • မိန္းမကိုယ္မိႈစြဲျခင္းႏွင့္ ယားယံတတ္သူမ်ား
 • ဓမၼတာလာေနစဥ္ အနံ႔အသက္ ဆိုးဝါးသူမ်ား
 • ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ျခင္းကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္လိုသူမ်ား
SHUYA Night Use Normal
2,100 က်ပ္

SHUYA Night Use Normal

SHUYA Night Use Normal

by W&P Design
2,100 က်ပ္

သံုးစြဲရန္ အထူးသင့္ေလ်ာ္သူမ်ား

 • တစ္ကိုယ္ရည္ က်န္းမာေရးကို အေလးထားသူမ်ား
 • ဆီးက်င္/ ဆီးေအာင့္ျဖစ္သူမ်ား
 • အျဖဴအလြန္အကၽြံဆင္းသူမ်ား
 • မိန္းမကိုယ္မိႈစြဲျခင္းႏွင့္ ယားယံတတ္သူမ်ား
 • ဓမၼတာလာေနစဥ္ အနံ႔အသက္ ဆိုးဝါးသူမ်ား
 • ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ျခင္းကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္လိုသူမ်ား
SHUYA Day Use Normal
2,250 က်ပ္

SHUYA Day Use Normal

SHUYA Day Use Normal

by W&P Design
2,250 က်ပ္

သံုးစြဲရန္ အထူးသင့္ေလ်ာ္သူမ်ား

 • တစ္ကိုယ္ရည္ က်န္းမာေရးကို အေလးထားသူမ်ား
 • ဆီးက်င္/ ဆီးေအာင့္ျဖစ္သူမ်ား
 • အျဖဴအလြန္အကၽြံဆင္းသူမ်ား
 • မိန္းမကိုယ္မိႈစြဲျခင္းႏွင့္ ယားယံတတ္သူမ်ား
 • ဓမၼတာလာေနစဥ္ အနံ႔အသက္ ဆိုးဝါးသူမ်ား
 • ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ျခင္းကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္လိုသူမ်ား
SHUYA Everyday Use (Panty Liner)

SHUYA Everyday Use (Panty Liner)

by W&P Design
2,400 က်ပ္

သံုးစြဲရန္ အထူးသင့္ေလ်ာ္သူမ်ား

 • တစ္ကိုယ္ရည္ က်န္းမာေရးကို အေလးထားသူမ်ား
 • ဆီးက်င္/ ဆီးေအာင့္ျဖစ္သူမ်ား
 • အျဖဴအလြန္အကၽြံဆင္းသူမ်ား
 • မိန္းမကိုယ္မိႈစြဲျခင္းႏွင့္ ယားယံတတ္သူမ်ား
 • ဓမၼတာလာေနစဥ္ အနံ႔အသက္ ဆိုးဝါးသူမ်ား
 • ဆီးလမ္းေၾကာင္း ပိုးဝင္ျခင္းကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္လိုသူမ်ား