အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး


Medisoft Mesdicated Soap

Medisoft Mesdicated Soap

by W&P Design
500 က်ပ္
 • မ်က္ႏွာသစ္ဆပ္ျပာအျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • အသက္ (2) လသားအရြယ္မွစ၍ အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • တစ္ေန႔ (3)ၾကိမ္ အသံုးျပဳေပးပါက ဝက္ျခံမ်ားအား သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစျခင္း
 • မိတ္ထြက္ျခင္း၊ ယားယံျခင္း၊ ယားနာ၊ ေပြးႏွင့္ ညွင္းမ်ားကို သက္သာေပ်ာက္ကင္းေစျခင္း
Medisoft Mosquito Repellent

Medisoft Mosquito Repellent

by W&P Design
2,500 က်ပ္
 • ေမြးကင္းစအသက္ (2)လသားအရြယ္မွ စတင္အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း
 • ပါးစပ္အတြင္းဝင္ေရာက္ပါကလည္း အႏၱရာယ္ျဖစ္ေပၚမႈမရွိျခင္း
 •  Rosemary, Lemongrass မ်ားျဖင့္ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • Lotion Type ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသားအေရအစိုဓါတ္အားထိန္းသိမ္းေပးျခင္း
 • တစ္ခါလိမ္းထားရံုျဖင့္ သင့္အားျခင္ႏွင့္ အျခားအင္းစက္ပိုးမႊားမ်ား အႏၱရာယ္မွ (12) နာရီၾကာကာကြယ္မႈေပးႏိုင္ျခင္း
 • ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေပးျခင္းအားျဖင့္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါႏွင့္ ကေလးဦးေႏွာက္ေသေရာဂါကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ Zika Virus ပိုးမ်ားရန္မွကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း
Medisoft Mosquito Repellent

Medisoft Mosquito Repellent

by W&P Design
2,500 က်ပ္
 • ေမြးကင္းစအသက္ (2)လသားအရြယ္မွ စတင္အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း
 • ပါးစပ္အတြင္းဝင္ေရာက္ပါကလည္း အႏၱရာယ္ျဖစ္ေပၚမႈမရွိျခင္း
 •  Rosemary, Lemongrass မ်ားျဖင့္ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • Lotion Type ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသားအေရအစိုဓါတ္အားထိန္းသိမ္းေပးျခင္း
 • တစ္ခါလိမ္းထားရံုျဖင့္ သင့္အားျခင္ႏွင့္ အျခားအင္းစက္ပိုးမႊားမ်ား အႏၱရာယ္မွ (12) နာရီၾကာကာကြယ္မႈေပးႏိုင္ျခင္း
 • ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေပးျခင္းအားျဖင့္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါႏွင့္ ကေလးဦးေႏွာက္ေသေရာဂါကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ Zika Virus ပိုးမ်ားရန္မွကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း
Medisoft Mosquito Repellent (24pcs)

Medisoft Mosquito Repellent (24pcs)

by W&P Design
6,000 က်ပ္
 • ေမြးကင္းစအသက္ (2)လသားအရြယ္မွ စတင္အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း
 • ပါးစပ္အတြင္းဝင္ေရာက္ပါကလည္း အႏၱရာယ္ျဖစ္ေပၚမႈမရွိျခင္း
 •  Rosemary, Lemongrass မ်ားျဖင့္ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • Lotion Type ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသားအေရအစိုဓါတ္အားထိန္းသိမ္းေပးျခင္း
 • တစ္ခါလိမ္းထားရံုျဖင့္ သင့္အားျခင္ႏွင့္ အျခားအင္းစက္ပိုးမႊားမ်ား အႏၱရာယ္မွ (12) နာရီၾကာကာကြယ္မႈေပးႏိုင္ျခင္း
 • ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေပးျခင္းအားျဖင့္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါႏွင့္ ကေလးဦးေႏွာက္ေသေရာဂါကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ Zika Virus ပိုးမ်ားရန္မွကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း
Medisoft Mosquito Repellent (24pcs)

Medisoft Mosquito Repellent (24pcs)

by W&P Design
6,000 က်ပ္
 • ေမြးကင္းစအသက္ (2)လသားအရြယ္မွ စတင္အသံုးျပဳႏုိင္ျခင္း
 • ပါးစပ္အတြင္းဝင္ေရာက္ပါကလည္း အႏၱရာယ္ျဖစ္ေပၚမႈမရွိျခင္း
 •  Rosemary, Lemongrass မ်ားျဖင့္ေပါင္းစပ္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • Lotion Type ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အသားအေရအစိုဓါတ္အားထိန္းသိမ္းေပးျခင္း
 • တစ္ခါလိမ္းထားရံုျဖင့္ သင့္အားျခင္ႏွင့္ အျခားအင္းစက္ပိုးမႊားမ်ား အႏၱရာယ္မွ (12) နာရီၾကာကာကြယ္မႈေပးႏိုင္ျခင္း
 • ကေလးသူငယ္မ်ားႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ားတြင္ အသံုးျပဳေပးျခင္းအားျဖင့္ ေသြးလြန္တုပ္ေကြးေရာဂါ၊ ငွက္ဖ်ားေရာဂါႏွင့္ ကေလးဦးေႏွာက္ေသေရာဂါကို ျဖစ္ေစႏိုင္ေသာ Zika Virus ပိုးမ်ားရန္မွကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း