အလွအပႏွင့္က်န္းမာေရး


Kris Perfumed Body Lotion
1,500 က်ပ္

Kris Perfumed Body Lotion

Kris Perfumed Body Lotion

by W&P Design
1,500 က်ပ္
 • အသားအရည္စိုေျပလွပေစျခင္း
 • ေအးျမေသာခံစားမႈအားရရွိေစျခင္း
 • ခႏၶာကိုယ္ရွိအစိုဓါတ္အား ထိ္န္းသိမ္းေပးႏိုင္ျခင္း
 • အသားပူေလာင္ျခင္း၊ ေစးကပ္ျခင္းလံုးဝ မရွိျခင္း
 • သနပ္ခါးမလိမ္းမီ ေအာက္ခံ Lotion အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • အသားေျခာက္ျခင္း၊ အသားပတ္ျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္း
Kris Perfumed Body Lotion
1,500 က်ပ္

Kris Perfumed Body Lotion

Kris Perfumed Body Lotion

by W&P Design
1,500 က်ပ္
 • အသားအရည္စိုေျပလွပေစျခင္း
 • ေအးျမေသာခံစားမႈအားရရွိေစျခင္း
 • ခႏၶာကိုယ္ရွိအစိုဓါတ္အား ထိ္န္းသိမ္းေပးႏိုင္ျခင္း
 • အသားပူေလာင္ျခင္း၊ ေစးကပ္ျခင္းလံုးဝ မရွိျခင္း
 • သနပ္ခါးမလိမ္းမီ ေအာက္ခံ Lotion အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • အသားေျခာက္ျခင္း၊ အသားပတ္ျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္း
Kris Perfumed Body Lotion
1,500 က်ပ္

Kris Perfumed Body Lotion

Kris Perfumed Body Lotion

by W&P Design
1,500 က်ပ္
 • အသားအရည္စိုေျပလွပေစျခင္း
 • ေအးျမေသာခံစားမႈအားရရွိေစျခင္း
 • ခႏၶာကိုယ္ရွိအစိုဓါတ္အား ထိ္န္းသိမ္းေပးႏိုင္ျခင္း
 • အသားပူေလာင္ျခင္း၊ ေစးကပ္ျခင္းလံုးဝ မရွိျခင္း
 • သနပ္ခါးမလိမ္းမီ ေအာက္ခံ Lotion အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • အသားေျခာက္ျခင္း၊ အသားပတ္ျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္း
Kris Perfumed Body Lotion
1,500 က်ပ္

Kris Perfumed Body Lotion

Kris Perfumed Body Lotion

by W&P Design
1,500 က်ပ္
 • အသားအရည္စိုေျပလွပေစျခင္း
 • ေအးျမေသာခံစားမႈအားရရွိေစျခင္း
 • ခႏၶာကိုယ္ရွိအစိုဓါတ္အား ထိ္န္းသိမ္းေပးႏိုင္ျခင္း
 • အသားပူေလာင္ျခင္း၊ ေစးကပ္ျခင္းလံုးဝ မရွိျခင္း
 • သနပ္ခါးမလိမ္းမီ ေအာက္ခံ Lotion အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • အသားေျခာက္ျခင္း၊ အသားပတ္ျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္း
Kris Perfumed Body Lotion
1,500 က်ပ္

Kris Perfumed Body Lotion

Kris Perfumed Body Lotion

by W&P Design
1,500 က်ပ္
 • အသားအရည္စိုေျပလွပေစျခင္း
 • ေအးျမေသာခံစားမႈအားရရွိေစျခင္း
 • ခႏၶာကိုယ္ရွိအစိုဓါတ္အား ထိ္န္းသိမ္းေပးႏိုင္ျခင္း
 • အသားပူေလာင္ျခင္း၊ ေစးကပ္ျခင္းလံုးဝ မရွိျခင္း
 • သနပ္ခါးမလိမ္းမီ ေအာက္ခံ Lotion အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • အသားေျခာက္ျခင္း၊ အသားပတ္ျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္း
Kris Perfumed Body Lotion
7,000 က်ပ္

Kris Perfumed Body Lotion

Kris Perfumed Body Lotion

by W&P Design
7,000 က်ပ္
 • အသားအရည္စိုေျပလွပေစျခင္း
 • ေအးျမေသာခံစားမႈအားရရွိေစျခင္း
 • ခႏၶာကိုယ္ရွိအစိုဓါတ္အား ထိ္န္းသိမ္းေပးႏိုင္ျခင္း
 • အသားပူေလာင္ျခင္း၊ ေစးကပ္ျခင္းလံုးဝ မရွိျခင္း
 • သနပ္ခါးမလိမ္းမီ ေအာက္ခံ Lotion အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • အသားေျခာက္ျခင္း၊ အသားပတ္ျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္း
Kris Perfumed Body Lotion
7,000 က်ပ္

Kris Perfumed Body Lotion

Kris Perfumed Body Lotion

by W&P Design
7,000 က်ပ္
 • အသားအရည္စိုေျပလွပေစျခင္း
 • ေအးျမေသာခံစားမႈအားရရွိေစျခင္း
 • ခႏၶာကိုယ္ရွိအစိုဓါတ္အား ထိ္န္းသိမ္းေပးႏိုင္ျခင္း
 • အသားပူေလာင္ျခင္း၊ ေစးကပ္ျခင္းလံုးဝ မရွိျခင္း
 • သနပ္ခါးမလိမ္းမီ ေအာက္ခံ Lotion အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • အသားေျခာက္ျခင္း၊ အသားပတ္ျခင္းမ်ားကို ကာကြယ္ေပးျခင္း