အိမ္၊မီးဖိုေခ်ာင္သုံးတန္ဆာကိရိယာမ်ား


WoW Detergent Powder
2,000 က်ပ္

WoW Detergent Powder

WoW Detergent Powder

by W&P Design
2,000 က်ပ္
  • ေရမေရြးျခင္း
  • အေရျပားကိုလံုးဝ ထိခိုက္မႈမရွိေစျခင္း
  • ဆပ္ျပာသားပါဝင္မႈမ်ားေသာေၾကာင့္ ဂ်ီးခၽြတ္အားေကာင္းျခင္း
  • ဆပ္ျပာမႈန္ (1) ဇြန္းကို အဝတ္ (10) ထည္ေလွ်ာ္ဖြပ္ႏိုင္ျခင္း
  • မိနစ္ (30) စိမ္ထားရံုျဖင့္ ပြတ္တိုက္စရာမလိုဘဲ အညစ္အေၾကးမ်ားကို သန္႔စင္ေစျခင္း
WoW Detergent Powder (12pcs)

WoW Detergent Powder (12pcs)

by W&P Design
3,600 က်ပ္
  • ေရမေရြးျခင္း
  • အေရျပားကိုလံုးဝ ထိခိုက္မႈမရွိေစျခင္း
  • ဆပ္ျပာသားပါဝင္မႈမ်ားေသာေၾကာင့္ ဂ်ီးခၽြတ္အားေကာင္းျခင္း
  • ဆပ္ျပာမႈန္ (1) ဇြန္းကို အဝတ္ (10) ထည္ေလွ်ာ္ဖြပ္ႏိုင္ျခင္း
  • မိနစ္ (30) စိမ္ထားရံုျဖင့္ ပြတ္တိုက္စရာမလိုဘဲ အညစ္အေၾကးမ်ားကို သန္႔စင္ေစျခင္း