လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား


KENWOOD Blender BL370 Sold out
60,000 က်ပ္

KENWOOD Blender BL370

KENWOOD Blender BL370

by W&P Design
60,000 က်ပ္
 • ၁.၂ လီတာ ဝင္ဆံ့ျခင္း
 • ျမန္ႏႈန္းကို အဆင့္ ၂ဆင့္ျဖင့္ ခ်ိန္ညိွႏိုင္ၿပီး pulse ခလုတ္လညး္ ပါရွိျခင္း
 • Powerful 400 Watt motor
 • အလြယ္တကူ ျဖဳတ္တပ္ႏုိင္ေသာ ဓားသြားမ်ား
KENWOOD Mini Chopper CH180A
48,500 က်ပ္

KENWOOD Mini Chopper CH180A

KENWOOD Mini Chopper CH180A

by W&P Design
48,500 က်ပ္
 • ျမန္ႏႈန္းကို အဆင့္ ၂ဆင့္ျဖင့္ chopping rate ခ်ိန္ညိွႏိုင္ျခင္း
 • Powerful 300 Watt motor
 • ေအာက္ေျခတြင္ Rubber feet ေလးမ်ားပါရွိျခင္း
 • ၀.၃၅ လီတာ ဝင္ဆံ့ျခင္း
 • Safety Lock ပါရွိျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈမႈကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း
KENWOOD Chopper CH580
57,000 က်ပ္

KENWOOD Chopper CH580

KENWOOD Chopper CH580

by W&P Design
57,000 က်ပ္
 • ဓားသြားႏွစ္ဆင့္ နည္းပညာ
 • ဓားသြားမ်ားကို Stainless Steel ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • 500ml ဝင္ဆံ့ျခင္း
 • ျမန္ႏႈန္းကို အဆင့္ ၂ဆင့္ျဖင့္ ခ်ိန္ညိွႏိုင္ျခင္း
 • Wattage: 500W
 • Safety Lock ပါရွိျခင္းေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈမႈကို ကာကြယ္ေပးႏိုင္ျခင္း
KENWOOD Coffee Maker CM200
65,000 က်ပ္

KENWOOD Coffee Maker CM200

KENWOOD Coffee Maker CM200

by W&P Design
65,000 က်ပ္
 • ေကာ္ဖီ ၄ခြက္ ႏွပ္ႏိုင္ျခင္း
 • 500ml ဝင္ဆံ့ျခင္း
 • Filter ကို လြယ္ကူစြာ ျဖဳတ္တပ္ႏိုင္ျခင္း
 • Wattage: 650W
 • ျပန္ေႏြးပီး ေသာက္ႏိုင္တဲ့ Hot Plate ပါရွိျခင္း
KENWOOD kMix Expresso Maker ES021 Sold out

KENWOOD kMix Expresso Maker ES021

by W&P Design
275,000 က်ပ္
 • ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္ရဲ႕ ကိုယ္ထည္ကို Stainless steel ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • Bar pressure 15 Bar ပါရွိျခင္း
 • 1L ဝင္ဆံ့ျခင္း
 • Wattage: 1200W
KENWOOD kMix Expresso Maker ES020 Sold out

KENWOOD kMix Expresso Maker ES020

by W&P Design
275,000 က်ပ္
 • ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္ရဲ႕ ကိုယ္ထည္ကို Stainless steel ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • Bar pressure 15 Bar ပါရွိျခင္း
 • 1L ဝင္ဆံ့ျခင္း
 • Wattage: 1200W
KENWOOD kMix Expresso Maker ES024 Sold out

KENWOOD kMix Expresso Maker ES024

by W&P Design
275,000 က်ပ္
 • ေကာ္ဖီေဖ်ာ္စက္ရဲ႕ ကိုယ္ထည္ကို Stainless steel ျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • Bar pressure 15 Bar ပါရွိျခင္း
 • 1L ဝင္ဆံ့ျခင္း
 • Wattage: 1200W
KENWOOD kMix Expresso Maker ES024
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္