ကစားစရာႏွင့္ ကေလးပစၥည္းမ်ား


Kangaroo Child Slipper ကေလးစီးၾကိဳးသိုင္းဖိနပ္ (R ZawGyi-014)

 • ေခ်ာ္မလဲေအာင္ေအာက္ေျခအထစ္ျဖင့္ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 • ေျခေထာက္ေလးေတြနာက်င္မႈမရွိေစရန္အတြက္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • Blue, Red, Green
 • (Size – 22 ~ 26)

Kangaroo Child Slipper ကေလးစီးၾကိဳးသိုင္းဖိနပ္ (R ZawGyi-014)

 • ေခ်ာ္မလဲေအာင္ေအာက္ေျခအထစ္ျဖင့္ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 • ေျခေထာက္ေလးေတြနာက်င္မႈမရွိေစရန္အတြက္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • Blue, Red, Green
 • (Size – 22 ~ 26)

Kangaroo Child Slipper ကေလးစီးၾကိဳးသိုင္းဖိနပ္ (R ZawGyi-014)

 • ေခ်ာ္မလဲေအာင္ေအာက္ေျခအထစ္ျဖင့္ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 • ေျခေထာက္ေလးေတြနာက်င္မႈမရွိေစရန္အတြက္ထုတ္လုပ္ထားျခင္း
 • Blue, Red, Green
 • (Size – 22 ~ 26)

Kangaroo Child Slipper ၾကိဳးျပားကေလးစီးၾကိဳးသိုင္းဖိနပ္ (R Zero-016)

 • ၾကိဳးသိုင္းပါရွိတာေၾကာင့္ ေျခလွမ္းေတြကို ထိန္းေပးမွာျဖစ္ျခင္း
 • ေခ်ာ္မသြားရန္အတြက္ ေအာက္ေျခတြင္ အထစ္မ်ားပါရွိျခင္း
 • Green, Yellow, Blue, Red
 • (Size – 22 ~ 26)
Kangaroo Child Slipper ၾကိဳးျပားကေလးစီးၾကိဳးသိုင
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္

ဖက္ရွင္


Kangaroo အမ်ိဳးသမီးစီး ခံုျမင့္ညွပ္ဖိနပ္ (R Vernon (JR)-016)

 • အမ်ဳိးသမီးစီး ခံုျမင့္ညႇပ္ဖိနပ္
 • ဖိနပ္ေအာက္ခံ Sole အတြက္ ရာဘာကို အသုံးျပဳ၍ ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 • အကြက္ဒီဇိုင္းပံုစံျဖင့္ ဒီဇိုင္းေဖာ္ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 • လူၾကီးလူငယ္မေရြးဝတ္ဆင္နိုင္ျခင္း
 • ႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္း ရာသီမေ႐ြး ဝတ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း

Kangaroo အမ်ိဳးသမီးစီး ခံုျမင့္ညွပ္ဖိနပ္ (R Vernon (JR)-016)

 • အမ်ဳိးသမီးစီး ခံုျမင့္ညႇပ္ဖိနပ္
 • ဖိနပ္ေအာက္ခံ Sole အတြက္ ရာဘာကို အသုံးျပဳ၍ ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 • အကြက္ဒီဇိုင္းပံုစံျဖင့္ ဒီဇိုင္းေဖာ္ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 • လူၾကီးလူငယ္မေရြးဝတ္ဆင္နိုင္ျခင္း
 • ႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္း ရာသီမေ႐ြး ဝတ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း

Kangaroo အမ်ိဳးသမီးစီး ခံုျမင့္ညွပ္ဖိနပ္ (R Vernon (JR)-016)

 • အမ်ဳိးသမီးစီး ခံုျမင့္ညႇပ္ဖိနပ္
 • ဖိနပ္ေအာက္ခံ Sole အတြက္ ရာဘာကို အသုံးျပဳ၍ ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 • အကြက္ဒီဇိုင္းပံုစံျဖင့္ ဒီဇိုင္းေဖာ္ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 • လူၾကီးလူငယ္မေရြးဝတ္ဆင္နိုင္ျခင္း
 • ႏြ၊ မိုး၊ ေဆာင္း ရာသီမေ႐ြး ဝတ္ဆင္ႏိုင္ျခင္း

Kangaroo Man Slipper အမ်ိဳးသားစီးစလစ္ပါးေျခညွပ္ဖိနပ္ (R Mono-014)

 • ေပါ့ပါးျပီး သက္ေသာင့္သက္သာစီးနိုင္ျခင္း
 • ခိုင္ခံ့ျပီး ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားေကာင္းမြန္ျခင္း
 • ဖိနပ္ရဲ႕ေအာက္ေျခကိုလည္း ေခ်ာ္မလဲရန္အတြက္ အထစ္မ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း

Kangaroo Man Slipper အမ်ိဳးသားစီးစလစ္ပါးေျခညွပ္ဖိနပ္ (R Mono-014)

 • ေပါ့ပါးျပီး သက္ေသာင့္သက္သာစီးနိုင္ျခင္း
 • ခိုင္ခံ့ျပီး ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားေကာင္းမြန္ျခင္း
 • ဖိနပ္ရဲ႕ေအာက္ေျခကိုလည္း ေခ်ာ္မလဲရန္အတြက္ အထစ္မ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း

Kangaroo Man Slipper အမ်ိဳးသားစီးစလစ္ပါးေျခညွပ္ဖိနပ္ (R Mono-014)

 • ေပါ့ပါးျပီး သက္ေသာင့္သက္သာစီးနိုင္ျခင္း
 • ခိုင္ခံ့ျပီး ခ်ဳပ္ရိုးခ်ဳပ္သားေကာင္းမြန္ျခင္း
 • ဖိနပ္ရဲ႕ေအာက္ေျခကိုလည္း ေခ်ာ္မလဲရန္အတြက္ အထစ္မ်ားျဖင့္ ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း

Kangaroo Women Slipper ေျခညွပ္ဖိနပ္ (PU 35(L)-015)

 • အမ်ဳိးသမီးစီး ေဆးရုိက္ဒီဇုိင္း ေျခညွပ္ဖိနပ္အပါးျဖစ္ျခင္း
 • ဖိနပ္ေအာက္ခံ Sole အတြက္ ရာဘာကို အသုံးျပဳ၍ ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 • ေခ်ာ္ျခင္းမရွိေအာင္ ေအာက္ခံကို အထစ္ျဖင့္ခ်ဳပ္လုပ္ထားျခင္း
 • ခ်ဳပ္႐ုိးခ်ဳပ္သားေကာင္းမြန္ၿခင္း
Kangaroo Women Slipper ေျခညွပ္ဖိနပ္ (PU 35(L)-01
ဆက္လက္ၾကည့္ရႈရန္