ကစားစရာႏွင့္ ကေလးပစၥည္းမ်ား


Premium Agi Feeding Bottle 60ml

Premium Agi Feeding Bottle 60ml

by W&P Design
2,200 က်ပ္

Premium Agi Feeding Bottle 60ml (AGFB0001)

 • - ေလအဆုိ႔ရွင္ပါရွိသျဖင့္ ကေလးငယ္သည္ ႏုိ႔ဗူးအတြင္းမွ မလုိအပ္ေသာေလမ်ားကုိ စုပ္ယူမရွိေစျခင္း
 • - အရည္ေသြးျမင့္ျပီး ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ဆီလီကြန္ႏုိ႔သီးေခါင္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳထားျခင္း
 • - လွပေသသပ္ျပီး အေရာင္အေသြးစုံလင္ေသာ ဒီဇုိင္းမ်ားပါရွိျခင္း
 • - ႏုိ႔ဗူးေပါင္းစက္ျဖင့္ ေပါင္းႏုိင္ျခင္း
Premium Agi Feeding Bottle 120ml

Premium Agi Feeding Bottle 120ml

by W&P Design
2,300 က်ပ္

Premium Agi Feeding Bottle 120ml (AGFB0002)

 • - ေလအဆုိ႔ရွင္ပါရွိသျဖင့္ ကေလးငယ္သည္ ႏုိ႔ဗူးအတြင္းမွ မလုိအပ္ေသာေလမ်ားကုိ စုပ္ယူမရွိေစျခင္း
 • - အရည္ေသြးျမင့္ျပီး ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ဆီလီကြန္ႏုိ႔သီးေခါင္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳထားျခင္း
 • - လွပေသသပ္ျပီး အေရာင္အေသြးစုံလင္ေသာ ဒီဇုိင္းမ်ားပါရွိျခင္း
 • - ႏုိ႔ဗူးေပါင္းစက္ျဖင့္ ေပါင္းႏုိင္ျခင္း
Premium Agi Feeding Bottle 250ml

Premium Agi Feeding Bottle 250ml

by W&P Design
2,400 က်ပ္

Premium Agi Feeding Bottle 250ml (AGFB0003)

 • - ေလအဆုိ႔ရွင္ပါရွိသျဖင့္ ကေလးငယ္သည္ ႏုိ႔ဗူးအတြင္းမွ မလုိအပ္ေသာေလမ်ားကုိ စုပ္ယူမရွိေစျခင္း
 • - အရည္ေသြးျမင့္ျပီး ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ဆီလီကြန္ႏုိ႔သီးေခါင္းမ်ားကုိ အသုံးျပဳထားျခင္း
 • - လွပေသသပ္ျပီး အေရာင္အေသြးစုံလင္ေသာ ဒီဇုိင္းမ်ားပါရွိျခင္း
 • - ႏုိ႔ဗူးေပါင္းစက္ျဖင့္ ေပါင္းႏုိင္ျခင္း
Agi Silicone Nipple Small (2pcs)

Agi Silicone Nipple Small (2pcs)

by W&P Design
1,150 က်ပ္

Agi Silicone Nipple Small 2pc

 • အရည္အေသြးျမင့္ နူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ဆီလီကြန္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ နုိ႕သီးေခါင္းမ်ား
 • FDA ၏စံခ်ိန္စံညႊန္းနွင့္ကိုက္ညီျခင္း
 • ကေလးငယ္၏ အသက္အရြယ္လိုက္ အရြယ္အစားမ်ားရွိျခင္း
 • ေရေႏြး၊ ေပါင္းအိုးျဖင့္ ျပဳတ္ေဆးနိုင္ျခင္း
 • တစ္ဗူးတြင္ နို႕သီးေခါင္း နွစ္ခုပါဝင္ျခင္း
Agi Silicone Nipple Medium (2pcs)

Agi Silicone Nipple Medium (2pcs)

by W&P Design
1,150 က်ပ္

Agi Silicone Nipple Medium 2pc

 • အရည္အေသြးျမင့္ နူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းေသာ ဆီလီကြန္ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္ နုိ႕သီးေခါင္းမ်ား
 • FDA ၏စံခ်ိန္စံညႊန္းနွင့္ကိုက္ညီျခင္း
 • ကေလးငယ္၏ အသက္အရြယ္လိုက္ အရြယ္အစားမ်ားရွိျခင္း
 • ေရေႏြး၊ ေပါင္းအိုးျဖင့္ ျပဳတ္ေဆးနိုင္ျခင္း
 • တစ္ဗူးတြင္ နို႕သီးေခါင္း နွစ္ခုပါဝင္ျခင္း