ကစားစရာႏွင့္ ကေလးပစၥည္းမ်ား


Tiny Touch Intelligent Electric Double Breast Pu

Tiny Touch Intelligent Electric Double Breast Pu

by W&P Design
189,000 က်ပ္

Tiny Touch Intelligent Electric Double Breast Pump (BBTT-BT3698A)

- အဆင့္ျမင့္ အီလက္ထေရာနစ္ အလုိအေလ်ာက္ မိခင္ႏုိ႔ရည္ညွစ္စက္

- မိခင္ႏုိ႔ႏွစ္ဖက္လုံးကုိ တစ္ျပဳိင္နက္တည္းညွစ္ႏုိင္ျခင္း

- စက္ပုိင္းဆုိင္ရာ တစ္ႏွစ္အာမခံပါရွိျခင္း

- စက္မွာ LED touch screen ျဖစ္ျခင္း

Tiny Touch Mini Portable Electric Single Breast

Tiny Touch Mini Portable Electric Single Breast

by W&P Design
119,000 က်ပ္

Tiny Touch Mini Portable Electric Single Breast Pump (BBTT-BP3598)

- အဆင့္ျမင့္ အီလက္ထေရာနစ္ အလုိအေလ်ာက္ မိခင္ႏုိ႔ရည္ညွစ္စက္

- စက္ပုိင္းဆုိင္ရာ တစ္ႏွစ္အာမခံပါရွိျခင္း

- ႏုိ႔ရည္ညွစ္အားကုိ အတုိးအေလ်ာ့ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္း

- BPA free ျဖစ္ျခင္း

- လီသီယမ္ဘက္ထရီျဖစ္သျဖင့္ တာရွည္ခံျပီး ဓာတ္အားျပန္လည္သြင္းႏုိင္ျခင္း

- Mode (၃)မ်ဳိး ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ျခင္း

Tiny Touch Disposable Breast Pad 60pcs (BBTT1000

Tiny Touch Disposable Breast Pad 60pcs (BBTT1000

by W&P Design
9,900 က်ပ္

Tiny Touch Disposable Breast Pad 60pcs (BBTT10005)

- မိခင္ႏုိ႔ရည္ခံဂြမ္းျပား

- စုပ္ယူမႈအား အလြန္ေကာင္းျခင္း

- ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းျခင္း

- ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းျခင္း

- ကပ္ယူမႈအားေကာင္းေသာ adhesive tape ႏွစ္ခုပါရွိျခင္း

- အမ်ဳိးသမီးရင္သားအတြင္းခံ အရြယ္အစားမေရြးႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ရွိျခင္း

- တစ္ခုခ်င္းစီ သီးသန္႔ထုပ္ပုိးထားျခင္း

- တစ္ဗူးတြင္ (၆၀)ခုပါဝင္ျခင္း

Tiny Touch Disposable Breast Pad 12pcs (BBTT1000

Tiny Touch Disposable Breast Pad 12pcs (BBTT1000

by W&P Design
2,900 က်ပ္

Tiny Touch Disposable Breast Pad 12pcs (BBTT10005)

- မိခင္ႏုိ႔ရည္ခံဂြမ္းျပား

- စုပ္ယူမႈအား အလြန္ေကာင္းျခင္း

- ႏူးညံ့ေပ်ာ့ေပ်ာင္းျခင္း

- ေလဝင္ေလထြက္ေကာင္းျခင္း

- ကပ္ယူမႈအားေကာင္းေသာ adhesive tape ႏွစ္ခုပါရွိျခင္း

- အမ်ဳိးသမီးရင္သားအတြင္းခံ အရြယ္အစားမေရြးႏွင့္ အံဝင္ခြင္က်ရွိျခင္း

- တစ္ခုခ်င္းစီ သီးသန္႔ထုပ္ပုိးထားျခင္း

- တစ္ဗူးတြင္ (12pcs )ခုပါဝင္ျခင္း

Tiny Touch Breast Milk Storage Bags 25pcs (BBTT1

Tiny Touch Breast Milk Storage Bags 25pcs (BBTT1

by W&P Design
6,500 က်ပ္

Tiny Touch Breast Milk Storage Bags 25pcs (BBTT1006)

- ပုိးသတ္ထားေသာ ႏုိ႔ရည္သိမ္းဆည္းအိတ္

- 100% BPA free ျဖစ္ျခင္း

- gamma ေရာင္ျခည္ျဖင့္ ေရာဂါပုိးမႊာမ်ားကင္းစင္ထားျခင္း

- FDA ႏွင့္ EU food safety စံညႊန္းႏွင့္ကုိက္ညီျခင္း

- အဖြင့္အပိတ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာ ေလလံု ဇစ္ႏွစ္ထပ္ပါရွိျခင္း

- ႏုိ႔ရည္ 12ေအာင္စ/ 360မီလီလီတာ ထည့္ႏုိင္ျခင္း

- တစ္ဗူးတြင္ (၂၅)အိတ္ပါရွိျခင္း

- recycle ျပဳလုပ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ထိန္းသိမ္းေပးျခင္း

Tiny Touch 24mm Silicone Breast Shield (BBTT1001

Tiny Touch 24mm Silicone Breast Shield (BBTT1001

by W&P Design
6,600 က်ပ္

Tiny Touch 24mm Silicone Breast Shield (BBTT1001)

- မိခင္ႏုိ႔ညွစ္စက္ႏွင့္ တြဲလ်က္အသုံးျပဳရသည့္ ဆီလီကြန္ ႏုိ႔အံုအုပ္အကာ

- FDA အသိအမွတ္ျပဳ အရည္အေသြးျမင့္ ဆီလီကြန္ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း

- BPA free ျဖစ္ျခင္း

- အာရွႏုိင္ငံ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၏ရင္သားႏွင့္ သင့္ေတာ္သည့္ 24mm အရြယ္အစားရွိျခင္း