လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ား


AHD CCTV Cameras Package: Model: IvC-K5

AHD CCTV Cameras Package: Model: IvC-K5

by W&P Design
212,000 က်ပ္
 • 4 Channel AHD DVR အထိုင္စက္တစ္လံုး (20m Video Cable)
 • Indoor AHD ကင္မရာနွစ္လံုး (20m)
 • Outdoor AHD ကင္မရာနွစ္လံုး (20m) (Outdoor ကင္မရာမ်ားကို အိမ္ထဲတြင္ပါတပ္ဆင္နိုင္သည္)
 • 20M Video Cable 4 ခု
 • ကင္မရာေလးလံုးစာနဲ႕ အထိုင္စက္တစ္ခုအတြက္ 12V 5A Power Adaptor တစ္ခု
AHD CCTV Cameras Package: Model: IvC-K811

AHD CCTV Cameras Package: Model: IvC-K811

by W&P Design
372,000 က်ပ္
 • 8 Channel AHD DVR အထိုင္စက္တစ္လံုး (20m Video Cable)
 • Indoor AHD ကင္မရာ ေလးလံုး (20m)
 • Outdoor AHD ကင္မရာ ေလးလံုး (20m) (Outdoor ကင္မရာမ်ားကို အိမ္ထဲတြင္ပါတပ္ဆင္နိုင္သည္)
 • 20M Video Cable 8 ခု
 • ကင္မရာရွစ္လံုးစာႏွင့္ အထိုင္စက္တစ္ခုအတြက္ 12V 2A Power Adaptor ႏွင့္ 12V 5A Power Adaptor ႏွစ္ခု
AHD CCTV Package Model: IvC-K2

AHD CCTV Package Model: IvC-K2

by W&P Design
220,000 က်ပ္
 • 4 Channel AHD DVR အထိုင္စက္တစ္လံုး (20m Video Cable)
 • Outdoor AHD ကင္မရာ ေလးလံုး (20m) (Outdoor ကင္မရာမ်ားကို အိမ္ထဲတြင္ပါတပ္ဆင္နိုင္သည္)
 • 20M Video Cable 4 ခု
 • ကင္မရာေလးလံုးစာနဲ႕ အထိုင္စက္တစ္ခုအတြက္ 12V 5A Power Adaptor တစ္ခု
AHD CCTV Package Model: IvC-K808

AHD CCTV Package Model: IvC-K808

by W&P Design
386,000 က်ပ္
 • 8 Channel AHD DVR အထိုင္စက္တစ္လံုး (20m Video Cable)
 • Outdoor AHD ကင္မရာ ရွစ္လံုး (20m) (Outdoor ကင္မရာမ်ားကို အိမ္ထဲတြင္ပါတပ္ဆင္နိုင္သည္)
 • 20M Video Cable 8 ခု
 • ကင္မရာရွစ္လံုးစာႏွင့္ အထိုင္စက္တစ္ခုအတြက္ 12V 5A + 12V 2A Power Adaptor ႏွစ္ခု
Network Wireless CCTV NVR Package Model: IvC-WK2

Network Wireless CCTV NVR Package Model: IvC-WK2

by W&P Design
301,000 က်ပ္
 • Wireless ကင္မရာ ေလးလံုး
 • 3.6mm fixed lens, 36pcs IR LEDs
 • 4 Channel Wirelesss NVR တစ္လံုး (WN204 - 1080P)
 • ကင္မရာေလးလံုး အတြက္ DC 12V 1A Power Supply ေလးခု
 • အထိုင္စက္တစ္ခုအတြက္ DC 12V 2A Power Supply တစ္ခု
Network Wireless CCTV NVR Package Model: IvC-WK2

Network Wireless CCTV NVR Package Model: IvC-WK2

by W&P Design
561,000 က်ပ္
 • Wireless ကင္မရာ ကိုးလံုး
 • 3.6mm fixed lens, 36pcs IR LEDs
 • 9CH WiFi NVR တစ္လံုး (WN204 - 960P)
 • ကင္မရာ ကိုးလံုး အတြက္ DC 12V 1A Power Supply ကိုခုခု
 • အထိုင္စက္တစ္ခုအတြက္ DC 12V 2A Power Supply တစ္ခု
Network Wireless CCTV NVR Package Model: IvC-WKM

Network Wireless CCTV NVR Package Model: IvC-WKM

by W&P Design
329,000 က်ပ္
 • Wireless ကင္မရာ ေလးလံုး
 • 3.6mm fixed lens, 36pcs IR LEDs
 • 4CH WiFi NVR တစ္လံုး ႏွင့္ 7" LCD Monitor တစ္လံုး
 • ကင္မရာ ေလးလံုး အတြက္ DC 12V 1A Power Supply ေလးခု
 • အထိုင္စက္တစ္ခုအတြက္ DC 12V 2A Power Supply တစ္ခု
Network Wireless CCTV NVR Package Model: IvC-WKM
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္