အိမ္၊မီးဖိုေခ်ာင္သုံးတန္ဆာကိရိယာမ်ား


Realon BJ1031 ဖန္ခြက္

Realon BJ1031 ဖန္ခြက္

by W&P Design
850 က်ပ္
 • ဖန္သားအထူျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • အိမ္သံုး၊ ရံုးသံုး၊ လုပ္ငန္းသံုး အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • အလွထားပန္းအိုးအျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • 290 mL ဝင္ဆန္႔ျခင္း
Realon BJ1033 အဝက်ယ္ ဖန္ခြက္
 • ဖန္သားအထူျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • အိမ္သံုး၊ ရံုးသံုး၊ လုပ္ငန္းသံုး အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • 270 mL ဝင္ဆန္႔ျခင္း
Realon BJ1021 ဖန္ခြက္ရွည္

Realon BJ1021 ဖန္ခြက္ရွည္

by W&P Design
800 က်ပ္
 • ဖန္သားအထူျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • အိမ္သံုး၊ ရံုးသံုး၊ လုပ္ငန္းသံုး အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • 270 mL ဝင္ဆန္႔ျခင္း
Realon BJ1023 ဖန္ခြက္

Realon BJ1023 ဖန္ခြက္

by W&P Design
850 က်ပ္
 • 265 mL ဝင္ဆန္႔ျခင္း
 • ဖန္သားအထူျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • အိမ္သံုး၊ ရံုးသံုး၊ လုပ္ငန္းသံုး အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • အခ်ဳိရည္ႏွင့္ Beverage မ်ားအား ထည့္၍ေသာက္သံုးႏိုင္ျခင္း
 • 335 mL ဝင္ဆန္႔ျခင္း
 • ဖန္သားအထူျဖင့္ျပဳလုပ္ထားျခင္း
 • အိမ္သံုး၊ ရံုးသံုး၊ လုပ္ငန္းသံုး အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • အခ်ဳိရည္ႏွင့္ Beverage မ်ားအား ထည့္၍ေသာက္သံုးႏိုင္ျခင္း
Realon BJ1054 ဖန္ခြက္အရွည္
 • 290 mL ဝင္ဆန္႔ျခင္း
 • အရြယ္အစား (62x53x117) mm ရွိျခင္း
 • အိမ္သံုး၊ ရံုးသံုး၊ လုပ္ငန္းသံုး အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • အခ်ဳိရည္ႏွင့္ Beverage မ်ားအား ထည့္၍ေသာက္သံုးႏိုင္ျခင္း
Realon BJ1053 ဖန္ခြက္အရွည္
 • 200 mL ဝင္ဆန္႔ျခင္း
 • အရြယ္အစား (55x50x110) mm ရွိျခင္း
 • အိမ္သံုး၊ ရံုးသံုး၊ လုပ္ငန္းသံုး အျဖစ္အသံုးျပဳႏိုင္ျခင္း
 • အခ်ဳိရည္ႏွင့္ Beverage မ်ားအား ထည့္၍ေသာက္သံုးႏိုင္ျခင္း
Realon BJ1053 ဖန္ခြက္အရွည္
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္